chat icon

Правила за ползване

Правила за ползване

Настоящите правила за ползване („Споразумението“) са приложими за: (i) интернет страниците, (ii) услугите, (iii) съдържанието, (iv) споразуменията и (v) платформата за търговия (наричани „Услугите“), предоставяни от АВУС КАПИТАЛ чрез уебсайта http://www.trader.bg. Съдържанието и информацията, включени в тези Услуги, се предоставят от АВУС КАПИТАЛ и неговите доставчици – трети страни (наричани „Доставчици на информация“). Тези услуги се предоставят от АВУС КАПИТАЛ по силата на описаните по-долу правила и условия.

 

Споразумение

Чрез използване на настоящите Условия, Вие приемате настоящите Правила за ползване. Ако не желаете да ги приемете, следва незабавно да преустановите използването на Услугите.

 

Поверителност и политика за използване на „бисквитки“

 1. АВУС КАПИТАЛ може да поставя малки текстови файлове на компютъра Ви, известни като „бисквитки“. Основната цел при съхраняването на „бисквитките“ е АВУС КАПИТАЛ да има възможността да предоставя по-добри услуги на всички свои клиенти, като събира информация относно предпочитанията Ви на уебсайта http://www.trader.bg и платформата за търговия. „Бисквитките“ могат да се поставят на компютъра Ви от АВУС КАПИТАЛ или неговия партньор Google Inc. „Бисквитките“ не дават на АВУС КАПИТАЛ достъп до компютъра Ви или друга информация за Вас. Те само подобряват работата Ви с уебсайта и платформата за търговия. „Бисквитките“ не съдържат информация, която може да Ви идентифицира, но личната информация, съхранявана от нас, може да бъде свързана от нас с информацията, съхранявана и получена от „бисквитките“.
 2. Чрез използване на Услугите, Вие се съгласявате с тази Политика за поверителност и използване на „бисквитки“ и давате съгласието си на АВУС КАПИТАЛ или неговите партньори да поставят „бисквитки“ на компютъра или мобилното Ви устройство.
 3. Ако блокирате „бисквитки“, няма да можете да използвате всички функционалности на уебсайта и платформата ни за търговия. Също така можете да изтривате „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, като това също може да има негативен ефект върху използването на нашите Услуги.
 4. В допълнение, ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта ни. Google Analytics генерира статистическа и друга информация за уебсайта посредством „бисквитки“ на компютрите на потребителите. Информацията, събрана във връзка с нашия уебсайт, се използва за създаване на доклади за използването му. Тази информация се съхранява от Google. „Политиката за поверителност на Google“ е налична на: [http://www.google.com/privacypolicy.html].
 

