Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Парична база г/г
Октомври
14.5%
15.7%
15.6%
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Септември
1.5%
-1.0%
0.4%
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж г/г
Септември
-2.4%
-2.4%
-15.5%
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Септември
1.745 млрд. AUD
0.875 млрд. AUD
0.989 млрд. AUD
07:00
JPY
Япония
Потребителско доверие
Октомври
44.5
43.6
43.9
08:45
CHF
Швейцария
Потребителско доверие SECO
Октомври
-2
-
-3
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на производството
Октомври
55.8
54.9
54.3
10:15
CHF
Швейцария
Продажби на дребно г/г
Септември
-0.4%
0.4%
-0.2%
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на производството
Октомври
57.8
56.8
56.3
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Октомври
56.1
56.7
56.7
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Октомври
60.6
60.5
60.5
11:00
EUR
Германия
Брой безработни (промяна)
Октомври
-11 000
-11 000
-22 000 R (-23 000)
11:00
EUR
Германия
Ниво на безработица
Октомври
5.6%
5.6%
5.6%
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на производството - финален
Октомври
58.5
58.6
58.6
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
Октомври
50.8
48.0
48.1
13:30
USD
САЩ
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
Октомври
-3.0%
-
-27.0%
14:00
GBP
Великобритания
Доклад на Bank of England относно инфлацията
02.11.2017
 
-
-
14:00
GBP
Великобритания
Решение на Bank of England относно лихвените нива
02.11.2017
0.50%
0.50%
0.25%
14:00
GBP
Великобритания
Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за лихвените нива
02.11.2017
7-0-2
6-0-3
2-0-7
14:30
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
02.11.2017
 
-
-
14:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 27.10.2017
229 000
235 000
233 000
14:30
USD
САЩ
Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м
Q3
3.0%
2.4%
1.5%
14:30
USD
САЩ
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
Q3
0.5%
0.4%
0.2%
15:45
USD
САЩ
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
Октомври
51.6
-
49.7
16:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 27.10.2017
3 775 млрд. куб. фута
3 773 млрд. куб. фута
3 710 млрд. куб. фута
18:20
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
02.11.2017
 
-
-
01:50
Парична база г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
14.5%
Прогноза
15.7%
Предишна стойност
15.6%
Monetary Base. Паричната база е "валутата в обръщение, регулирана от централната банка на Япония" и се определя по следния начин. Парична база = банкноти в обръщение + монети + баланса по текущата сметка (депозитите по текущата сметка в Bank of Japan). Банкнотите и монетите в обръщение са част от паричната база и включват парите в брой, държани от финансовите институции. За базов период се приема месец ноември 1991. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
1.5%
Прогноза
-1.0%
Предишна стойност
0.4%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Разрешителни за строеж г/г
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
-2.4%
Прогноза
-2.4%
Предишна стойност
-15.5%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
1.745 млрд. AUD
Прогноза
0.875 млрд. AUD
Предишна стойност
0.989 млрд. AUD
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
07:00
Потребителско доверие
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
44.5
Прогноза
43.6
Предишна стойност
43.9
Consumer Confidence. Проучването цели да събере навременна информация за промяната в оценката на потребителите за икономическата обстановка и очаквания. То обхваща 6 720 домакинства, степенувани по тристепенен модел, на случаен принцип: град/малък град/село, местна единица и домакинство. Проучването изследва: Потребителската оценка, Ценовите очаквания, Състоянието на домакинствата. Индексът на потребителското доверие се калкулира като средно-претеглена стойност на четири подиндекса, изразяващи оценката на потребителите по зададените въпроси. Стойности над 50 обозначават положителни настроения за развитието на икономиката, а такива под 50 говорят за негативни оценки.
