Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Парична база г/г
Ноември
13.2%
13.2%
14.5%
02:30
AUD
Австралия
Запаси 3м/3м
Q3
0.2%
0.1%
-0.4%
02:30
AUD
Австралия
Брой обяви за работни места според ANZ (промяна) м/м
Октомври
1.5%
-
1.4%
07:00
JPY
Япония
Потребителско доверие
Ноември
44.9
-
44.5
10:00
EUR
Испания
Брой безработни (промяна)
Октомври
7.3
54.3
56.8
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Декември
31.1
30.8
34.0
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
Ноември
53.1
51.0
50.8
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Октомври
0.4%
0.4%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
2.5%
2.8%
2.9%
16:45
USD
САЩ
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
Ноември
58.1
-
51.6
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Октомври
-0.1%
0.6%
1.7% R (1.4%)
01:50
Парична база г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
13.2%
Прогноза
13.2%
Предишна стойност
14.5%
Monetary Base. Паричната база е "валутата в обръщение, регулирана от централната банка на Япония" и се определя по следния начин. Парична база = банкноти в обръщение + монети + баланса по текущата сметка (депозитите по текущата сметка в Bank of Japan). Банкнотите и монетите в обръщение са част от паричната база и включват парите в брой, държани от финансовите институции. За базов период се приема месец ноември 1991. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Запаси 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.4%
Inventories. Този индикатор отразява процентното изменение спрямо предходното тримесечие на непродадените стоки всред австралийските компании. Значителен спад в запасите означава, че икономиката на страната е на границата на бърз икономически растеж, защото складовете са празни и има нужда да бъдат снабдени отново. Това от своя страна води до по-високо производство като цяло.
02:30
Брой обяви за работни места според ANZ (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.4%
ANZ Job Advertisements. Индексът измерва промяната в броя на обявите за работа, публикувани в основните всекидневници и интернет страници, обхващайки големите градове в Австралия. Проучването се провежда от Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Това е процентна промяна спрямо предходния месец, с приложени сезонни корекции.
07:00
Потребителско доверие
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
44.9
Прогноза
-
Предишна стойност
44.5
Consumer Confidence. Проучването цели да събере навременна информация за промяната в оценката на потребителите за икономическата обстановка и очаквания. То обхваща 6 720 домакинства, степенувани по тристепенен модел, на случаен принцип: град/малък град/село, местна единица и домакинство. Проучването изследва: Потребителската оценка, Ценовите очаквания, Състоянието на домакинствата. Индексът на потребителското доверие се калкулира като средно-претеглена стойност на четири подиндекса, изразяващи оценката на потребителите по зададените въпроси. Стойности над 50 обозначават положителни настроения за развитието на икономиката, а такива под 50 говорят за негативни оценки.
10:00
Брой безработни (промяна)
ИспанияEUR
Период
Октомври
Стойност
7.3
Прогноза
54.3
Предишна стойност
56.8
Net Unemployment. The Economically Active Population Survey (EAPS) е постоянно тримесечно статистическо проучване, насочено към домакинствата, целта е да събере информация за работната сила на населението, като го разделя на 2 показателя: заети и незаети. Заето население: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: през изследваният период от 1 седмица са били наети от трети лица или са извършвали самостоятелна трудова дейност срещу икономическа изгода. Незаети лица: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: способни да извършват трудова дейност, но остават незаети. Активно население = заети + незаети лица. Общо ниво на безработица: Съотношение между общият брой на активното население, спрямо броя на населението. Ниво на безработица: Съотношение между общият брой на незаетите лица, спрямо броя на населението.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
31.1
Прогноза
30.8
Предишна стойност
34.0
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
11:30
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Ноември
Стойност
53.1
Прогноза
51.0
Предишна стойност
50.8
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Construction PMI. Месечно проучване на активността в сектора на строителството и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в строителния сектор и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене в строителния сектор и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
2.5%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.9%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
16:45
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
58.1
Прогноза
-
Предишна стойност
51.6
ISM New York Business Index. Докладът ISM-Ню Йорк за бизнес активността е месечна публикация на ISM-New York към Института за управление на доставките. Целта на проучването е да се предостави бърза оценка на бизнес условията сред фирми в района на Ню Йорк. Резултатите от проучването се сумират под формата на индекси на дифузия – процента на положителни отговори плюс половината от отговорите „без промяна“. Стойност 50 означава липса на промяна спрямо предходния месец, над 50 означава по-бърз темп на бизнес активността, а над 50 е знак за забавяне. Индексът за текущите бизнес условия, индексът за шестмесечните прогнози и индексът за заетостта са сезонно коригирани, докато индексът за качество на покупките, индексът за платени цени и индексът за текущи и очаквани приходи не са.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.7% R (1.4%)
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.