Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Октомври
3 700
17 500
19 800
02:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Октомври
5.4%
5.5%
5.5%
02:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Октомври
65.1%
65.2%
65.2%
02:30
AUD
Австралия
Инфлационни очаквания
Ноември
3.7%
-
4.3%
06:30
EUR
Холандия
Ниво на безработица
3те мес. до 10.2017
4.5%
-
4.7%
08:30
EUR
Франция
Ниво на безработица ILO
Q3
9.7%
9.7%
9.5%
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Октомври
6.3%
-
6.2%
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс
Септември
3.990 млрд. EUR
-
2.761 млрд. EUR R (2.769 млрд. EUR)
11:00
EUR
Италия
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
Септември
0.469 млрд. EUR
-
0.233 млрд. EUR R (0.242 млрд. EUR)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.3%
0.1%
-0.7% R (-0.8%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Октомври
-0.3%
-0.7%
1.3% R (1.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Октомври
0.1%
0.1%
-0.6% R (-0.7%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Октомври
-0.3%
-0.4%
1.6%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
Октомври
1.1%
0.9%
1.1%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 10.11.2017
249 000
235 000
239 000
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Октомври
0.2%
0.6%
0.8% R (0.7%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Октомври
2.5%
2.5%
2.7%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Ноември
18.9
24.0
27.9
15:30
CAD
Канада
Доставки в промишления сектор м/м
Септември
0.5%
-0.2%
1.6% R (1.6%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Октомври
77.0%
76.3%
76.4% R (76.0%)
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Октомври
0.9%
0.5%
0.4% R (0.3%)
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Ноември
70
68
68
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 10.11.2017
3 772 млрд. куб. фута
-
3 790 млрд. куб. фута
23:30
NZD
Нова Зеландия
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Октомври
57.2
-
57.5
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на производствените цени на изхода 3м/3м
Q3
1.0%
-
1.3%
23:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на производствените цени на входа 3м/3м
Q3
1.0%
-
1.4%
02:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
3 700
Прогноза
17 500
Предишна стойност
19 800
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
02:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
5.4%
Прогноза
5.5%
Предишна стойност
5.5%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
02:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
65.1%
Прогноза
65.2%
Предишна стойност
65.2%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
02:30
Инфлационни очаквания
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
3.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.3%
Consumer Inflationary Expectation. Този индикатор обхваща очакванията на средностатистическото домакинство, относно нивото на промяна на потребителските цени, през идните дванадесет месеца. Проучването на института в Мелбърн относно инфлационните очаквания на потребителите дава крайните резултати на база запитване към потребителите дали и с колко очакват да се променят цените нагоре или надолу. Този доклад се публикува веднъж месечно.
06:30
Ниво на безработица
ХоландияEUR
Период
3те мес. до 10.2017
Стойност
4.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.7%
Unemployment Rate. Незаетата работна сила е ключов индикатор за определяне на размера на безработицата в страната. Тя включва хората между 15 и 64 години, които не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица, които активно търсят платена работа за поне 12 часа на седмица и тези, които са готови веднага да започнат да работят. От февруари 2003 г. статистическият институт в страната започна да публикува данните като средна стойност за последните три месеца. Освен това институтът калкулира и данните от регистрираните безработни. Тези, които се регистрират са хора между 16 и 64 години, не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица и се водят на отчет в бюро по труда.
08:30
Ниво на безработица ILO
ФранцияEUR
Период
Q3
Стойност
9.7%
Прогноза
9.7%
Предишна стойност
9.5%
ILO Unemployment Rate. Проучването използва данните от резултатите на годишното проучване за безработицата в домакинствата, коригирано с промените в безработицата на месечна база. От първото тримесечие на 2008 г. са изменени условията за изчисляване на извънредното работно време, с цел определяне на заетостта. По този начин промените се доближават до концепцията за изчисляване на нивото на безработица според Международната организация на труда (ILO). Данните от проучването се свеждат до броя на безработните лица, съгласно определението на ILO, спрямо общият брой на работната сила в страната.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Октомври
Стойност
6.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.2%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
11:00
Търговски баланс
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
3.990 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
2.761 млрд. EUR R (2.769 млрд. EUR)
Trade Balance. Измерва разликата между вноса и износа в милиарди евро. Вноса на стоки се измерва чрез стойността им, на която те влизат в територията на държавата, независимо от крайната им дестинация. Износът на стоки, подобно на вноса се измерва чрез стойността на стоките, на която те напускат територията на държавата, независимо от крайната им дестинация, независимо дали са местно производство или не.
