Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
22.11.2017
 
-
-
01:30
AUD
Австралия
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
Ноември
0.1%
-
0.1%
02:30
AUD
Австралия
Завършено строителство 3м/3м
Q3
15.7%
-2.3%
9.3% R (-0.7%)
07:30
EUR
Холандия
Потребителско доверие
Ноември
23.0
-
23.0
07:30
EUR
Холандия
Потребителски разходи г/г
Октомври
3.1%
-
2.2% R (2.3%)
09:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Септември
4.0%
4.1%
4.1%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 17.11.2017
0.1%
-
3.1%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 10.11.2017
239 000
240 000
252 000 R (249 000)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Октомври
-1.2%
0.3%
2.2% R (2.0%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Октомври
-0.8%
0.9%
2.4% R (1.9%)
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Ноември
98.5
98.9
97.8
17:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие - предварително
Ноември
0.1
-0.8
-1.1 R (-1.0)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 17.11.2017
457.1 млн. барела
457.6 млн. барела
459.0 млн. барела
19:00
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 17.11.2017
3 726 млрд. куб. фута
-
3 772 млрд. куб. фута
21:00
USD
САЩ
Протокол от срещата на FOMC
22.11.2017
 
-
-
23:45
NZD
Нова Зеландия
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
Q3
0.2%
0.4%
2.0%
01:00
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
22.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
01:30
Индекс на водещите индикатори на Westpac - Melbourne Institute
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
MI (Melbourne Institute) Leading Index. Това е съставен индекс, който се използва за прогнозиране на икономическия ръст на Австралия в краткосрочен и средносрочен период. Той се състои от девет икономически индикатора, свързани с потребителското доверие, жилищния сектор, цените на акциите, паричното предлагане и основната лихва на страната. Индексът се изчислява като процентно изменение спрямо предходния месец.
02:30
Завършено строителство 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
15.7%
Прогноза
-2.3%
Предишна стойност
9.3% R (-0.7%)
Construction Work Done. Общата стойност на строителната дейност е получена чрез сумиране на тази за строителство на сгради и за строително-инженерна дейност. Оценката за общата стойност на завършеното строителство се извлича от тримесечни проучвания за строителната и строително-инженерната активност, съответно Building Activity Survey и Engineering Construction Survey. Изчисленията за извършената работа обхващат около 80% от стойността на завършеното строителство през отчетния период. Обхватът на проучванията са всички одобрени за строителство сгради, заедно със строително-инженерната активност. Това включва изграждането на нови сгради или структурни промени, разширения или други допълнения към съществуващи такива. Работата по поддръжката е изключена, но са включени основните ремонти, означаващи частично разрушаване или реконструкция. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
07:30
Потребителско доверие
ХоландияEUR
Период
Ноември
Стойност
23.0
Прогноза
-
Предишна стойност
23.0
Consumer Confidence. Statistics Netherlands провежда месечно проучване на потребителското доверие, анкетирайки потребителите за тяхното мнение относно икономическата ситуация по принцип и как те оценяват собственото си финансово състояние. На базата на това проучване се калкулира индикаторът Потребителско доверие, даващ информация за развитието и потребителските разходи в краткосрочен период.
07:30
Потребителски разходи г/г
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
3.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.2% R (2.3%)
Consumer Spending. Разходите се представят на база данните от бюджетното проучване. Разходите за стоки и услуги се категоризират по функция (напр. стоки и услуги, които задоволяват определена нужда са групирани заедно). Различните видове домакинства са разделени според видовете разходи: Ниво и източник на приходи, размер на домакинството, възраст на човека, печелещ основните доходи, собственици на жилища. Бюджетното проучване също така включва данни и за разпределението на покупките по дистрибуторските канали.
09:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Септември
Стойност
4.0%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
4.1%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 17.11.2017
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 10.11.2017
Стойност
239 000
Прогноза
240 000
Предишна стойност
252 000 R (249 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-1.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
2.2% R (2.0%)
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-0.8%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
2.4% R (1.9%)
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
98.5
Прогноза
98.9
Предишна стойност
97.8
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.
17:00
Потребителско доверие - предварително
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
0.1
Прогноза
-0.8
Предишна стойност
-1.1 R (-1.0)
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания. Европейската комисия предоставя предварителни данни за Потребителското доверие две седмици преди окончателната му оценка.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 17.11.2017
Стойност
457.1 млн. барела
Прогноза
457.6 млн. барела
Предишна стойност
459.0 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
19:00
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 17.11.2017
Стойност
3 726 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3 772 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
21:00
Протокол от срещата на FOMC
САЩUSD
Период
22.11.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
FOMC провежда осем планувани срещи за година, като ако е необходимо се назначават и такива извън планираните. Протоколът от срещите, проведени по график, се публикува три седмици след датата на провеждане на съответната среща.
23:45
Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
2.0%
Retail Sales ex Inflation. Тези продажби на дребно са изчислени с помощта на дефлатори, създадени на базата на данните от индекса на потребителските цени (CPI). Това премахва ефекта на инфлацията от данните и осигурява изчисляването на продажбите да бъде сезонно коригирано. Използва се за съпоставяне на сезонно коригираните цени на отчетното тримесечие спрямо предходното.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.