Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:50
JPY
Япония
Протокол от срещата на Bank of Japan
25.07.2017
 
-
-
09:00
EUR
Финландия
Ниво на безработица
Май
8.7%
-
8.7% R (8.8%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Август
-0.4%
-
-0.6%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени м/м
Юни
-0.8%
-
0.0%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на производствените цени г/г
Юни
4.8%
-
7.2%
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Май
1.5%
-
-0.4% R (-0.5%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Май
7.6%
-
4.0%
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Май
4.3%
-
-0.5% R (-0.7%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Май
13.7%
-
-2.2%
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Юли
116.0
114.9
115.1
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Юли
107.3
106.5
106.8
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Юли
125.4
123.8
124.1
13:00
GBP
Великобритания
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
Юли
10
11
16
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Май
5.7%
5.8%
5.7%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Май
0.4%
-
0.7%
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 21.07.2017
 
-
1.628 млн. барела
02:50
Протокол от срещата на Bank of Japan
ЯпонияJPY
Период
25.07.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of Japan Minutes. Паричната политика има значително влияние върху всекидневния живот на обществото и затова централната банка се стреми да изясни публично съдържанието на нейните решения, както и процесите по вземането им. С оглед на това, банката публикува веднага своите решения за паричната политика, както и насоките на операциите на паричните пазари, възгледите си върху икономическите и финансови развития. В допълнение, председателя на Управителния съвет провежда редовни пресконференции, за да обясни подробности относно взетите решения.
09:00
Ниво на безработица
ФинландияEUR
Период
Май
Стойност
8.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.7% R (8.8%)
Unemployment Rate. Представлява отношение на броя на безработните спрямо цялата работна сила. Официално безработицата се изчислява като процент на безработните между населението от 15 до 74 годишна възраст. Класификацията за безработни включва всички лица, които са без работа през цялата работна седмица по време на проучването и активно са търсели работа през последните четири седмици като работници или самонаети, склонни да започнат нова работа в срок от две седмици. Всички лица на възраст между 15 и 74 годишна възраст, които са наети или безработни за времето на седмицата на проучването се класифицират като работна сила.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Август
Стойност
-0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени м/м
ШвецияSEK
Период
Юни
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на производствените цени г/г
ШвецияSEK
Период
Юни
Стойност
4.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.2%
Producer Price Index (PPI). Ценовите индекси на производствените и импортните цени целят да покажат средните промени в цените на производителите и вносителите за различните индустриални групи продукти на първия етап на дистрибуция, когато стоките се доставят до шведските производители или влизат в страната. Стоките са класифицирани в три групи, наречени: Стоки, произведени за вътрешния пазар, Стоки, произведени за износ, Вносни стоки. Продуктите се класифицират съгласно международната номенклатура, включваща около 6 800 бройки. Основната променлива е производствената цена, съгласно която продукта се продава през първият етап. Тя се изчислява на база E.X.W.(ex works) за вътрешния пазар и F.O.B. (free on board) за износните продукти. За вносните стоки се прилагат изчисления, направени на база C.I.F. (cost, insurance, freight). Взима се средната месечна цена по фактури. ДДС и другите данъци не са включени. За петролните продукти, данъците за замърсяване на околната среда и енергийните данъци са включени в цената. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.4% R (-0.5%)
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
7.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.0%
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
4.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5% R (-0.7%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
13.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.2%
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
116.0
Прогноза
114.9
Предишна стойност
115.1
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
107.3
Прогноза
106.5
Предишна стойност
106.8
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
125.4
Прогноза
123.8
Предишна стойност
124.1
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
13:00
Баланс по индустриалните поръчки на CBI
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
10
Прогноза
11
Предишна стойност
16
CBI (The Confederation of British Industry) Industrial Orders. Проучването предоставя отделно ниво в детайлните анализи, фокусирайки ги върху ключови сектори на британската промишленост и допълвайки ги с тримесечни прогнози по сектори. То се използва от изготвящите политиките на Bank of England и Министерството на финансите, бизнес общността, академиите и топ анализаторите на финансовите пазари. Това е най-дълго съществуващия индикатор в частния сектор, показващ посоката на развитие на индустрията във Великобритания. Проучването дава експертната оценка на големи промишлени компании за миналите и бъдещите посоки на развитие в производството, експорта, цените, разходите, намеренията за инвестиране, бизнес доверието и степента на използване на капацитета.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Май
Стойност
5.7%
Прогноза
5.8%
Предишна стойност
5.7%
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Май
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 21.07.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.628 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Авус Капитал не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.