Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
Май
0.1%
-
0.1%
02:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Май
2.6%
2.7%
2.5%
02:50
JPY
Япония
Продажби на дребно м/м
Април
-13.7%
-11.5%
-4.7% R (-4.6%)
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q1
-0.9%
-
-0.6% R (-0.7%)
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q1
1.1%
-
0.5% R (0.4%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта м/м
Април
-1.8%
-1.4%
-3.5%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта г/г
Април
-7.4%
-7.2%
-5.5%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Април
 
-15.0%
-17.9%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Май
 
-
0.0%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Май
0.2%
-
0.3%
09:45
EUR
Франция
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q1
-5.3%
-
-5.8%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Май
 
-
0.0%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Май
0.2%
-
0.4%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q1
0.1%
-0.6%
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q1
0.4%
0.5%
0.8%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Април
7.60 млрд. SEK
-
4.10 млрд. SEK
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q1
-5.3%
-0.6%
0.2%
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q1
-5.4%
0.5%
0.8%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Май
-0.1%
-0.1%
0.1%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Май
-0.1%
-0.1%
0.0%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Май
-0.2%
-0.1%
0.5%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Май
-0.2%
-0.2%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи м/м
Април
-0.4%
-0.3%
-0.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи г/г
Април
1.0%
1.1%
1.7%
15:30
USD
САЩ
Лични разходи м/м
Април
-13.6%
-12.6%
-6.9% R (-7.5%)
15:30
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Април
-1.1%
-
-0.8%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Март
-7.2%
-9.0%
0.1% R (0.0%)
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q1
-2.1%
-
0.1%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Април
-0.91%
-
1.51%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Април
-2.3%
-1.7%
-1.5% R (-0.9%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Март
-13.4%
-13.6%
-15.6%
18:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
29.05.2020
 
-
-
02:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
2.6%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.5%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
02:50
Продажби на дребно м/м
ЯпонияJPY
Период
Април
Стойност
-13.7%
Прогноза
-11.5%
Предишна стойност
-4.7% R (-4.6%)
Retail Sales. Индексът отразява месечните промени в общата стойност на продажбите на дребно. Нивото на продажбите, след месец април 1989 г. включва и данъците върху оборота. Продажбата на автомобили и гориво също влизат в индекса, за разлика от разходите за ремонт на лични и домакински вещи. Проучването обхваща магазините за продажби на дребно (без да включва заведенията за хранене), които попадат в група J от Стандартите за класификация на индустриите на Япония. Магазините се избират от регистрите на търговската палата. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ФинландияEUR
Период
Q1
Стойност
-0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.6% R (-0.7%)
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо предходните три месеца.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Q1
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5% R (0.4%)
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индекс на цените на импорта м/м
ГерманияEUR
Период
Април
Стойност
-1.8%
Прогноза
-1.4%
Предишна стойност
-3.5%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данъкa върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на импорта г/г
ГерманияEUR
Период
Април
Стойност
-7.4%
Прогноза
-7.2%
Предишна стойност
-5.5%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данък върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
-15.0%
Предишна стойност
-17.9%
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q1
Стойност
-5.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-5.8%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Френските тримесечни национални сметки отразяват транзакциите на стоки и услуги, тези свързани с дистрибуцията, като ги синхронизират. От разходна гледна точка, БВП може да бъде измерен по следния начин: БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Стойностите на тримесечните салда по сметките се публикуват три пъти. Първата публикация, озаглавена "предварителни изчисления" се оповестява 42 или 43 дни, след края на тримесечието и предоставя информация за тримесечният прираст на БВП, на база на цени от 1995 г., сезонно коригирани. Втората, озаглавена "ревизирани данни" се публикува 50 дни след края на тримесечието. Тя осигурява предварителни изчисления за транзакциите на стоки и услуги (търговия, производство, крайно потребление, брутен капитал, промяна в запасите), сезонно коригирани, разбити в 16 индустриални групи и продукти. Последната публикация, наречена "подробни данни", се оповестява 90 дни след края на тримесечието, като осигурява подробна информация за транзакциите на стоки и услуги, както и за сметките на домакинствата и предприятията, сезонно коригирани. Това е процентна промяна спрямо предходните три месеца.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
ШвецияSEK
Период
Q1
Стойност
0.1%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
0.2%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
10:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ШвецияSEK
Период
Q1
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.8%
Gross Domestic Product (GDP). Дава количествена оценка за развитието на националната икономика. Отразява стойностите на стоките и услугите, произведени в страната, които не се използват за суровини или последваща обработка за други материали, а се явяват краен продукт на икономиката, или принадената стойност. От продуктова гледна точка, се показва разпределението на принадената стойност по сектори и дейности. Разходният метод за изчисляване на БВП показва как се разпределя показателя на базата на разходите в икономиката от гледна точка на потребителските разходи, капиталовите разходи и международната търговия. Определя се като сума на частните потребителски разходи, правителствените разходи, брутният капитал, промяната в запасите, придобивания и търговския баланс. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
7.60 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
4.10 млрд. SEK
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИталияEUR
Период
Q1
Стойност
-5.3%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
0.2%
Final Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо предходното тримесечие. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИталияEUR
Период
Q1
Стойност
-5.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.8%
Final Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Това е финална стойност на показателя.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.1%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.0%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.5%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Май
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.1%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
-0.1%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи г/г
САЩUSD
Период
Април
Стойност
1.0%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.7%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Лични разходи м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-13.6%
Прогноза
-12.6%
Предишна стойност
-6.9% R (-7.5%)
Personal Spending. Личните разходи представляват сумата на личните потребителски разходи, лихвите и текущите транзакции на всеки човек. Личните текущи транзакции включват тези към държавата и останалия свят.
15:30
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.8%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Март
Стойност
-7.2%
Прогноза
-9.0%
Предишна стойност
0.1% R (0.0%)
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
КанадаCAD
Период
Q1
Стойност
-2.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). Това е процентно изменение на показателя спрямо предходните три месеца.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
-0.91%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.51%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
-2.3%
Прогноза
-1.7%
Предишна стойност
-1.5% R (-0.9%)
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Март
Стойност
-13.4%
Прогноза
-13.6%
Предишна стойност
-15.6%
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
18:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
29.05.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.