Политика за поверителност

Като част от поддържането на клиентски сметки, АВУС КАПИТАЛ събира и съхранява лични данни. Настоящата Политика за поверителност описва начина, по който управляваме тези данни с оглед на тяхната поверителност. АВУС КАПИТАЛ е администратор на лични данни (удостоверение No 318998), регистриран съгласно Директива 95/46/ЕО за защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и Закона за защита на личните данни (2002).

Изисквани данни

За да откриете сметка при нас, трябва да предоставите данни, чрез които да установим Вашата идентификация и адекватността на нашите продукти спрямо Вашите оcобености. За да направим това, изискваме Вашите име, адрес, рождена дата, данни за контакт и др. Също така можем да изискаме допълнителна информация, включително, но без да се ограничава до заявените знания и опит в търговията и данни за Вашата заетост.

Тези данни се изискват чрез нашите регистрационни форми, като целта е да Ви се предостави възможност за използване на нашите услуги за търговия с договори за разлика чрез платформата ни за търговия.

Можем също така да използваме свои собствени или други източници, ако е приложимо.

Тези данни са необходими с оглед изпълняване на законовите изисквания. Ако предпочитате да не предоставяте дадени данни, има вероятност да не можем да Ви дадем достъп до исканата услуга.

Поддържаме данните Ви възможно най-актуални и ги обновяваме – като например адреса Ви – своевременно след като сме били информирани за промяната.

Данните за контакт се използват и за предоставяне на информация относно нашите услуги.

Използване на лични данни

Основната цел при получаването на данни е създаването на клиентска сметка. Докато поддържате сметката си при нас, можем също така да използваме тези данни с цел предотвратяване прането на пари, подобряване на услугите, преглед на нуждите Ви и предоставяне на информация, която считаме за полезна.

Като използвате услугите на нашия уебсайт http://www.trader.bg, Вие декларирате, че предоставяте доброволно личните си данни и разрешавате на АВУС КАПИТАЛ да съхранява, обработва и използва всички Ваши лични данни, включително предоставени в последствие, да проверява тяхната истинност и валидност, да ги използва за проверка на Вашата идентификация във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, да ги предава на трети лица при необходимост, както и да събира допълнителна информация за Вас.

Като приемате настоящата Политика, Вие декларирате изричното си съгласие за получаване – чрез текстови съобщения (SMS), чрез профила си в електронната платформа за търговия, по имейл или чрез всяко друго средство за комуникация от разстояние – информация за всичко, свързано със статута Ви на клиент на АВУС КАПИТАЛ, включително промоционални предложения, състезания и/ или игри с обявени награди и всякакви други маркетингови дейности на АВУС КАПИТАЛ. Приемайки настоящата Политика, Вие декларирате, че сте информирани, че по всяко време можете да оттеглите горепосоченото съгласие, използвайки формата за контакт на http://www.trader.bg или на телефон +359 800 20 111.

Всички наши служители могат да имат достъп до и да използват Вашите данни на принципа „необходимо е да се знае“. Това се прави строго поверително. Моля, имайте предвид, че в определени случаи от АВУС КАПИТАЛ се изисква да разкрива информация:

  • ако това се изисква от закона;
  • в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение;
  • въз основа споразумение между АВУС КАПИТАЛ и друг/и администратор/и на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни;
  • при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от вас съгласно условията на Договора за търговия.

Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

Как съхраняваме Вашите данни

Личните данни, които предоставяте при регистрация като потребител на уебсайта или услугите, се класифицират като „регистрирана информация“. Регистрираната информация е защитена по много начини. Можете да получите достъп до регистрираната си информация чрез избрана от Вас парола. Тази парола е криптирана и известна само на Вас. Не трябва да разкривате паролата си на никого. Регистрираната информация се съхранява на защитени сървъри, до които достъп има само упълномощен персонал чрез парола. АВУС КАПИТАЛ криптира всички лични данни, като предприема необходимите мерки, за да не позволява на неупълнощени лица да ги виждат или достъпват.

Данните Ви се пазят в електронна база данни на сигурни компютърни системи и в хартиени досиета. Разполагаме със системи и процедури, който предотвратяват неупълномощен достъп, промяна, разкриване, злоупотреба или загуба на данни.

Вашите данни се пазят от нас за срок от 5 години, дори и ако отношенията с Вас са преустановени. След като преценим, че информацията вече не ни е необходима, ние я унищожаваме.

Право на достъп до и/ или промяна на данните

Правото на достъп и промяна на информация се дава след подаване на писмена заявка или по имейл. Съгласно Закона за защита на личните данни, можете да изискате и копие от Вашите личните данни, които съхраняваме. Също така можете да поискате изменения в случай на евентуални неточности. За да Ви предоставим информация, трябва да проверим самоличността Ви. Ще получите отговор в рамките на 14 дни. Срокът може да се удължи до 30 дни в случаите, когато събирането на изисканите данни изисква повече време и може сериозно да затрудни дейността ни.

Отказ от отговорност

АВУС КАПИТАЛ си запазва правото да разкрива Ваши лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, както и когато АВУС КАПИТАЛ счита, че това разкриване е необходимо, за да защити правата ни и/ или да изпълни съдебно решение, заповед или изискване на законов процес. АВУС КАПИТАЛ не носи отговорност за злоупотреба или загуба на лични данни в резултат от разрешаване на бисквитки на уебсайтове, до които АВУС КАПИТАЛ няма достъп и които не може да контролира. АВУС КАПИТАЛ не носи отговорност за незаконно или неупълномощено използване на личните Ви данни поради злоупотреба или неправилно въвеждане на пароли, неволно или умишлено.

Промени в Политиката за поверителност

Запазваме си правото да изменяме настоящата Политика за поверителност по всяко време, така че моля преглеждайте я редовно. В случай на промени, те ще бъдат своевременно обявени в настоящия документ, на уебсайта и където преценим, че е подходящо, така че ще бъдете информирани за подхода ни към събирането, използването и разкриването на данни.

Оплаквания

Ако считате, че сме нарушили задълженията си съгласно Закона за защита на личните данни, други законодателни документи или настоящата Политика, или че по друг начин сме нарушили правата Ви във връзка с поверителност на данните, можете да подадете оплакване, като използвате данните за контакт на уебсайта ни. Ако не сте доволни от отговора на Вашето оплакване, можете да информирате компетентните власти.

Чат с нас