Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:20
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно паричната ѝ политика
10.11.2017
 
-
-
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
0.3%
0.6%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.2%
1.4%
1.6%
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.1%
1.0%
1.0%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
9.0%
-
8.7%
09:00
EUR
Финландия
Индустриално производство м/м
Септември
4.7%
-
4.5%
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Септември
0.6%
0.6%
-0.2% R (-0.3%)
09:45
EUR
Франция
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
Q3
0.2%
0.3%
0.4%
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство м/м
Септември
-1.3%
0.1%
1.2%
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство г/г
Септември
2.4%
4.8%
5.8% R (5.7%)
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Септември
-1.6%
-0.3%
0.8% R (0.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Септември
1.1%
2.2%
3.9% R (3.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Септември
0.7%
0.3%
0.3% R (0.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Септември
2.5%
1.9%
1.8% R (1.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Септември
0.7%
0.3%
0.4%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Септември
2.7%
2.4%
2.8%
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Септември
-11.25 млрд. GBP
-12.80 млрд. GBP
-12.35 млрд. GBP R (-14.25 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Септември
-2.98 млрд. GBP
-
-4.19 млрд. GBP R (-5.84 млрд. GBP)
15:00
GBP
Великобритания
БВП - прогноза на NIESR
3те мес. до 10.2017
0.5%
-
0.4%
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Ноември
97.8
100.7
100.7
02:20
Изявление на Reserve Bank of Australia относно паричната ѝ политика
АвстралияAUD
Период
10.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
RBA Monetary Policy Statement. Централната банка на Австралия представя оценка относно икономическите условия и инфлацията в страната. Това са ключовите фактори, които определят насоките на бъдещата парична политика на банката и отразяват решенията й относно лихвените нива.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
1.2%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
1.1%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.0%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
9.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.7%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индустриално производство м/м
ФинландияEUR
Период
Септември
Стойност
4.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.5%
Industrial Production. Общото индустриално производство обхваща цялата продукция, произведена от фабриките през отчетния период. Тя се състои от стоки, които са били продадени или обявени за продажба през периода и такива, които са произведени или им предстои да бъдат произведени от предприятието. Производството планувано за бъдещо осъществяване обхваща всички структурни звена на предприятието Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.3%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Non-Farm Payrolls. Индексът обхваща промяната в броя на заетите във всички сектори, с изключение на селското стопанство, държавните служители, образованието, здравеопазването и социалните услуги. Изготвят се няколко проучвания за всяко тримесечие. През вторият месец след края на тримесечието, INSEE публикува предварителните данни от проучването, базирано на първичните данни. Тези изчисления се правят само за основните сектори: производството на стоки, строителство, услуги. През третият месец от края на тримесечието, INSEE подготвя нови, пълни изчисления, изготвени на базата на данни, предоставени от Проучването за активността на труда и заетостта, както и от статистиката на бюрата по труда в страната.
11:00
Индустриално производство м/м
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
-1.3%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.2%
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство г/г
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
2.4%
Прогноза
4.8%
Предишна стойност
5.8% R (5.7%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-1.6%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.8% R (0.6%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
1.1%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
3.9% R (3.5%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3% R (0.2%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
2.5%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.8% R (1.6%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
0.7%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
2.7%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.8%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-11.25 млрд. GBP
Прогноза
-12.80 млрд. GBP
Предишна стойност
-12.35 млрд. GBP R (-14.25 млрд. GBP)
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-2.98 млрд. GBP
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.19 млрд. GBP R (-5.84 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
15:00
БВП - прогноза на NIESR
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 10.2017
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
NIESR GDP Estimate. NIESR (National Institute of Economic and Social Research) Институтът за икономически и социални проучвания (NIESR) използва методи на статистическа преценка за бъдещите стойности на Брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания. Институтът публикува своята прогноза един месец преди официалните данни. Икономическият ръст се изчислява за последните три месеца, завършващи в месеца, който току що е приключил. Обикновено резултатите са много близки до официалните.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
97.8
Прогноза
100.7
Предишна стойност
100.7
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.