Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на BRC г/г
Декември
-0.1%
-
-0.1%
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q3
0.6%
0.7%
0.9% R (0.8%)
02:30
AUD
Австралия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q3
2.8%
3.0%
1.8%
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Октомври
0.5%
-0.3%
1.2% R (1.0%)
09:00
NOK
Норвегия
Текуща сметка
Q3
17.7 млрд. NOK
-
55.0 млрд. NOK R (35.82 млрд. NOK)
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
-0.1%
0.2%
0.1%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
0.8%
0.9%
0.7%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 01.12.2017
4.7%
-
-3.1%
15:15
USD
САЩ
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
Ноември
190 000
185 000
235 000
15:30
USD
САЩ
Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м
Q4
3.0%
3.3%
3.0%
15:30
USD
САЩ
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
Q3
-0.2%
0.2%
0.5%
17:00
CAD
Канада
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
06.12.2017
1.00%
1.00%
1.00%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 01.12.2017
448.1 млн. барела
450.5 млн. барела
453.7 млн. барела
02:01
Индекс на цените на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
BRC (British Retail Consortium) публикува този индекс - The Shop Price Index (SPI), който е по-тесен измерител спрямо Индекса на цените на дребно - Retail Price Index (RPI), изнасян от националната статистическа служба ONS. Той проследява единствено промените на цените на потребителските стоки, поръчани в магазините на дребно от тип outlet. Следейки цените на 500 най-често купувани стоки в 7 500 магазина, този показател дава месечна индикация за промяната в цените. От него може да се изгради точна представа за инфлационната/дефлационната картина при най-често използваните стоки в магазините в цялата страна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
0.6%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.9% R (0.8%)
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо предходното тримесечие.
02:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
АвстралияAUD
Период
Q3
Стойност
2.8%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
1.8%
Gross Domestic Product (GDP). Този индикатор измерва стойността на стоките и услугите, произведени в страната. БВП е най-обширният показател за икономическата ситуация. Той може да бъде измерен по следния начин. GDP=C+I+G+(EX-IM), където C са разходите на домакинствата; I са частните инвестиции; G са правителствени разходи; EX е износ на стоки и услуги; IM е внос на стоки и услуги. Това е процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, предходната година.
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.5%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
1.2% R (1.0%)
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
09:00
Текуща сметка
НорвегияNOK
Период
Q3
Стойност
17.7 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
55.0 млрд. NOK R (35.82 млрд. NOK)
Current Account. Текущата сметка предоставя информация за износа и вноса на стоки в страната, нивото на заплащането и приходите от инвестициите и трансферите (безвъзмездна помощ, помощ за развитие и т.н.). Ако текущата сметка е с положителен баланс или излишък, това означава, че икономиката реализира приходи от международна търговия и инвестиции.
10:15
Индекс на потребителските цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на потребителските цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 01.12.2017
Стойност
4.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.1%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:15
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
190 000
Прогноза
185 000
Предишна стойност
235 000
ADP Employment Change. Докладът за заетостта в частния сектор е измерител за тази в неселскостопанския сектор, базиращ се на данни, предоставящи информация за около 400 000 от 500 000 бизнес клиенти, с над 24 милиона служители, ангажирани в 19-те основни сектора на икономиката, съгласно класификацията (NAICS) относно частните индустриални сектори. Automatic Data Processing Inc. (ADP) е водещ доставчик на данни, свързани със заетостта. Отчетът е съставен на база данните за ведомостите на компаниите, подобно на модела, използван от Бюрото по труда (BLS), с цел изработването на месечното проучване за текущата заетост, което се включва в официалните оценки за безработица. Индикаторът Заетост в частния сектор на ADP се изнася 2 дни, преди публикуването на официалните данни за нивата на заетост от Бюрото по труда (BLS). Индикаторът е публикуван за първи път през м. Май 2006 г.
15:30
Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м
САЩUSD
Период
Q4
Стойност
3.0%
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
3.0%
Non-Farm Productivity. Производителността на труда определя взаимодействието между реално произведени стоки и времето за труд, което е включено в тяхното производство. Тя показва промените в определения брой произведени стоки и услуги за един работен час, спрямо различни периоди от време. Въпреки че, изчисленията свързват производството с работните часове на всички лица, заети в определен сектор, изследването не включва спецификата на производствения процес, капитала/оборудването или друг производствен фактор. Те отразяват свързаните влияния, включително технологичните промени, капиталовото оборудване, нивото на производство, капацитета, енергията и материалите, организацията на производството, управленските умения и характеристиката и усилията на работната сила. Изразява се в проценти, спрямо предходното тримесечие.
15:30
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5%
Unit Labour Costs. Измерването на разходите за труд на единица продукция разкрива взаимоотношението между заплащането на час и продуктивността или производителността на час и може да се използва за индикатор на инфлационното равнище върху производителите. Увеличаването на почасовото заплащане повишава разходите за труд на единица продукция; нарастването на производителността на труда увеличава работното заплащане, но понижава стойността на разходите за единица продукция. Това е финална оценка, изразена като процентна промяна на показателя спрямо предходното тримесечие.
17:00
Решение на Bank of Canada относно лихвените нива
КанадаCAD
Период
06.12.2017
Стойност
1.00%
Прогноза
1.00%
Предишна стойност
1.00%
Bank of Canada Interest Rate Decision. Централната банка на Канада провежда паричната си политика определяйки краткосрочните лихвени нива. Това се осъществява чрез промяна на т.нар "overnight" лихва. Това е лихвата, която основните финансови институции плащат като лихва при размяна на средства помежду си за една нощ ; Банката определя целевия размер на лихвата. Промените му влияят върху другите лихви, като тези на потребителските заеми, както и тези обвързани с ипотека. Целта на канадската паричната политика е да поддържа нивото на инфлация, измервана чрез индекса на потребителските цени на годишна база, като за тази цел банката работи в тясна връзка с правителството. От 1995 г. целевият диапазон е между 1 и 3 процента. През Ноември 2000 г. банката въвежда система от 8 фиксирани през годината дати, на които се обсъждат евентуални промени на лихвените равнища. Решенията се взимат на базата на консенсус. Управителният съвет започва заседанието в петъка преди официалната дата за среща, с разработване на общ икономически анализ и бъдещ модел за развитие на икономиката, като наред с това се определят тренда и инфлацията. Заседанието продължава в понеделник отново, като до края на деня се взема решение относно основната лихва и се изготвя съобщение за пресата относно взетото решение.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 01.12.2017
Стойност
448.1 млн. барела
Прогноза
450.5 млн. барела
Предишна стойност
453.7 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.