Договор за Робо търговия

Настоящият договор се сключва между:

1) Вие, в качеството си на клиент, използващ нашите услуги по силата на този Договор с клиент (наричан по-нататък “Вие”, “Вашите” или “Клиентът”) и 2) “Тейдинг 212” ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, с фирмен номер 201659500, и адрес на регистрация: Литекс тауър, ет. 10, ул. Лъчезар Станчев" 3, София, България, (наричано по-нататък “Трейдинг 212”, “Ние”, “Нас” или “Нашето”) заедно наричани “Страните”.

Този Договор се сключва въз основа на лиценза за инвестиционен посредник, предоставен на Трейдинг 212 от Комисията за финансов надзор в България (регистрационен номер RG-03-0237).

Този Договор за робо търговия (“Договор за робо търговия” или “ДРТ”) съдържа допълнителни, специални условия към Договора с клиенти на Трейдинг 212 ЕООД, (наричан по-нататък “Договора с клиенти”), които ще се прилагат за Вас, в случай, че се съгласите да използвате Услугата за робо търговия (както е описано по-долу). Вие не можете да използвате Услугата за робо търговия, ако не приемете Договора с клиенти. Разпоредбите на Договора с клиенти трябва да се прилагат с съответните необходими промени към следния ДРТ. В случай на несъответствия, ще имат превес разпоредбите на ДРТ.

1. Въведение.

Трейдинг 212 ще предостави на Клиентите си възможност да използват автоматизирани услуги и инструменти за търговия. Тези услуги включват различни електронни услуги (заедно с всеки един свързан с тях софтуер или приложение), достъпни по начин, предлаган от нас, без ограничаване на търговията, директния достъп до пазара, насочване на поръчки, приложно-програмен интерфейс или информационни услуги, до които Ви предоставяме достъп или, които Ви предоставяме пряко или чрез трета страна - доставчик на услуги, и използвани от Вас за преглед на информация и/или сключите Транзакциите и Услугите за робо търговия ("Robo Trading Services") ще означава всяка една от тези услуги. Услугите ще се предоставят чрез специално проектирана(и) платформа(и), която(които) е(са) на разположение на Клиентите на уебсайта на Трейдинг 212 или на уебсайта на трета страна, която ще получи достъп до системите на Трейдинг 212 (наричана по-долу "Платформа" и съответно "Уебсайт").

Като използвате нашите Услуги за робо търговия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че:

