chat icon

Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
04:00
AUD
Австралия
Продажби на нови домове м/м
Март
0.2%
-
-2.2%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Март
107.6
106.0
106.9 R (107.2)
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Март
2.1%
2.7%
3.0%
11:00
NOK
Норвегия
Продажби на дребно м/м
Февруари
1.0%
0.2%
1.4%
Без точен час
EUR
Италия
Средно часово заплащане м/м
Февруари
 
-
0.0%
Без точен час
EUR
Италия
Средно часово заплащане г/г
Февруари
 
-
0.4%
13:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Март
 
0.84
0.82
13:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Март
 
-
-5
13:00
EUR
Еврозона
Индустриално доверие
Март
 
1.4
1.3
13:00
EUR
Еврозона
Икономическо доверие
Март
 
108.2
108.0
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Март
 
0.5%
0.6%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Март
 
2.0%
2.2%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Март
 
0.5%
0.7%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Март
 
2.0%
2.2%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Февруари
 
-
0.4%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Февруари
 
-
1.7%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 24.03.2017
 
248 000
258 000
15:30
USD
САЩ
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г
Q4
 
2.0%
1.9%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи - предварителен 3м/г
Q4
 
1.2%
1.2%
15:30
USD
САЩ
Потребителски разходи - предварителни 3м/г
Q4
 
-
1.9%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 24.03.2017
 
-
2 092 млрд. куб. фута
04:00
Продажби на нови домове м/м
АвстралияAUD
Период
Март
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.2%
HIA New Home Sales. Проучването се провежда от Housing Industry Association (HIA) - най-голямата строителна асоциация в Австралия. Икономическата група към нея е водеща в събирането, анализирането и представянето на фактите, данните и прогнозите, свързани с жилищния пазар в страната. Продажбите на нови домове дават най-добра представа за нагласата на купувачите. Данните се събират всеки месец на база извадка от стоте най-големи строители в Австралия. Докладът съдържа данни за продажбите както на къщи, така и на кооперации. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Март
Стойност
107.6
Прогноза
106.0
Предишна стойност
106.9 R (107.2)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Март
Стойност
2.1%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
3.0%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година. Това е предварително изчисление на показателя.
11:00
Продажби на дребно м/м
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
1.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
1.4%
Retail Sales. Търговията на дребно се определя като търговия на стоки, извършвана от свое име и за своя сметка, които са предназначени за потребление от домакинствата или частните потребители. В тази категория се включват и продажбите на моторни превозни средства, заедно с мотоциклетите за лична употреба, както и тяхното гориво, предлагано чрез посредници на крайните потребители. Продажбите на дребно включват също така офис оборудването и техниката, боите, дървесината и т.н. в случай че те се продават директно на крайните потребители. Използва се представителна извадка от над 13 200 единици от ДДС регистъра на страната, като тя обхваща 1/4 от всички в сектора. Включва в себе си допълнителна извадка за вериги от 10 200 магазина за стоки. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
Без точен час
Средно часово заплащане м/м
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Hourly Wages. В показателя са включени основното възнаграждение, помощите и други гарантирани и регулярно изплащани приходи. Статистиката се свежда до изследване на часовите ставки за труд, плащани на хората, наети по договор в производството (включително и строителния сектор). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
Без точен час
Средно часово заплащане г/г
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Hourly Wages. В показателя са включени основното възнаграждение, помощите и други гарантирани и регулярно изплащани приходи. Статистиката се свежда до изследване на часовите ставки за труд, плащани на хората, наети по договор в производството (включително и строителния сектор). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
13:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
0.84
Предишна стойност
0.82
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
13:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-5
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
13:00
Индустриално доверие
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
1.4
Предишна стойност
1.3
Industrial Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
13:00
Икономическо доверие
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
108.2
Предишна стойност
108.0
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Март
Стойност
 
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.2%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 24.03.2017
Стойност
 
Прогноза
248 000
Предишна стойност
258 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.9%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП), измерва развитието на американската икономика и представлява пазарната стойност на стоките и услугите, произведени от американска работна ръка и производствени мощности, разположени в границите на САЩ, независимо от националността им. БВП се измерва като сума от разходите за лично потребление, брутни инвестиции в частния сектор, нетен износ на стоки и услуги (износ-внос), както и държавните разходи и брутни инвестиции. БВП не включва междинните покупки на стоки и услуги от бизнеса. Личните потребителски разходи (PCE) включват тези за стоки и услуги, направени от гражданите на САЩ. Брутните инвестиции в частния сектор на вътрешния пазар, се състоят от инвестиции в основен капитал и промяната в запасите. Инвестициите в основен капитал се състоят от тези на гражданите на САЩ, както и на чуждестранните такива. Държавните разходи и брутните инвестиции се състоят от 2 основни компонента: Текущи потребителски разходи от държавата и брутни инвестиции от държавата и държавните предприятия. Има 3 варианта на БВП, които се публикуват всеки месец: Предварителен, Ревизиран и Финален. Това е третата поред - финална стойност на показателя.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи - предварителен 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Тримесечните изчисления се правят на база на сезонно-коригирани данни, приведени за цяла година.
15:30
Потребителски разходи - предварителни 3м/г
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Consumer Spending (Personal Consumption Expenditures - PCE). Индексът на потребителските разходи измерва промяната в разходите на американските домакинства за стоки и услуги. Той отчита основно поръчките на нови стоки и услуги на частните лица. В допълнение, индикаторът отразява и поръчките на нови стоки и услуги от неправителствените организации (включително фондовете за компенсиране на работещите), нетните покупки на употребявани стоки от частните лица и неправителствените организации, както и инвестиции зад граница за покупка на стоки и услуги на гражданите на САЩ. Показателят също включва покупката на определени стоки и услуги от правителството и държавните предприятия, като разходите за обучение във висшите държавни училища, разходи за медицинско обслужване, водоснабдяване и други санитарни разходи. Последно, индексът включва в себе си информация за това дали жилището е наето или е собствено, дали финансовите услуги са допълнително обложени с данък или дали работниците получават работната си заплата в брой или по банков път. Изчислява се като процентна промяна спрямо предходното тримесечие, коригиран за цяла година.. Това е предварителна стойност на показателя.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 24.03.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
2 092 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.