08:45
Потребителско доверие SECO
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
-2
Прогноза
-
Предишна стойност
-3
SECO (State Secretariat for Economic Affairs) Consumer Climate. Това e проучване, което обхваща над 1 100 домакинства, които отговарят на въпроси, свързани с относителното ниво на развитие на икономиката в миналото и бъдещето (общо развитие - изминала промяна / прогноза, цени - изминала промяна / прогноза, стабилност в работата, лична финансова стабилност, покупки на по-скъпи стоки). Проучването се провежда на всеки 3 месеца. Стойности над 0.0 са индикатор за оптимистични настроения, отрицателните стойности символизират песимистичните нагласи.
10:15
Индекс PMI в сферата на производството
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
55.8
Прогноза
54.9
Предишна стойност
54.3
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната. Проучването се извършва от Markit Economics, със съдействието на AERCE (www.aerce.org).
10:15
Продажби на дребно г/г
ШвейцарияCHF
Период
Септември
Стойност
-0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.2%
Retail Sales. Индексът измерва промяната в стойността на продажбите, направени от търговците на дребно в страната. Размерът на продажбите включва и косвените данъци, но без търговските отстъпки. Приходите от продажбите на едро и тези от предоставянето на услуги не се включват. Проучването включва 850 различни бизнес дейности. Дилърите на моторни превозни средства са също включени, с изключение на тези на мотоциклети. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
10:45
Индекс PMI в сферата на производството
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
57.8
Прогноза
56.8
Предишна стойност
56.3
Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор.PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
56.1
Прогноза
56.7
Предишна стойност
56.7
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална стойност на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
60.6
Прогноза
60.5
Предишна стойност
60.5
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална стойност на показателя.
11:00
Брой безработни (промяна)
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-11 000
Прогноза
-11 000
Предишна стойност
-22 000 R (-23 000)
Unemployment Change. Според дефиницията на International Labour Organization (ILO), приета от ЕС, всеки човек на възраст между 15 и 74 години се приема за безработен, ако не е бил нает на работа през отчетния период, но активно е търсил такава през последните четири седмици преди периода на проучването. Продължителността на периода, през който човека е търсил работа е без значение. Необходимо е човекът да може да приеме предложение за работа в следващите две седмици. Не е задължително работата да бъде търсена чрез агенция или местна институция.
11:00
Ниво на безработица
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
5.6%
Прогноза
5.6%
Предишна стойност
5.6%
Unemployment Rate. Федералната агенция по заетостта счита хората като търсещи работа, когато са регистрирани като безработни в агенция по заетостта, временно са без работа или извършват незначително количество такава за период по-малко от 15 часа на седмица. Също така, търсещото работа лице трябва да бъде на разположение при получаване на предложение от агенциите за заетост, да не бъде в невъзможност за приемане на работа поради болест и все още да не е навършило 65 години. То също така трябва да търси работа, за която се плащат социални осигуровки и общата й продължителност да бъде над 15 часа на седмица. Разликата спрямо дефиницията на Международната организация по труда (ILO) се състои главно във включването към безработните на лицата, извършващи определена работа за по-малко от 15 часа на седмица.
11:00
Индекс PMI в сферата на производството - финален
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
58.5
Прогноза
58.6
Предишна стойност
58.6
Final Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в производствения сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална стойност на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
50.8
Прогноза
48.0
Предишна стойност
48.1
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Construction PMI. Месечно проучване на активността в сектора на строителството и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в строителния сектор и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене в строителния сектор и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
13:30
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-3.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-27.0%
Challenger Job Cuts. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места осигурява информация за общия брой обявени корпоративни съкращения. Изготвян от Challenger, Gray & Christmas, този месечен доклад събира и категоризира съобщения за корпоративни съкращения, като използва данни от държавните департаменти по труда. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места се използва като индикатор за определяне на силата на пазара на труда. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
14:00
Доклад на Bank of England относно инфлацията
ВеликобританияGBP
Период
02.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Bank of England Inflation Report. Този доклад включва очакванията на Bank of England относно развитието на инфлацията и икономическия ръст през следващите две години.