 • Сте прочели, разбрали и приели Договора с клиенти и този ДРТ;
 • Сте прочели, разбрали и приели Правните документи на Трейдинг 212;
 • Вие ни упълномощавате да действаме въз основа на всякакви указания, предоставени от Вас (включително по електронни средства и инструменти) или такива, каквито приемем, че са били предоставени от Вас;
 • Вие единствено и изцяло сте отговорни за избора и одобрението на Услугите за робо търговия;
 • Вие декларирате и гарантирате, че сте направили подходящи тестове (включително обратно тестване (backtesting)), персонализиране и сте взели под внимание съответните съображения при използване на Услугите за робо търговия;
 • Услугите за робо търговия не могат да смекчат рисковете, свързани с търговията на договорите за разлика (CFD), включително, но не само рисковете, посочени в Договора с клиенти на Трейдинг 212 и Уведомлението за риск на Трейдинг 212 и нашия уебсайт;
 • Ние ще имаме право по своя преценка и без предварително известие да прекратим или блокираме някои или всички Услуги за робо търговия;
 • Не сме обвързани с никакви параметри на нареждане/поръчка/сигнал, направени в следствие на употреба на Услуги за робо търговия. Ще изпълняваме само поръчки, които отговарят на изискванията на Трейдинг 212.
 • Няма да поемаме задължение и отговорност за превеждане на нареждания, които са неточни и/или не отразяват сумата по сметката или друго търговско изискване (марж, ниво на ливъридж и др.) и да изпълняваме поръчка, действително получена от нас;
 • В никакъв случай няма да носим отговорност за претенции, щети или друга отговорност, включително загуба на средства, индиректни загуби (като загуба на печалба), прекъсвания на информация или услуга, възникнали при изпълнение на договор, нередовност или по друг начин, произтичащи от или свързани с използването, експлоатацията и работата и/или грешка и/или неизправност на някои от Услугите за робо търговия и/или услуги, предоставени от доставчик на Услуги за робо търговия, които не са резултат от извършена от Наша страна измама, умишлено неизпълнение или небрежност;
 • Трейдинг 212 не гарантира, че използването на Услугите за робо търговия ще има положителен или желан резултат, или ще достигне конкретни показатели;
 • Услугите за робо търговия са достъпни единствено за лична употреба и Вие нямате право да предоставяте на трети страни достъп до тези услуги, нито до Вашия профил.
 • Нямате право да използвате Услуги за робо търговия, инструменти и софтуер, различни от вече одобрените от нас, нито да се опитвате да ги променяте по какъвто и да е начин.
 • Взели сте информирано решение и сте оценили и разбрали рисковете, свързани с Услугите за Робо търговия. Имате постоянен контрол върху и сте изцяло отговорни за Вашия профил и Вашите сделки.
 • Ние не контролираме, не гарантираме и не отговаряме за Услугите за робо търговия или за съответствието им с Вашите нужди. Услугите за робо търговия Ви се предоставят такива, каквито са, без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но не само, гаранция за продаваемост и годност за определена цел.
 • Някои доставчици на Услуги за робо търговия работят с ценови данни, предоставени от нас на трети страни – администратори на софтуер. Ние може да сме пряко или непряко свързани с доставчика на Услуги за робо търговия и ще направим всичко по силите си, за да избегнем всякакъв конфликт на интереси. Ще положим разумни усилия, за да осигурим приемлива услуга, но Вие приемате, че ценовите данни, показвани от такъв доставчик на робо услуги за търговия, може вече да не са актуални, както и че не гарантираме точността и пълнотата на данните, независимо дали са текущи или исторически, или че услугата ще бъде непрекъсната. Освен това приемате и се съгласявате, че в случай на каквото и да е несъответствие между данните (ценови или други) в Услугите за робо търговия и нашите Услуги за робо търговия, с предимство се ползват данните на нашите уеб сайтове и платформи.
 • Не се допускат услуги за търговия с голяма честота.
 • Не предлагаме инвестиционни консултации, нито някакви персонализирани препоръки за инвестиции и/или някакви съвети за предимствата на каквито и да е инвестиции, нито по отношение на Услугите за робо търговия.
 • Ние може да Ви таксуваме за използването на Услугите за робо търговия.

2. Налични финансови инструменти.

Финансовите инструменти, за които могат да бъдат предоставени Услуги за робо търговия съгласно този Договор, ще бъдат определени от Трейдинг 212. Без ограничение се посочва, че Услугите за робо търговия се отнасят основно за договори за разлики (CFD), чиито базови активи са валутни разлики, стоки или други акитви, без това да изключва в бъдеще Услугите за робо търговия да обхванат и други финансови инструменти.

Трейдинг 212 взема необходимите мерки да избегне ситуации на конфликт на интереси, които могат да възникнат по време на извършване на инвестиционните дейности и предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги. Конфликт на интереси означава всяка ситуация, в която при извършването на дейността на Трейдинг 212 интересите на Трейдинг 212, интересите на неговите клиенти или неговите филиали са в пряк или непряк конфликт.

3. Инвестиционно решение.

Като се има предвид гореизложеното, Клиентът изрично разбира и приема, че не очаква от Трейдинг 212 да предложи каквито и да е платформа, уеб сайт, Услуги за робо търговия, включително, но не само, за сделки, инструменти и стратегии, които да обслужват конкретни инвестиционни цели.

Услугите за робо търговия се предлагат на клиенти, които вече предварително са взели решение да търгуват с договори за разлики (CFD) и следователно са си поставили за цел да получат печалба.

Трейдинг 212 не взема каквито и да е инвестиционни решения.

4. Стратегии за търговия и автоматично изпълнение.

