Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
05:00
NZD
Нова Зеландия
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Септември
4.9%
-
6.4%
07:30
EUR
Холандия
Потребителско доверие
Октомври
23.0
-
23.0
07:30
EUR
Холандия
Потребителски разходи г/г
Август
2.3%
-
2.7% R (2.8%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Септември
0.3%
0.1%
0.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Септември
3.1%
2.9%
2.6%
09:35
JPY
Япония
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
20.10.2017
 
-
-
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Август
29.6 млрд. EUR
-
32.5 млрд. EUR
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Август
33.3 млрд. EUR
26.2 млрд. EUR
31.5 млрд. EUR R (25.1 млрд. EUR)
11:30
GBP
Великобритания
Нетни заеми в публичния сектор
Септември
5.326 млрд. GBP
5.700 млрд. GBP
4.14 млрд. GBP R (5.093 млрд. GBP)
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Септември
0.2%
0.3%
0.1%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Септември
1.6%
1.6%
1.4%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Септември
0.2%
-
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Септември
0.8%
-
0.9%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно м/м
Август
-0.3%
0.4%
0.4%
15:30
CAD
Канада
Продажби на дребно без автомобили м/м
Август
-0.7%
0.3%
0.2%
17:00
USD
САЩ
Продажби на съществуващи домове
Септември
5.39 млн.
5.30 млн.
5.35 млн.
05:00
Разходи, направени с кредитни карти (промяна) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Септември
Стойност
4.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.4%
Credit Card Spending. Използват се данните от проучването за използване на кредитни карти. То обхваща карти, издадени от шест регистрирани банки (ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank, TSB и Westpac), American Express, Diners Club, GE Money и Warehouse. Предоставя информация за разходите, направени с кредитни карти в Нова Зеландия и чужбина, както и разходите, направени в Нова Зеландия с издадени в чужбина кредитни карти.
07:30
Потребителско доверие
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
23.0
Прогноза
-
Предишна стойност
23.0
Consumer Confidence. Statistics Netherlands провежда месечно проучване на потребителското доверие, анкетирайки потребителите за тяхното мнение относно икономическата ситуация по принцип и как те оценяват собственото си финансово състояние. На базата на това проучване се калкулира индикаторът Потребителско доверие, даващ информация за развитието и потребителските разходи в краткосрочен период.
07:30
Потребителски разходи г/г
ХоландияEUR
Период
Август
Стойност
2.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7% R (2.8%)
Consumer Spending. Разходите се представят на база данните от бюджетното проучване. Разходите за стоки и услуги се категоризират по функция (напр. стоки и услуги, които задоволяват определена нужда са групирани заедно). Различните видове домакинства са разделени според видовете разходи: Ниво и източник на приходи, размер на домакинството, възраст на човека, печелещ основните доходи, собственици на жилища. Бюджетното проучване също така включва данни и за разпределението на покупките по дистрибуторските канали.
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
3.1%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:35
Изявление на управителя на Bank of Japan - Курода
ЯпонияJPY
Период
20.10.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Харухико Курода заема поста Управител на Bank of Japan през март 2013 г. с мандат от пет години.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Август
Стойност
29.6 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
32.5 млрд. EUR
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Август
Стойност
33.3 млрд. EUR
Прогноза
26.2 млрд. EUR
Предишна стойност
31.5 млрд. EUR R (25.1 млрд. EUR)
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
11:30
Нетни заеми в публичния сектор
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
5.326 млрд. GBP
Прогноза
5.700 млрд. GBP
Предишна стойност
4.14 млрд. GBP R (5.093 млрд. GBP)
Public Sector Net Borrowing (PSNB). Показателят измерва разликата в стойността на разходите и приходите на компаниите от публичния сектор, централното правителство и местните такива, направени през отчетния период. Ако нетният резултат е отрицателен, това означава, че Великобритания има бюджетен излишък и обратно.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.4%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Продажби на дребно м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Retail Sales. Продажбите на дребно, получени от търговците на дребно, са ключов месечен индикатор за потребителските поръчки в Канада. Наред с това, продажбите на дребно са важен компонент от БВП, който измерва производството на канадската икономика. В продажбите на дребно не е включена нито една форма на директните продажби, заобикаляща търговците на дребно, като например продажбите от врата до врата, автоматите за кафе и др., продажбата на вестници или списания директно от печатницата или издателите, продажбите направени чрез абонамент или клубни карти. Продажбите на дребно, направени през Интернет са включени в проучването само, когато се провеждат по същата правна схема. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
-0.7%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales ex Autos. Представя измененията в общата стойност на продажбите на дребно без тази на автомобилите. Те съставляват около 20% от общата стойност, но поради високата си волатилност се изключват, тъй като могат значително да повлияят на общия тренд. Данните без продажбата на автомобили се приемат за по-представителни и определящи за посоката на развитието на показателя. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
17:00
Продажби на съществуващи домове
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
5.39 млн.
Прогноза
5.30 млн.
Предишна стойност
5.35 млн.
Existing Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) е първичният източник на ибформация за нивото в продажбите на съществуващите домове на пазара на недвижими имоти. До 25-то число всеки месец NAR изготвя статистика за продажбите и цените на съществуващите еднофамилни домове на национално ниво за четирите региона. От 25 февруари 2005, данните включват и информация за кооперациите в допълнение към данните за еднофамилните домове.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.