Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Ноември
57.5
-
53.2
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Октомври
0.105 млрд. AUD
1.410 млрд. AUD
1.604 млрд. AUD R (1.745 млрд. AUD)
07:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Октомври
106.1
106.1
106.4
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.5%
-
1.3%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Ноември
3.1%
3.1%
3.0%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Ноември
3.0%
3.1%
3.1%
09:00
NOK
Норвегия
Промишлено производство м/м
Октомври
0.7%
0.1%
2.8% R (2.6%)
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Октомври
-1.4%
1.0%
-0.9% R (-1.6%)
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Октомври
-2.20 млрд. EUR
-
-3.10 млрд. EUR
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Октомври
-5.0 млрд. EUR
-4.6 млрд. EUR
-4.7 млрд. EUR
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q2
0.6%
0.6%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q2
2.6%
2.5%
2.5%
14:30
USD
САЩ
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
Ноември
30.1%
-
-3.0%
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 01.12.2017
236 000
240 000
238 000
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Октомври
3.5%
1.5%
4.9% R (3.8%)
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Ноември
 
62.7
63.8
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 01.12.2017
3 695 млрд. куб. фута
3 686 млрд. куб. фута
3 693 млрд. куб. фута
18:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
07.12.2017
 
-
-
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Октомври
20.52 млрд. USD
17.60 млрд. USD
19.21 млрд. USD R (20.83 млрд. USD)
00:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
57.5
Прогноза
-
Предишна стойност
53.2
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.105 млрд. AUD
Прогноза
1.410 млрд. AUD
Предишна стойност
1.604 млрд. AUD R (1.745 млрд. AUD)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
07:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
106.1
Прогноза
106.1
Предишна стойност
106.4
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
3.1%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.0%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
3.0%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.1%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Промишлено производство м/м
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
0.7%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
2.8% R (2.6%)
Manufacturing Production. Основната цел на индекса на промишленото производство е да отрази принадената стойност (производство - междинно потребление) в различните индустриални сектори. Промишленото производство дава около 80% дял от общият обем на цялото индустриално производство, като е доминиращ отрасъл в икономиката, с най-важно значение за пазара. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
-1.4%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
-0.9% R (-1.6%)
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
-2.20 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.10 млрд. EUR
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
-5.0 млрд. EUR
Прогноза
-4.6 млрд. EUR
Предишна стойност
-4.7 млрд. EUR
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q2
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е финална оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q2
Стойност
2.6%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.5%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е финална оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
14:30
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
30.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.0%
Challenger Job Cuts. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места осигурява информация за общия брой обявени корпоративни съкращения. Изготвян от Challenger, Gray & Christmas, този месечен доклад събира и категоризира съобщения за корпоративни съкращения, като използва данни от държавните департаменти по труда. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места се използва като индикатор за определяне на силата на пазара на труда. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 01.12.2017
Стойност
236 000
Прогноза
240 000
Предишна стойност
238 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
3.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
4.9% R (3.8%)
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
 
Прогноза
62.7
Предишна стойност
63.8
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 01.12.2017
Стойност
3 695 млрд. куб. фута
Прогноза
3 686 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3 693 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Изявление на председателя на ЕЦБ - Марио Драги
ЕврозонаEUR
Период
07.12.2017
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Марио Драги заема поста Председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) през ноември 2011 г. с мандат от осем години.
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
20.52 млрд. USD
Прогноза
17.60 млрд. USD
Предишна стойност
19.21 млрд. USD R (20.83 млрд. USD)
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.