Възпроизвеждането на търговските сигнали от търговските стратегии на доставчика на Услуги за робо търговия, създадени чрез използване на платформа или уебсайт, се извършва автоматично и Трейдинг 212 приема тези сигнали за автоматично изпълнение на поръчки. Използването на софтуер за генериране на търговски стратегии в комбинация с автоматичното изпълнение на сигналите, генерирани от софтуера, може да бъде класифицирано от регулаторна гледна точка като управление на портфейл. Ето защо с настоящото изрично потвърждавате, че разбирате и се съгласявате, че ние правим съответната оценка и обработваме съответните данни. Спецификите на тази оценка са определени по-долу.

В този случай предоставянето на услуги по управление на портфейла от страна на Трейдинг 212 ще се извършва съгласно разрешението, предоставено по силата на лиценза на Трейдинг 212, като се има предвид, че автоматизираните сделки се извършват без Клиентът конкретно да одобрява всяка от тях.

Изрично се пояснява, че всякакво позоваване на термина „управление на портфейл“ или подобни термини, независимо дали в настоящия Договор или друга писмена комуникация по отношение на услугите и работата на Платформата, ще имат единствено горепосоченото значение и се отнасят изключително до услугите, описани тук. При никакви обстоятелства няма да се счита, че Трейдинг 212 поема спрямо Клиента каквито и да е задължения да взема от името на Клиента инвестиционни решения, по инициатива или по усмотрение на Трейдинг 212, с оглед постигане на каквито и да било инвестиционни цели на Клиента. Използването на автоматична търговия няма по никакъв начин да засегне, измени или пренебрегне факта или направените от Вас изявления, потвърждаващи, че никоя трета страна, включително Трейдинг 212, няма да взема инвестиционни решения от Ваше име, както и че всяка сделка се сключва единствено по Ваше усмотрение, а поръчката е бъде изцяло за Ваша сметка и риск

Използването на подобни инструменти по принцип може да предоставя функции като ограничаване на загубите. Въпреки това, в случай на специални обстоятелства, които не позволяват незабавното изпълнение на поръчки за затваряне на позиция, Клиентът може да понесе допълнителни загуби, дължащи се на бързи колебания, протекли във времето между подаването на съответния сигнал за търговия и времето на действителното изпълнение на този сигнал. Тези специални обстоятелства могат да се отнасят най-общо до валутния пазар, до една или повече валутни двойки, или до изпълняващата поръчката фирма, в която е клиентският акаунт за търговия, или комбинация от тях. Ето защо клиентът разбира и приема риска от понасяне на загуби, по-големи от ограничението му за загуби, и за които Трейдинг 212 не носи отговорност.

При автоматична търговия Клиентът може да получава в своя акаунт сигнали за търговия от доставчика на софтуера (напр. ProQuant) за непосредствено изпълнение. Въпреки това, в този конкретен пример Клиентът през цялото време контролира създаващия стратегиите софтуер, тъй като се счита, че сам е създал и контролира всички параметри на стратегията или пък, че може да я спре по всяко време. Клиентът продължава да има контрол върху своя профил. Потребителят на практика се възползва от инструментите, предоставени от платформата. В това отношение Трейдинг 212 предлага улеснение при свързване на техническата инфраструктура.

  С цел избягване на всякакво съмнение, в случай че Услугите за робо търговия предвиждат използване и изпълнение на стратегии за търговия, тези стратегии се предлагат и поддържат от Трейдинг 212, само ако всички условия, определени от Клиента в съответната стратегия, отговарят на:
 • Условията на Договора с клиенти и този ДРТ;
 • както и всички приложими закони, правилници и наредби (като, но не само, наложените от Европейския орган за ценни книжа и пазари ограничения за търгуване с договори за разлики);
 • Наличните средства по съответната Клиентска сметка; и
 • Всякакви други технически правила и правила за безопасност.

Трейдинг 212 няма да извършва поръчки, сигнали или нареждания, противоречащи на горните изисквания. Сделките ще се изпълняват съгласно и в съответствие с наличните средства и приложимите ограничения, тези на Вашия акаунт, както и нашите правила и условия, така че е възможно да не отрязват напълно избраната стратегия.