Използване на услугите

 1. Услугите са предназначени за Ваше лично ползване.
 2. Забранено е модифицирането, публикуването, препродаването, преносът и дистрибуцията на Услугите без изричното съгласие на АВУС КАПИТАЛ.
 3. АВУС КАПИТАЛ си запазва правата върху цялата интелектуална собственост, съдържаща се в Услугите, като запазени марки, ноу-хау, търговски тайни, лого, дизайн, символи, отличителни белези, рекламни мотота, банери и др.
 4. Услугите не могат да бъдат ползвани за незаконни цели.
 5. Използването на Услугите изисква умения и възможност за преценка, които вие следва да упражнявате по свое усмотрение, изцяло и единствено за Ваша сметка и на Ваш собствен риск.
 6. АВУС КАПИТАЛ Ви предупреждава, че спекулирането с финансови инструменти носи висока степен на финансов риск и не е подходящо за всеки.
 7. Вие носите отговорност за всяко действие или бездействие в нарушение на настоящите Правила за ползване и относимото българско законодателство за времето, през което Вашето потребителско име и парола се използват. Също така носите отговорност за достъпа и използването на Вашето потребителско име и парола от трети лица. Ако имате основание да предполагате, че някой друг има неоторизиран достъп до Вашето потребителско име и парола, трябва незабавно да уведомите АВУС КАПИТАЛ.
  Когато търгувате с Реална сметка, Вие трябва да сте наясно с условията за търговия с различните видове инструменти. Те са упоменати на уебсайта https://www.trader.bg/bg/Инструменти-за-търговия/.
 8. Информацията на уебсайта http://www.trader.bg, както и тази, предоставяна чрез софтуера (графики, текуща информация за състоянието на даден актив или пазар, където се търгува той, календар, новини, анализи, обучителни материали, вкл. видео обучение, пазарни настроения, технически индикатори, както и всякаква подобна информация) е предназначена и цели единствено Вашата информираност. Същата има само осведомителен характер и се предоставя с оглед повишаване на качеството на услугата и не следва по никакъв начин да бъде считана и използвана като инвестиционен съвет или препоръка за сключване/ несключване на сделки.
 9. Съгласно политиката на АВУС КАПИТАЛ срещу пране на пари, всички клиенти, които изпращат над 30 000 лв. или техния еквивалент в друга валута трябва да попълнят Декларация за произход на средствата.
 10. Търговията на финансовите пазари носи висока степен на риск. Това означава, че освен да спечелите, Вие можете да загубите средства в зависимост от стратегията Ви за търговия и познанията Ви за движенията на пазарите. По силата на настоящите Правила и използвайки Услугите на trader.bg, Вие доброволно се отказвате от правото си на иск за възстановяване на сумата (chargeback), която сте депозирали с кредитна карта. АВУС КАПИТАЛ не носи отговорност за понесени загуби.
 

Прекратяване на достъп до услугите

Trader.bg има пълното право да прави промени и едностранно да прекрати достъпа до Услугите, изцяло или до определени части от тях.

 

Отказ от абонамент на email съобщения

Ако не желаете да получавате email уведомления от http://www.trader.bg, можете лесно да се откажете от абонамент чрез 3 прости стъпки:

 1. Когато получите уведомление от http://www.trader.bg на своя email, кликнете върху линка „Допълнителни настройки” в дъното на страницата.
 2. Влезте в акаунта си.
 3. Отбележете уведомленията, които искате да получавате (ако не искате да получавате уведомления, не отбелязвайте нито едно).

Можете и да откажете абонамент за определен вид уведомление като кликнете върху линка „Отписване от този тип съобщения” и след това върху бутона „Отписване”.

АВУС КАПИТАЛ е задължен да изпълнява изискванията за текущо и периодично информиране на клиенти съгласно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО и Регламент (ЕК) 1287/2006, ето защо отказът от абонамент за получаване на потвърждения за сключени сделки, дневни и/ или месечни отчети и уведомления за баланси по сметката на даден клиент е недопустим.

Политика за възстановяване на средства

Захранване и теглене на средства от сметка

Имате правото да теглите по всяко време каквато и да е част от Свободните средства, налични в сметката Ви за търговия. „Свободни средства“ означава средствата, които не са блокирани като гаранция за отваряне на позиция. Изчисляват се като:

Свободни средства = Общо средства – Гаранционна сума (където „гаранционна сума“ означава частта от средствата на клиента, блокирани от АВУС КАПИТАЛ като гаранция за всяка отворена позиция. Информация за размера на гаранционните суми е налична на сайта http://www.trader.bg.)

За да направите това, трябва да подадете заявка за теглене на средства, като влезете в уебсайта.

Трябва да имате предвид, че обработката на заявката Ви може да отнеме до 2 (два) работни дни.

АВУС КАПИТАЛ може да изиска допълнителна информация и/ или документация, за да провери легитимността на заявката. АВУС КАПИТАЛ си запазва правото да отхвърли заявката Ви, ако подозира, че е подадена от неоправомощено лице. Вие приемате, че в такъв случай може да има забавяне при обработката на Вашата заявка.

Приемате, че тегленето на каквато и да е част от средствата се прави чрез същия метод за трансфер и чрез същия платец, чрез които АВУС КАПИТАЛ първоначално е получил средствата.

