Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q3
0.0%
0.3%
0.6%
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q3
1.4%
1.3%
2.6%
01:50
JPY
Япония
Дефлатор на БВП - предварителен г/г
Q3
0.1%
0.1%
-0.4%
02:00
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Ноември
-1.7%
-
3.6%
02:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата г/г
Q3
2.0%
2.2%
1.9%
02:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата 3м/3м
Q3
0.5%
0.7%
0.5%
02:30
AUD
Австралия
Продажби на нови автомобили м/м
Октомври
 
-
-0.5%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Септември
-1.5%
-
3.3%
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство - финално м/м
Септември
-1.0%
-1.1%
-1.1%
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство - финално г/г
Септември
2.6%
-
2.5%
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Октомври
15.1 млрд. NOK
-
9.2 млрд. NOK
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
-
-0.2%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
-0.2%
-0.2%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.2%
1.2%
1.2%
10:30
SEK
Швеция
Степен на използване на капацитета
Q3
0.2%
-
0.5%
11:30
GBP
Великобритания
Средни приходи с бонуси 3м/г
3те мес. до 09.2017
2.2%
2.1%
2.3% R (2.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Ниво на безработица на ILO 3м/г
3те мес. до 09.2017
 
4.3%
4.3%
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Септември
26.4 млрд. EUR
-
16.1 млрд. EUR
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс - сезонно коригиран
Септември
25.0 млрд. EUR
21.2 млрд. EUR
21.6 млрд. EUR
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 10.11.2017
3.1%
-
0.0%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.1%
0.1%
0.5%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
2.0%
2.0%
2.2%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.2%
0.2%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.8%
1.7%
1.7%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.2%
0.1%
1.9% R (1.6%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Октомври
0.1%
0.2%
1.2% R (1.0%)
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Септември
0.0%
0.2%
0.6% R (0.7%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 10.11.2017
459.0 млн. барела
-
457.1 млн. барела
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Септември
-51.3 млрд. USD
-
130.2 млрд. USD R (125.0 млрд. USD)
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
Септември
80.9 млрд. USD
34.6 млрд. USD
73.2 млрд. USD R (67.2 млрд. USD)
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
0.0%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие по предварителни данни.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
1.4%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
2.6%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година, по предварителни данни.
01:50
Дефлатор на БВП - предварителен г/г
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.4%
Gross Domestic Product Deflator (GDP Deflator). Предоставя информация за обема на БВП, изчислен чрез оценка на различните му компоненти по фиксирани цени от предишната година, или дадена базова година (често е наричан БВП по постоянни/фиксирани цени), спрямо текущите цени при настоящите му стойности. БВП по фиксирани цени отразява обема на показателя и се изразява в стойности, отчетени за базовата година. БВП по текущи цени, съответства на БВП, измерен по цени за отчетния период от време. Наречен е още номинален Брутен вътрешен продукт. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния период на предходната година по предварителни данни.
02:00
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
-1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
02:30
Разходи за работна заплата г/г
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
2.0%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
1.9%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна в лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
02:30
Разходи за работна заплата 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.5%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.5%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна на лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо предходното тримесечие.
02:30
Продажби на нови автомобили м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
New Auto Sales. Този показател измерва стойността на продажбите на нови автомобили в Австралия. Използва се като индикатор на потребителското доверие. Повишение в търсенето на скъпи стоки с дълготрайна употреба показва, че потребителите се чувстват уверени в тяхното бъдещо финансово състояние и са готови да харчат по-големи суми. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.3%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
06:30
Индустриално производство - финално м/м
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-1.0%
Прогноза
-1.1%
Предишна стойност
-1.1%
Final Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по окончателни данни.
06:30
Индустриално производство - финално г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
2.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Final Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, по окончателни данни.
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
15.1 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
9.2 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.2%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:30
Степен на използване на капацитета
ШвецияSEK
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Capacity Utilization Rate. Показва степента, до която компаниите използват производствения си капацитет, изразена в проценти. Представлява обема на производство на дадена компания, сравнен с този, който може да произведе. Например, ако един завод произвежда 1000 детайли на ден, но има капацитет да произведе 1200 за същите разходи, то тогава степента на използване на капацитета е 83.3% (реално производство/потенциално производство)Х100 [%].
11:30
Средни приходи с бонуси 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 09.2017
Стойност
2.2%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.3% R (2.2%)
Average Earnings including Bonuses. Индексът на средните приходи е ключов индикатор за икономиката на Великобритания и показва с каква скорост се променят те. Представя се като процентна промяна за отчетния период спрямо съответния такъв на последната базова година, в която стойността му е била приета за 100 пункта. Текущата базова година е 2000 г. Средните приходи се изчисляват, като общите приходи от всички работници се разделят на общия им брой, включително и тези, които стачкуват или временно не са на работа.
11:30
Ниво на безработица на ILO 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 09.2017
Стойност
 
Прогноза
4.3%
Предишна стойност
4.3%
ILO Unemployment Rate. Това е показател, отнасящ се за броя на безработните, които имат желание да работят, на разположение са при възможност да започнат работа и активно търсят възможност да бъдат наети. Определението на ILO (International Labour Organization) за безработен е прието международно и се използва от страните, като им дава възможност пазарът на труда в различните държави да бъде сравняван. Нивото на безработица се изчислява като се използва информация от специално проучване за работната сила.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
26.4 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
16.1 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
12:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
25.0 млрд. EUR
Прогноза
21.2 млрд. EUR
Предишна стойност
21.6 млрд. EUR
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 10.11.2017
Стойност
3.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
2.0%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.9% R (1.6%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
1.2% R (1.0%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.6% R (0.7%)
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 10.11.2017
Стойност
459.0 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
457.1 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
23:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
-51.3 млрд. USD
Прогноза
-
Предишна стойност
130.2 млрд. USD R (125.0 млрд. USD)
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).
23:00
Нетни капиталови потоци от дългосрочни облигации
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
80.9 млрд. USD
Прогноза
34.6 млрд. USD
Предишна стойност
73.2 млрд. USD R (67.2 млрд. USD)
Net Long-Term Treasury International Capital (TIC) Flows. Индикаторът Treasury International Capital (TIC) измерва месечната разлика в трансграничните чуждестранни и местни покупки на дългосрочни облигации (напр. облигации в първоначален матуритет над една година). Те представляват основната част от общите потоци на TIC.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.