Когато е необходимо да направи оценка на уместност, Трейдинг 212 ще преразгледа Услугите за робо търговия и тяхната функционалност с оглед тяхното приемане като средства за осигуряване на подходящ софтуер на своите клиенти.

При вземане на решение за автоматично изпълнение на поръчки, Вие сте обмислили изцяло вашето финансово положение включително финансовите задължения и Вие разбирате, че използването стратегии за търгуване с автоматично изпълнение е високо спекулативно и Вие може да претърпите значителни загуби надвишавайки сумата използвана при започването на стратегията, въпреки това Вие не можете да изгубите повече от наличността във Вашата сметка, както е предвидено в Договора с клиенти. Моля, имайте предвид, че ние не сме в състояние да гарантираме представянето на, която и да е инвестиция, сметка, портфолио или стратегия.

5. Комисионни.

За използване на Услуги за робо търговия, които по същество ще се изразяват в автоматичното изпълнение на Вашите инвестиционни решения, Вие ще бъдете таксуван с 0,005% от общия обем на всяка сделка.

6. Оценка за уместност.

Моля, имайте предвид, че отговорите, които ни предоставяте при Оценката за уместност ("Оценка за уместност") ще имат директно влияние при определянето дали автоматизираната търговия е подходяща за Вас. Вие Потвърждавате, че е Ваша отговорност и е във Ваш интерес да осигурите точна, актуална и пълна информация. Моля, имайте предвид, че за целите на оценяване на уместността можем да използваме и оценката на целесъобразност, която вече сме направили или друга подходяща за оценяване информация, или да направим нова оценка на целесъобразността, по на наша собствена преценка. Ако не сте отговорили на минималните изисквания на тези оценки или не отговаряте въобще на тях, няма да получите разрешение да използвате Услугите за робо търговия. Преди да преминете към оценяването на уместността, моля, уверете се, че Вашата оценка на целесъобразност е точна и вярна.

Трейдинг 212 не предлага на потребителите на Услуги за робо търговия никакви транзакции с договори за разлика или други финансови инструменти, подходящи или уместни за Клиента в сравнение с други форми на инвестиции. В такива ситуации Клиентът трябва поне да разбира цялостните рискове на портфейла и да бъде запознат с рисковете, свързани с всеки вид финансов инструмент, който може да бъде включен в портфейла.

Клиентът декларира, че предоставената от него/нея информация е вярна и отразява неговата/нейната действителна ситуация. Клиентът напълно разбира, че Услугите за робо търговия са само софтуерни инструменти и изискват предприемането на инвестиционни рискове, които не могат да бъдат напълно избегнати. В случай, че Клиентът смята, че горното описание не съответства на неговия/нейния действителен инвестиционен профил, той/тя не трябва да пристъпва към приемане на тези условия и следва да преустанови този процес незабавно.

Освен това, Клиентът се задължава да уведоми Трейдинг 212 по негова/нейна инициатива в случай на промяна на данните, предоставени на Трейдинг 212 посредством въпросника, както и да попълва въпросника на редовни интервали от време, според изискванията на Трейдинг 212. Клиентът няма право да възразява срещу Трейдинг 212 за такива промени, ако той/тя предварително писмено не са уведомили Трейдинг 212 за определените промени.

7. Предупреждения за рисковете.

Въпреки, че ще интегрираме всяка одобрена Услуга за робо търговия по начин, че услугите да се предоставят веднага (e.g. изпълнение на поръчка), e възможно да има отклонения.

Клиентът разбира и приема рисковете при използването на компютри и комуникационни системи в контекста на изпълнение на транзакции с финансови инструменти и вероятната невъзможност за навременно предаване на съответната комуникация поради прекъсвания, грешки и др.

Възможно е сигналите да не бъдат насочени, заради характеристиките на софтуера, технически проблеми или несъвместимост на операционните системи, използвани от Страните. Услугите, които Трейдинг 212 предлага, включват насочването на сигнали, доколкото е технически възможно в структурата на софтуера. Няма ръчна намеса от Трейдинг 212 или доставчика на софтуера.

8. В случай на автоматично изпълнение.

