Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Ноември
2.7%
2.8%
2.8%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Октомври
2.176 трлн. JPY
1.930 трлн. JPY
2.271 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
0.6%
0.4%
0.3%
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
2.5%
1.5%
1.4%
02:30
AUD
Австралия
Инвестиционни заеми м/м
Октомври
1.6%
-
-6.2%
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Октомври
-0.6%
-1.8%
-2.5%
07:30
EUR
Холандия
Промишлено производство м/м
Октомври
-0.7%
-
1.7%
08:30
CNY
Китай
Търговски баланс
Ноември
40.21 млрд. USD
35.00 млрд. USD
38.19 млрд. USD
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс - сезонно коригиран
Октомври
19.9 млрд. EUR
21.8 млрд. EUR
21.9 млрд. EUR R (21.8 млрд. EUR)
09:00
EUR
Германия
Текуща сметка
Октомври
18.1 млрд. EUR
20.0 млрд. EUR
25.4 млрд. EUR
09:00
EUR
Финландия
Индустриално производство м/м
Октомври
1.8%
-
4.7%
09:45
EUR
Франция
Бюджетен баланс
Октомври
-77.2 млрд. EUR
-
-76.3 млрд. EUR
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Октомври
1.9%
-0.1%
0.8% R (0.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Октомври
-1.7%
0.4%
-1.6%
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Октомври
-0.2%
1.9%
1.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Октомври
0.0%
0.0%
0.7%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Октомври
3.6%
3.5%
2.5%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Октомври
0.1%
-0.1%
0.7%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Октомври
3.9%
3.9%
2.7%
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Октомври
-10.78 млрд. GBP
-11.45 млрд. GBP
-10.45 млрд. GBP
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Октомври
-2.38 млрд. GBP
-3.30 млрд. GBP
-2.99 млрд. GBP R (-2.98 млрд. GBP)
15:00
GBP
Великобритания
БВП - прогноза на NIESR
3те мес. до 11.2017
0.5%
0.4%
0.5%
15:15
CAD
Канада
Начално жилищно строителство
Ноември
252 200
221 000
222 800
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Ноември
0.2%
0.3%
0.0%
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Ноември
34.5 часа
34.4 часа
34.4 часа
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Ноември
228 000
200 000
244 000 R (261 000)
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Ноември
4.1%
4.1%
4.1%
15:30
CAD
Канада
Степен на използване на капацитета
Q3
85.0%
85.0%
84.3% R (85.0%)
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Декември
96.8
99.2
98.5
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Октомври
-0.5%
-0.4%
-0.4%
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
2.7%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
2.8%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
2.176 трлн. JPY
Прогноза
1.930 трлн. JPY
Предишна стойност
2.271 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
0.6%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие по окончателни данни.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
2.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.4%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година, по окончателни данни.
02:30
Инвестиционни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-6.2%
Investment Lending. Този индикатор измерва процентното изменение спрямо предходния месец в стойността на заемите, отпуснати на индивидите и компаниите. Повишение в показателя води до ръст в икономиката. В периоди на високо потребителско и бизнес доверие, получателите на кредити проявяват желание да правят повече инвестиции, защото те имат разумни очаквания, че техните инвестиции ще бъдат възвърнати в бъдеще. Данните обикновено не оказват значително влияние върху пазара.
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
-0.6%
Прогноза
-1.8%
Предишна стойност
-2.5%
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
07:30
Промишлено производство м/м
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Manufacturing Production. Измерва промените в обема на продукцията от промишлеността, мините и сектора на услугите. Това е водещ индикатор за състоянието на икономиката - производството реагира бързо на възходящите и низходящи промени в бизнес цикъла и е тясно свързано с потребителските условия като ниво на заетост и приходи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:30
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Ноември
Стойност
40.21 млрд. USD
Прогноза
35.00 млрд. USD
Предишна стойност
38.19 млрд. USD
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
09:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
19.9 млрд. EUR
Прогноза
21.8 млрд. EUR
Предишна стойност
21.9 млрд. EUR R (21.8 млрд. EUR)
Trade Balance SA (Seasonally Adjusted). За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Текуща сметка
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
18.1 млрд. EUR
Прогноза
20.0 млрд. EUR
Предишна стойност
25.4 млрд. EUR
Current Account. Показателят представя потока на стоки, услуги, приходи и текущи трансферни плащания към и от Германия. Текущата сметка включва Търговския баланс (експорт - импорт на стоки и услуги), приходни плащания (например по лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансферни плащания (помощи, данъци, дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова сметка, Капиталова сметка и Текуща сметка) на Балансът по плащанията, отразяващ в детайли всички международни взаимодействия. Повишаващ се излишък по текущата сметка е индикатор, че чужденците са купували повече от националната валута, за да осъществяват транзакции към страната.
