Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.7%
1.9%
1.9%
03:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Януари
0.1%
0.3%
0.9%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Декември
-1.9%
-
1.0%
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Декември
-0.1%
-0.1%
-0.1%
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Декември
0.9%
-
4.6%
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Януари
28.8 млрд. NOK
-
25.0 млрд. NOK
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-1.3%
-1.3%
-0.4% R (-1.3%)
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Януари
1.0%
1.0%
1.2% R (1.0%)
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Януари
-1.7%
-1.7%
-0.5% R (-1.7%)
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
1.0%
1.0%
1.0%
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс
Декември
3.658 млрд. EUR
3.470 млрд. EUR
3.843 млрд. EUR
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
Декември
-0.61 млрд. EUR
-
0.52 млрд. EUR R (0.513 млрд. EUR)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Януари
1.0%
0.2%
-0.7% R (-0.9%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Януари
4.2%
3.4%
3.1% R (3.0%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Януари
1.2%
0.2%
-1.0% R (-1.3%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Януари
4.1%
3.0%
2.9% R (2.6%)
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Декември
17.0 млрд. EUR
-
19.0 млрд. EUR
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Февруари
8.80
7.10
3.90
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Януари
-0.6%
0.1%
0.1% R (0.3%)
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Февруари
95.5
93.3
91.2
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
1.7%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.9%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
-1.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
06:30
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Декември
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.6%
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
28.8 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
25.0 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.3%
Прогноза
-1.3%
Предишна стойност
-0.4% R (-1.3%)
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
1.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.2% R (1.0%)
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.7%
Прогноза
-1.7%
Предишна стойност
-0.5% R (-1.7%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
1.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.0%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
11:00
Търговски баланс
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
3.658 млрд. EUR
Прогноза
3.470 млрд. EUR
Предишна стойност
3.843 млрд. EUR
Trade Balance. Измерва разликата между вноса и износа в милиарди евро. Вноса на стоки се измерва чрез стойността им, на която те влизат в територията на държавата, независимо от крайната им дестинация. Износът на стоки, подобно на вноса се измерва чрез стойността на стоките, на която те напускат територията на държавата, независимо от крайната им дестинация, независимо дали са местно производство или не.
11:00
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
-0.61 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
0.52 млрд. EUR R (0.513 млрд. EUR)
Trade Balance EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.7% R (-0.9%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
4.2%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.1% R (3.0%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-1.0% R (-1.3%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
4.1%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
2.9% R (2.6%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
17.0 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
19.0 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
8.80
Прогноза
7.10
Предишна стойност
3.90
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-0.6%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1% R (0.3%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
95.5
Прогноза
93.3
Предишна стойност
91.2
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.