Ние периодично ще актуализираме Оценката за уместност. Можете по всяко време отново да отворите въпросника за уместност и да прецените дали има някаква промяна във Вашия опит, търговски цели и/или финансово положение.

Без ограничение от общия характер на гореизложеното, Вие сте разгледали и приели рисковете, свързани с услугите за автоматично изпълнение на поръчки и търговия с договори за разлики, както по-подробно са описани тук, включително, но не само, услуги за автоматизираното изпълнение на поръчки, при което отварянето и затварянето на позиции по Вашата сметка се извършва без ръчна намеса.

С настоящото ни упълномощавате да ограничим и/или да оттеглим автоматичното изпълнение на услуги за поръчки на базата на Вашия инвестиционен профил и текущите оценки за уместност от Трейдинг 212 съгласно съответните политики и процедури на Трейдинг 212.

Освен това упълномощавате Трейдинг 212 да сключва всяка и всички сделки и/или нареждания във връзка с позиции, наредени съгласно стратегията, която сте свързали с Вашия акаунт, включително, но не само, стратегии и настройки за органичния на някоя позиция. Тези действия се извършват автоматично щом бъдат инициирани от Вас и не изискват никаква предварителна консултация, съгласие на текущата дейност/копиране на търговски операции. С настоящото потвърждавате, че можете по всяко време и по свое усмотрение да спрете, сложите на пауза, ограничите и/или забраните което и да е автоматично изпълнение на поръчки, извършвано от Вас чрез нашите уеб сайтове. Вие сте изцяло отговорни за наблюдението, избора и оценката на подходящите стратегии.

Когато използвате автоматично изпълнение на услуги за поръчки, упълномощавате Трейдинг 212 да: (a) свързва или спре на свързването на стратегия с вашата сметка; (b) отваря или/и затваря позиция налична на нашите Уеб сайтове/Приложения, по собствена преценка, да задава лимити на която и да е позиция; (c) актуализира и/или отменя политика, цели, структурата и/или композицията на всяка услуга за Автоматизирано изпълнение, по собствена преценка; (d) затваря подобни стратегии, по собствена преценка.

Трейдинг 212 ще се грижи да бъде ангажирано с наблюдаването на изпълнението на стратегиите/сметките срещу параметри установени от него, които може да включват рисково поведение, възвръщаемост, усвояване и който и да е друг параметър смятан за съществен от Трейдинг 212 и да записва и/или блокира всеки трейдър/стратегия от това да бъде свързана и/или изпълнена.

Ние си запазваме правото временно да спрем автоматизацията на всяка стратегия, по Наша собствена преценка.

Нито Трейдинг 212 (по отношение на стратегиите), или хората създали софтуера, който може да генерира Вашите стратегии, гарантират бъдещото изпълнение по Вашата Сметка, всяко специфично ниво на изпълнение, успеха на която и да е инвестиционна стратегия или успеха на Нашето цялостно управление на Сметката. Инвестиционните стратегии са обект на различни пазарни, валутни, икономически, политически и бизнес рискове. Повечето подобни стратегии се основават на предишно представяне и не отразяват настоящи пазарни тенденции. Инвестиционните решения може да не са доходоносни и може да доведат до загуба на целия инвестиран капитал. Предишно представяне не е гаранция или предвиждане за бъдещо представяне.

Трябва да знаете, че Ние и нашите партньори може да заемем подобни позиции в конкретни инвестиции за Наши клиенти и за Наша собствена сметка, както правим за Вас, или Ние или наши партньори или техни клиенти може да отворят позиции срещу Вас. Нямаме задължение да купуваме или продаваме или да препоръчваме за закупуване или продажба във Вашия профил никакви финансови инструменти, които ние или нашите Съдружници купуваме или продаваме за други наши клиенти и за Наша сметка.

Съгласно допустимото от приложимото законодателство нито ние, нито някой от нашите партньори ще бъдем отговорни за (а) загуба, произтичаща от спазването на Вашите писмени или устни указания, (б) загуба, претърпяна от Вас, заради взето решение или предприето действие от сметка, която сте избрали да копирате, включително, без ограничение, стратегия; или (в) конкретно загуба, произтичаща от взето инвестиционно решение или друго действие, предприето или пропуснато добросъвестно от всяка свързана стратегия. Нищо в този Договор няма да отмени или ограничи каквито и да било права, които Вие може да имате по силата на приложими закони, които не могат да бъдат отменени или ограничени.

