Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
04:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на жилища 3м/3м
Q1
-0.7%
-
1.0%
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Май
6.5%
6.5%
6.8%
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Април
26.2 млрд. EUR
-
32.8 млрд. EUR R (40.6 млрд. EUR)
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Април
28.4 млрд. EUR
-
32.8 млрд. EUR R (32.0 млрд. EUR)
15:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Май
 
1.355 млн.
1.364 млн.
15:30
USD
САЩ
Начално жилищно строителство
Май
 
1.310 млн.
1.287 млн.
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 15.06.2018
 
-
-0.2%
04:30
Индекс на цените на жилища 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q1
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0%
House Price Index. Този индекс представлява процентното изменение в цените на жилищата в осем водещи провинции в Австралия. Той измерва инфлационния натиск конкретно в жилищния сектор. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Май
Стойност
6.5%
Прогноза
6.5%
Предишна стойност
6.8%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Април
Стойност
26.2 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
32.8 млрд. EUR R (40.6 млрд. EUR)
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Април
Стойност
28.4 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
32.8 млрд. EUR R (32.0 млрд. EUR)
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
15:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
1.355 млн.
Предишна стойност
1.364 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
15:30
Начално жилищно строителство
САЩUSD
Период
Май
Стойност
 
Прогноза
1.310 млн.
Предишна стойност
1.287 млн.
Housing Starts. Началото на строителството се счита моментът на започване на строителните работи - изкопни дейности или изработване на основите на сградата. Всички сгради, представляващи еднофамилни къщи, се приемат за започнати, при началото на изкопните работи. Статистиката се използва от 1992 г., като включва началното жилищно строителство и основния ремонт на сгради, върху съществуваща основа. Индексът обхваща цялата територия на страната, независимо дали са необходими разрешения за строеж.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 15.06.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Чат с нас
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.
Предупреждение за риск
Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.