Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
JPY
Япония
Почивен ден
03.11.2017
 
-
-
Цял ден
SEK
Швеция
Почивен ден
03.11.2017
 
-
-
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на услугите
Октомври
51.4
-
52.1
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Септември
0.0%
0.4%
-0.6%
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
Q3
0.1%
1.2%
1.5%
03:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
Октомври
51.2
50.8
50.6
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на услугите
Октомври
61.4
-
63.8
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Октомври
55.6
53.3
53.6
14:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Октомври
261 000
310 000
18 000 R (-33 000)
14:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Октомври
4.1%
4.2%
4.2%
14:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Октомври
34.4 часа
34.4 часа
34.4 часа
14:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Октомври
0.0%
0.2%
0.5%
14:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Септември
-43.50 млрд. USD
-43.20 млрд. USD
-42.80 млрд. USD R (-42.40 млрд. USD)
14:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Октомври
35 300
15 000
10 000
14:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Октомври
6.3%
6.2%
6.2%
14:30
CAD
Канада
Търговски баланс
Септември
-3.18 млрд. CAD
-3.00 млрд. CAD
-3.18 млрд. CAD R (-3.41 млрд. CAD)
15:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
Октомври
55.3
55.9
55.9
16:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Септември
1.4%
1.3%
1.2%
16:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на услугите
Октомври
60.1
58.5
59.8
Цял ден
Почивен ден
ЯпонияJPY
Период
03.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ШвецияSEK
Период
03.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
00:30
Индекс на AIG в сферата на услугите
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
51.4
Прогноза
-
Предишна стойност
52.1
AIG Services Index. Australian Performance of Services Index (Australian PSI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на услугите като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.6%
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.1%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.5%
Retail Sales ex Inflation. Този индекс измерва промяната спрямо предходното тримесечие в стойността на продажбите на дребно, коригирани спрямо инфлацията. Той е първичен сигнал за потребителските разходи, които са основна част от икономическата активност.
03:45
Индекс PMI в сферата на услугите (официален)
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
51.2
Прогноза
50.8
Предишна стойност
50.6
Non-Manufacturing PMI. Индексът PMI в сферата на услугите в Китай е базиран на данни, събрани от представителна извадка от 1 200 предприятия в сектора на услугите. Проучването включва десет въпроса за бизнес дейността, нови поръчки, нови поръчки за износ, индекс на текущите поръчки, наличност, средна цена, абонаментна цена, заетост, време за доставка, както и очаквания за бизнес дейността. За всеки въпрос се изчислява индекс на дифузия. PMI стойност над 50% означава разширяване на дейността спрямо предходния месец.
09:30
Индекс PMI в сферата на услугите
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
61.4
Прогноза
-
Предишна стойност
63.8
Services PMI. Silf и Swedbank AB правят първото съвместно вътрешно изчисление на индекса PMI за сектора на услугите през 2005 г. Модели за PMI в сферата на услугите са базираният в САЩ индекс за сферата на услугите и шведският PMI, който се публикува от ноември 1994 г. Проучва се мнението на около 200 мениджъри, отговорни за снабдяването, относно нови поръчки, бизнес дейност, заетост и време за доставка. Границата между ръст и спад – съгласно практиката в САЩ – е при стойност 50.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
55.6
Прогноза
53.3
Предишна стойност
53.6
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
14:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
261 000
Прогноза
310 000
Предишна стойност
18 000 R (-33 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
14:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
4.1%
Прогноза
4.2%
Предишна стойност
4.2%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
14:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
34.4 часа
Прогноза
34.4 часа
Предишна стойност
34.4 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
14:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5%
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
14:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
-43.50 млрд. USD
Прогноза
-43.20 млрд. USD
Предишна стойност
-42.80 млрд. USD R (-42.40 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
14:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
35 300
Прогноза
15 000
Предишна стойност
10 000
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
14:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
6.3%
Прогноза
6.2%
Предишна стойност
6.2%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
14:30
Търговски баланс
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
-3.18 млрд. CAD
Прогноза
-3.00 млрд. CAD
Предишна стойност
-3.18 млрд. CAD R (-3.41 млрд. CAD)
International Merchandise Trade. Измерва промяната в наличието на материалните ресурси на страната, в резултат от движението на стоките от и в страната. Търговският баланс е един от компонентите на текущата сметка на канадския баланс на плащанията, който включва търговията с услуги, приходите от инвестиции и трансфери. Търговската статистика се представя по два начина: На база на информацията от митниците и а база Баланса по плащанията. Основната разлика между двете концепции е, че търговската статистика, изчислена на митническа основа, покрива физическото движение на стоките, отразено съгласно митническите документи, докато балансът по плащанията отразява данните по всички икономически транзакции между между гражданите на Канада и чуждите граждани, участващи в международния обмен. Статистиката, отразяваща импорта и експорта на стоки се приема за най-важната икономическа статистика.
15:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
55.3
Прогноза
55.9
Предишна стойност
55.9
Markit US Services PMI - final data. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Финалната стойност обикновено следва предварителна стойност, базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
16:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
1.4%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.2%
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
16:00
Индекс на ISM в сферата на услугите
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
60.1
Прогноза
58.5
Предишна стойност
59.8
ISM Non-Manufacturing Composite. Индексът ISM в сферата на услугите се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност общо в БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база на разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (бизнес активност, нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, промени в запасите, прогноза за промени в запасите, внос, заетост, цени и доставки) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индикаторът е съставен индекс, базиран на стойностите на четири индикатора с еднаква тежест: Бизнес активност (сезонно коригирана), Нови поръчки (сезонно коригирани), Заетост (сезонно коригирана) и Доставки. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Данните за индекса ISM в сферата на услугите се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.