Тъй като Вие сте този, който взема Вашите инвестиционни решения, трябва да сте сигурни, че разбирате свързаните предимства, недостатъци и рискове на различните видове инвестиции. Ще получите информация, обясняваща характера, рисковете и разходите на продуктите. Тази информация включва, например, описание на рисковете на продукта и дали цените/стойностите могат да бъдат колебливи. Количеството информация ще зависи от вида продукт, неговата сложност и рисков профил.

Не забравяйте, че всички инвестиции включват известно ниво на риск: предприемането на по-висок риск увеличава вероятността да загубите част от или цялата си първоначална инвестиция. Важно е да разберете какви са Вашите инвестиционни рискове и как различните видове инвестиции използват Вашите средства. Рисковете и потенциалните печалби варират значително при различните инвестиции.

Също така, Клиентът декларира, че той/тя е запознат/запозната и приема рисковете, произтичащи от използването на услуги за автоамтизирана търговия, които се основават на инвестиционните стратегии на трети лица и не са посочени от Трейдинг 212.

Може да се случи така, че сигналите да не са насочени, което може да се дължи на характеристики на софтуера, технически проблеми или несъвместимост на използваните от страните операционни системи. Услугите, които Трейдинг 212 предлага, включват насочващи сигнали, доколкото е технически възможно в структурата на софтуера. Няма ръчна интервенция от страна на Трейдинг 212.

Положени са всички възможни усилия да се гарантира, че информацията на този уеб сайт е точна и пълна, но нито Трейдинг 212, нито други длъжностни лица, представители, служители или агенти ще носят отговорност пред което и да е лице за загуби, щети, разходи и разноски (включително, но не само, загуби на бъдещи печалби, Пропуснати ползи от възможно използване на средствата, преки, непреки, инцидентни и непосредствени щети), произтичащи от някакви грешки, пропуски или изменения на тази информация. Горепосоченото се прилага независимо от това дали искът произтича от договорна, деликтна, безусловна отговорност или небрежност.

Платформата се предлага на базата на лиценз от Трейдинг 212 и предлага услуга за автоматична търговия директно от клиентския акаунт за търговия. Това означава, че Вие можете да изберете, чрез контролите в Платформата, автоматично управление на сметката, следвайки сигналите за купуване и продаване, генерирани от една или няколко платформи за търговия.

Бързи и неочаквани движения в цените и/или неуспехи при тяхното насочване, могат да генерират сигнали за купуване и продаване, които водят до печалби или загуби, които са по-големи от очакваните и са винаги независими от това, което може да се е случило в историческия период, анализиран от потребителя. Трейдинг 212 извършва изпълнение на тези поръчки (сигналите за покупка и продажба, генерирани от платформата) за сметка на Клиента, без да държи клиентски пари, което означава, че Трейдинг 212 не носи отговорност за изпълнението на поръчката на посочената цена или не, и няма да носи отговорност за резултатите на платформата, включително всякакви загуби от търговията, които може да понесе потребителя вследствие на използването на платформата. По специално, Трейдинг 212 не носи отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилно функциониране на Платформата, както и на технически проблем извън сървърите на Трейдинг 212, като например неизправност на механични или комуникационни линии, системни грешки или каквато и да е друга причина извън техния контрол; и може да приеме и изпълни поръчки, само ако действително са получени или генерирани; изрично отказвайки се от отговорност за всяка неизправност на Платформата, телефонната мрежа, хостинг услугите и техническата поддръжка на Платформата.

Вие потвърждавате, че по всяко време и по Ваше усмотрение можете да прекратите, спрете временно и/или ограничите всякакво автоматизирано изпълнение на поръчките, извършени от Вас чрез нашия Уебсайт. Вие винаги ще бъдете единственото отговорно лице за мониторинга, подбора и избора и оценката на пригодността на стратегиите.

Trader.bg Отпечатай
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.