14:00
Решение на Bank of England относно лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
02.11.2017
Стойност
0.50%
Прогноза
0.50%
Предишна стойност
0.25%
Bank of England's Interest Rate Decision. Решенията относно лихвените нива се обявяват в 12.00 GMT, веднага след като приключи срещата на централната банка. Целта пред Bank of England е да поддържа инфлацията близко до поставената цел, регулирайки основната лихва. Равнището й се определя от специално създаден за целта Комитет по паричната политика към Bank of England - Monetary Policy Committee. Той се състои от девет члена - пет от централната банка и четири външни члена, определени от управителя й. Всеки член от комитета представлява един глас при вземане на решението за лихвата, като при нужда вотът на управителя се брои за решаващ.. Основната цел на централната банка е да осигури ценова стабилност - по ниска инфлация - и с това да подкрепя решенията на правителството относно икономическия ръст и заетост. Ценовата стабилност е определена от поставената от правителството инфлационна цел в размер на 2%. Основната лихва може да бъде променяна по всяко време и с необходимата стъпка, за да бъде постигната поставената цел.
14:00
Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за лихвените нива
ВеликобританияGBP
Период
02.11.2017
Стойност
7-0-2
Прогноза
6-0-3
Предишна стойност
2-0-7
Bank of England Minutes. С решение, взето през 1998 г., на централната банка (Bank of England) се дава отговорността да определя основните лихвени нива, с цел да бъде посрещната поставената от правителството инфлационна цел. Решенията се вземат от Комитета по паричната политика (Monetary Policy Committee) към централната банка. Комитетът се състои от девет члена и провежда своите срещи ежемесечно, като протоколът от тях се публикува в сряда, две седмици, след приключване на срещата му. Форматът на гласуване представлява брой гласували за увеличение на лихвата - брой гласували за понижение - брой гласували да няма промяна.
14:30
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
02.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
14:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 27.10.2017
Стойност
229 000
Прогноза
235 000
Предишна стойност
233 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
14:30
Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
3.0%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
1.5%
Non-Farm Productivity. Производителността на труда определя взаимодействието между реално произведени стоки и времето за труд, което е включено в тяхното производство. Тя показва промените в определения брой произведени стоки и услуги за един работен час, спрямо различни периоди от време. Въпреки че, изчисленията свързват производството с работните часове на всички лица, заети в определен сектор, изследването не включва спецификата на производствения процес, капитала/оборудването или друг производствен фактор. Те отразяват свързаните влияния, включително технологичните промени, капиталовото оборудване, нивото на производство, капацитета, енергията и материалите, организацията на производството, управленските умения и характеристиката и усилията на работната сила. Изразява се в проценти, спрямо предходното тримесечие.
14:30
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
Unit Labour Costs. Измерването на разходите за труд на единица продукция разкрива взаимоотношението между заплащането на час и продуктивността или производителността на час и може да се използва за индикатор на инфлационното равнище върху производителите. Увеличаването на почасовото заплащане повишава разходите за труд на единица продукция; нарастването на производителността на труда увеличава работното заплащане, но понижава стойността на разходите за единица продукция. Това е финална оценка, изразена като процентна промяна на показателя спрямо предходното тримесечие.
15:45
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
51.6
Прогноза
-
Предишна стойност
49.7
ISM New York Business Index. Докладът ISM-Ню Йорк за бизнес активността е месечна публикация на ISM-New York към Института за управление на доставките. Целта на проучването е да се предостави бърза оценка на бизнес условията сред фирми в района на Ню Йорк. Резултатите от проучването се сумират под формата на индекси на дифузия – процента на положителни отговори плюс половината от отговорите „без промяна“. Стойност 50 означава липса на промяна спрямо предходния месец, над 50 означава по-бърз темп на бизнес активността, а над 50 е знак за забавяне. Индексът за текущите бизнес условия, индексът за шестмесечните прогнози и индексът за заетостта са сезонно коригирани, докато индексът за качество на покупките, индексът за платени цени и индексът за текущи и очаквани приходи не са.
16:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 27.10.2017
Стойност
3 775 млрд. куб. фута
Прогноза
3 773 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3 710 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:20
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
02.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.