09:00
Индустриално производство м/м
ФинландияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.7%
Industrial Production. Общото индустриално производство обхваща цялата продукция, произведена от фабриките през отчетния период. Тя се състои от стоки, които са били продадени или обявени за продажба през периода и такива, които са произведени или им предстои да бъдат произведени от предприятието. Производството планувано за бъдещо осъществяване обхваща всички структурни звена на предприятието Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Бюджетен баланс
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
-77.2 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-76.3 млрд. EUR
Central Government Balance. Правителственият бюджет е официален документ, който се преглежда от законодателната власт и се одобрява от председателя или президента. Само определени приходи от държавата могат да бъдат събирани и използвани от него. Данъкът върху собствеността е най-разпространеният фактор, попълващ бюджета на общините и местните власти на страната, данъците наложени върху продажбите/или данък печалбата са източник на финансиране на централната власт, като корпоративният данък печалба формира голяма част от националните приходи. Основните два компонента на всеки бюджет са приходите и разходите. Приходите се генерират предимно от данъците. Държавните разходи включват разходите направени от правителството за покупка на определени стоки и услуги, наричани от икономистите държавни поръчки, инвестиционните разходи за инфраструктура и проучвания; както и трансферните разходи за помощи на безработните или пенсиите.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.9%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.8% R (0.6%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-1.7%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-1.6%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.1%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.7%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
3.6%
Прогноза
3.5%
Предишна стойност
2.5%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.7%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
3.9%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
2.7%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-10.78 млрд. GBP
Прогноза
-11.45 млрд. GBP
Предишна стойност
-10.45 млрд. GBP
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-2.38 млрд. GBP
Прогноза
-3.30 млрд. GBP
Предишна стойност
-2.99 млрд. GBP R (-2.98 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
15:00
БВП - прогноза на NIESR
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до 11.2017
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5%
NIESR GDP Estimate. NIESR (National Institute of Economic and Social Research) Институтът за икономически и социални проучвания (NIESR) използва методи на статистическа преценка за бъдещите стойности на Брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания. Институтът публикува своята прогноза един месец преди официалните данни. Икономическият ръст се изчислява за последните три месеца, завършващи в месеца, който току що е приключил. Обикновено резултатите са много близки до официалните.
15:15
Начално жилищно строителство
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
252 200
Прогноза
221 000
Предишна стойност
222 800
Housing Starts. Началното строителството се определя съгласно условията на строителните работи, като не включва само жилищното строителство. За жилищно строителство се приема отделно място за живеене, обособено с вход. Данните за жилищното строителство се набавят чрез месечно проучване, обхващащо всички градове в страната с население над 10 000 души, които са участвали в преброяването през 1996 година. За градовете с население под 10 000 жители, започнатото жилищно строителство се различава от горния статистическия модел. Данните отразяват новите домове и апартаментите, използвани за постоянно, а не сезонно обитаване.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.0%
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
34.5 часа
Прогноза
34.4 часа
Предишна стойност
34.4 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
228 000
Прогноза
200 000
Предишна стойност
244 000 R (261 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
4.1%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
4.1%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
15:30
Степен на използване на капацитета
КанадаCAD
Период
Q3
Стойност
85.0%
Прогноза
85.0%
Предишна стойност
84.3% R (85.0%)
Capacity Utilization Rate. Степента на използване на капацитета е измерител на реалното индустриално производство спрямо пълния му потенциал. Изчислява се от дейностите в неселскостопанския сектор, т.е. за производствени дейности като промишлено производство, строителство, минна промишленост, преработка на масла и др. БВП, измерен на тримесечна база се използва за оценка на реалното производство, използвано в този индекс.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
96.8
Прогноза
99.2
Предишна стойност
98.5
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-0.4%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.