Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Октомври
2.8%
3.0%
3.0%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки м/м
Септември
-8.1%
-1.8%
3.4%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки г/г
Септември
-3.5%
1.9%
4.4%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Септември
2.271 трлн. JPY
2.375 трлн. JPY
2.380 трлн. JPY
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Октомври
1%
4%
6%
02:30
AUD
Австралия
Инвестиционни заеми м/м
Октомври
-6.2%
-
4.3%
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Октомври
-2.3%
0.5%
1.0%
03:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
6.9%
6.3%
6.9%
03:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.9%
1.8%
1.6%
07:30
EUR
Холандия
Промишлено производство м/м
Септември
1.4%
-
0.7% R (0.4%)
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Октомври
3.0%
3.0%
3.0%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Октомври
3.1%
3.1%
3.1%
09:00
EUR
Германия
Текуща сметка
Септември
25.4 млрд. EUR
25.0 млрд. EUR
17.8 млрд. EUR
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс - сезонно коригиран
Септември
21.8 млрд. EUR
21.1 млрд. EUR
21.3 млрд. EUR R (21.6 млрд. EUR)
11:00
EUR
Еврозона
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
09.11.2017
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 03.11.2017
239 000
231 000
229 000
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Септември
0.2%
0.2%
0.1%
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Октомври
0.3%
0.3%
0.3%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 03.11.2017
3 790 млрд. куб. фута
3 790 млрд. куб. фута
3 775 млрд. куб. фута
18:30
CHF
Швейцария
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
09.11.2017
 
-
-
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
2.8%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.0%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
01:50
Машинни поръчки м/м
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-8.1%
Прогноза
-1.8%
Предишна стойност
3.4%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:50
Машинни поръчки г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-3.5%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
4.4%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
2.271 трлн. JPY
Прогноза
2.375 трлн. JPY
Предишна стойност
2.380 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
1%
Прогноза
4%
Предишна стойност
6%
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:30
Инвестиционни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
-6.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.3%
Investment Lending. Този индикатор измерва процентното изменение спрямо предходния месец в стойността на заемите, отпуснати на индивидите и компаниите. Повишение в показателя води до ръст в икономиката. В периоди на високо потребителско и бизнес доверие, получателите на кредити проявяват желание да правят повече инвестиции, защото те имат разумни очаквания, че техните инвестиции ще бъдат възвърнати в бъдеще. Данните обикновено не оказват значително влияние върху пазара.
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
-2.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.0%
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
6.9%
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.9%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Октомври
Стойност
1.9%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
07:30
Промишлено производство м/м
ХоландияEUR
Период
Септември
Стойност
1.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7% R (0.4%)
Manufacturing Production. Измерва промените в обема на продукцията от промишлеността, мините и сектора на услугите. Това е водещ индикатор за състоянието на икономиката - производството реагира бързо на възходящите и низходящи промени в бизнес цикъла и е тясно свързано с потребителските условия като ниво на заетост и приходи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
3.0%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.0%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Октомври
Стойност
3.1%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.1%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Текуща сметка
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
25.4 млрд. EUR
Прогноза
25.0 млрд. EUR
Предишна стойност
17.8 млрд. EUR
Current Account. Показателят представя потока на стоки, услуги, приходи и текущи трансферни плащания към и от Германия. Текущата сметка включва Търговския баланс (експорт - импорт на стоки и услуги), приходни плащания (например по лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансферни плащания (помощи, данъци, дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова сметка, Капиталова сметка и Текуща сметка) на Балансът по плащанията, отразяващ в детайли всички международни взаимодействия. Повишаващ се излишък по текущата сметка е индикатор, че чужденците са купували повече от националната валута, за да осъществяват транзакции към страната.
09:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
21.8 млрд. EUR
Прогноза
21.1 млрд. EUR
Предишна стойност
21.3 млрд. EUR R (21.6 млрд. EUR)
Trade Balance SA (Seasonally Adjusted). За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
11:00
Икономически бюлетин на Европейската централна банка
ЕврозонаEUR
Период
09.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
От 2015 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна публикуването на Икономически бюлетин, който замени досегашния Месечен бюлетин. Новото издание излиза две седмици след всяка среща на Управителния съвет на централната банка.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 03.11.2017
Стойност
239 000
Прогноза
231 000
Предишна стойност
229 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 03.11.2017
Стойност
3 790 млрд. куб. фута
Прогноза
3 790 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3 775 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:30
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
ШвейцарияCHF
Период
09.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.