АВУС КАПИТАЛ възстановява заявената сума, след приспадане на такси за превод и други разходи, направени от или поети от АВУС КАПИТАЛ.

АВУС КАПИТАЛ не е задължен да сверява заявката или самоличността на подателя. АВУС КАПИТАЛ не носи отговорност за загуби в резултат от заявление, изпратено от трето лице, което не е упълномощено да действа от Ваше име.

 

Отмяна

Имате правото – без да дължите компенсация или неустойка и без да посочвате причина – да отмените Договора в рамките на 14 дни след датата на сключването му, като трябва да затворите всички отворени позиции. В този случай, АВУС КАПИТАЛ ще Ви върне всички останали в сметката Ви средства, след приспадане на разходите за такси, като използва същия метод, който е бил първоначално използван за захранване на сметката.

АВУС КАПИТАЛ може да не приеме депозираните от Вас средства в сметката Ви, ако подозира, че депозантът не сте нито Вие, нито Ваш упълномощен представител. Ако са отхвърлени от АВУС КАПИТАЛ, подозрителните средства ще бъдат върнати на платеца, след приспадане на разходите за такси за превод или други разходи, направени от АВУС КАПИТАЛ.

Ако в който и да е момент АВУС КАПИТАЛ не е удовлетворен от предоставената от Вас информация във връзка с депозита/ тегленето, АВУС КАПИТАЛ си запазва правото да върне каквато и да е част от средствата на платеца, след приспадане на разходите за такси, като използва същия метод, който е бил първоначално използван за получаване на средствата.

 

Прекратяване

Договорът може да бъде прекратен:

 • по взаимното писмено съгласие на страните;
 • с 14-дневно писмено предизвестие от една от страните. Ако имате отворени позиции, АВУС КАПИТАЛ има право да ги затвори;
 • от АВУС КАПИТАЛ без предизвестие, ако нарушите някое от задълженията си съгласно Договора.

Прекратяването на Договора не означава, че отговорностите Ви се прекратяват. Вие оставате задължени да заплатите на АВУС КАПИТАЛ всички суми и допълнителни разходи, направени от АВУС КАПИТАЛ в резултат от прекратяването на Договора, както и вредите и загубите, претърпени в резултат от споразумението. В случай на прекратяване, съгласно Договора с клиента и настоящите Условия, АВУС КАПИТАЛ ще възстанови в разумен срок Вашите средства или инвестиции в сметката/те съгласно приложимите ценоразписи и права на прихващане в Таблицата за такси и комисионни на АВУС КАПИТАЛ. Парите се възстановяват чрез същия метод, чрез който АВУС КАПИТАЛ първоначално ги е получил. След прекратяване на Договора може да се издаде окончателно извлечение.

Изключване от отговорност

Уебсайтът http://www.trader.bg е достъпен от всяка точка по света. Информацията, която се съдържа на този сайт, е предназначена само за потребители в държави, в които използването на Услугите не е в разрез със съответното законодателство. АВУС КАПИТАЛ не носи отговорност, ако Услугите се ползват от потребители, които нямат право за това по силата на местното законодателство.

 

Разни

 1. АВУС КАПИТАЛ има право да записва и използва като доказателство телефонните разговори, интернет комуникацията, както и чат сесиите, провеждани с вас.
 2. АВУС КАПИТАЛ има право да наблюдава и отчита начина, по който използвате Услугите.
 3. АВУС КАПИТАЛ има право да покаже в уебсайта http://www.trader.bg сделките на най-печелившите участници в класацията на Демо сметките. Това се прави от съображения за прозрачност на класацията.
 4. Предвид голямото разнообразие от устройства, използващи операционна система Android, АВУС КАПИТАЛ не може да гарантира, че мобилното му приложение за тази операционна система ще функционира безпроблемно на всяко устройство.
 5. Всички правни въпроси, които могат да възникнат вследствие на използването на Услугите, ще бъдат решавани по силата на законодателството и правната рамка на Република България и под изричната юрисдикция на българския съд.