11:00
Търговски баланс със страните от Европейския съюз
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
0.469 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
0.233 млрд. EUR R (0.242 млрд. EUR)
Trade Balance EU. Показателят е изразен в милиарди евро и представлява стойността на износа към страните, членуващи в състава на Европейския съюз, извадена от вноса им в страната. Положителният баланс говори за търговски излишък, докато отрицателното салдо съответства на търговски дефицит.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.7% R (-0.8%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
1.3% R (1.2%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.6% R (-0.7%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
1.6%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
1.1%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.1%
Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява финални данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 10.11.2017
Стойност
249 000
Прогноза
235 000
Предишна стойност
239 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
2.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.7%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
18.9
Прогноза
24.0
Предишна стойност
27.9
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Доставки в промишления сектор м/м
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
0.5%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
1.6% R (1.6%)
Manufacturing Shipments. Месечното проучване за производството (Monthly Survey of Manufacturing - MSM) публикува статистически данни за производителите: продажби (доставки) на произведени стоки, запаси, неизпълнени поръчки и нови поръчки. Целевата група на това проучване се състои от статистическите данни за продажбата на произведените продукти, запасите, неизпълнените поръчки и новите поръчки. Тя се базира на всички статистически данни за промишлените компании в икономиката, записани в икономическия регистър като производители. Включва производителите на дълготрайни материални активи, краткотрайните активи и консумативи. Приблизително 10 500 артикула са разгледани от 27 000 предприятия, обхванати в проучването. Продажбите (доставките) на промишлени стоки са определени чрез остойностяване на база цени на производителите, по които стоките са продадени/доставени на клиентите. От продажбите на промишлени стоки са изключени такива, извършени по цени на едро, както и приходи от наеми за оборудване и продажба на електрическа енергия. Стоките от авиационната и космическата индустрия, както и корабостроенето се остойностяват по себестойност на продукцията.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
77.0%
Прогноза
76.3%
Предишна стойност
76.4% R (76.0%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
0.9%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
70
Прогноза
68
Предишна стойност
68
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 10.11.2017
Стойност
3 772 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3 790 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
23:30
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Нова ЗеландияNZD
Период
Октомври
Стойност
57.2
Прогноза
-
Предишна стойност
57.5
Business NZ Manufacturing Index. Отразява нивото на индекс, обоснован на проучванията направените върху производителите. Той съдържа 5 под-индекса: производство, заетост, нови поръчки, готова продукция, доставки. Индексът използва числото 50 за средна стойност между очакванията за икономическо развитие/рецесия; колкото повече стойностите се отдалечават от 50, толкова по-силна е прогнозата за развитие или рецесия в икономиката. Високата активност в производствения сектор, обикновено се свързва с икономическо развитие и повишаване на инфлацията.
23:45
Индекс на производствените цени на изхода 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
1.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Output Producer Price Index (PPI). Тримесечния индекс на производствените цени изразява промените в нивата на цените на производствения сектор на икономиката. Той съпоставя изходящите индекси (измерващи промените в цената, получени от производителите) и тези на входа (които измерват промените в цената на производството). Изходящите индекси включват цените на суровините, произведените продукти, приходи от наеми и продажба на земя, предоставяне на услуги, основни дейности, осъществявани от собствения персонал на предприятието. В изходящите индекси не са включени лихвите и дивидентите, авторските и лицензионните съглашения, обезщетения по застраховки, държавни дотации или финансиране. Тези индекси са разработени за измерване на промяната в цената, съответстващa на ниво "цена на изхода" от фабриката-производител, преди начисляването на продуктови такси или получаване на субсидии (т.е. нетна цена получена при производителя). Изходящите индекси измерват промените в цените на определени групи стоки, включени в продуктови кошници. По тази причина промените в производството могат да не бъдат отразени в индекса. Периодичната актуализация на структурата му се опитва да преодолее изброените ограничения в PPI.
23:45
Индекс на производствените цени на входа 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
1.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.4%
Input Producer Price Index (PPI). Тримесечния индекс на производствените цени изразява промените в нивата на цените на производствения сектор на икономиката. Той съпоставя изходящите индекси (измерващи промените в цената, получени от производителите) и тези на входа (които измерват промените в себестойността на производството). Входящите индекси измерват промяната в цената, без да включват разходите за труд и преоценка. Те включват цената на материалите, горивата и електроенергията, транспорта и комуникациите, комисионните на подизпълнителите, наемане или покупка на земя, сгради, превозни средства или производствени мощности, бизнес услуги, обезщетения по застраховки, без рекламации. Не са включени възнагражденията и заплатите (обхванати от Labour Cost Index), капиталовите разходи (измерени от Capital Goods Price Index), данъци върху недвижимост, авторските и лицензионните съглашения, разходи за държавни патенти, пътни такси, лоши дългове и дарения. Входящите индекси не измерват напълно промените в производствените разходи. Това е в резултат на влиянието им от факторите, засягащи производителността, като технологични предимства, ефективност на управлението и сезонността на производството (фактори оказващи влияние на обема на производство). Периодичната актуализация на структурата му се опитва да преодолее изброените ограничения в PPI.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.