Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Октомври
0.2%
-
6.5% R (6.6%)
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Ноември
-4.2 млрд. NOK
-
15.1 млрд. NOK
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Октомври
2.6%
-
3.4% R (3.8%)
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Октомври
18.9 млрд. EUR
24.6 млрд. EUR
26.4 млрд. EUR
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс - сезонно коригиран
Октомври
19.0 млрд. EUR
24.4 млрд. EUR
25.0 млрд. EUR
15:30
CAD
Канада
Доставки в промишления сектор м/м
Октомври
-0.4%
0.8%
0.4% R (0.5%)
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Ноември
0.2%
0.3%
1.2% R (0.9%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Ноември
77.1%
77.3%
77.0%
23:00
USD
САЩ
Нетни капиталови потоци
Октомври
151.2 млрд. USD
-
-42.6 млрд. USD R (-51.3 млрд. USD)
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.5% R (6.6%)
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
-4.2 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
15.1 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Октомври
Стойност
2.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.4% R (3.8%)
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
18.9 млрд. EUR
Прогноза
24.6 млрд. EUR
Предишна стойност
26.4 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
12:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ЕврозонаEUR
Период
Октомври
Стойност
19.0 млрд. EUR
Прогноза
24.4 млрд. EUR
Предишна стойност
25.0 млрд. EUR
Trade Balance SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
15:30
Доставки в промишления сектор м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
-0.4%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.4% R (0.5%)
Manufacturing Shipments. Месечното проучване за производството (Monthly Survey of Manufacturing - MSM) публикува статистически данни за производителите: продажби (доставки) на произведени стоки, запаси, неизпълнени поръчки и нови поръчки. Целевата група на това проучване се състои от статистическите данни за продажбата на произведените продукти, запасите, неизпълнените поръчки и новите поръчки. Тя се базира на всички статистически данни за промишлените компании в икономиката, записани в икономическия регистър като производители. Включва производителите на дълготрайни материални активи, краткотрайните активи и консумативи. Приблизително 10 500 артикула са разгледани от 27 000 предприятия, обхванати в проучването. Продажбите (доставките) на промишлени стоки са определени чрез остойностяване на база цени на производителите, по които стоките са продадени/доставени на клиентите. От продажбите на промишлени стоки са изключени такива, извършени по цени на едро, както и приходи от наеми за оборудване и продажба на електрическа енергия. Стоките от авиационната и космическата индустрия, както и корабостроенето се остойностяват по себестойност на продукцията.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
1.2% R (0.9%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
77.1%
Прогноза
77.3%
Предишна стойност
77.0%
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
23:00
Нетни капиталови потоци
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
151.2 млрд. USD
Прогноза
-
Предишна стойност
-42.6 млрд. USD R (-51.3 млрд. USD)
Total Net Treasury International Capital (TIC) Flows. Нетните капиталови потоци се отчитат от правителството на САЩ, чрез информацията за постъпилите капиталови потоци от и в страната, без преките инвестиции на средства и международните активи. Информацията се събира от търговските банки и други депозитни институции, банкови холдинги, брокери и дилъри на ценни книжа и небанкови предприятия в САЩ, включително американските клонове, агенции и филиали на за задграничните банки и бизнес компании. Данните се събират по страни, на пазарно ниво, като са публикувани за период от 45 дни. Общите нетни капиталови потоци включват Нетните чуждестранни поръчки на дългосрочни ценни книжа; Нетното придобиване на дългосрочните чуждестранни ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в краткосрочни доларови щатски ценни книжа; Чуждестранните инвестиции в съкровищни бонове; Деноминирани банкови активи в долари, собственост на чуждестранни лица. Положителна стойност означава нетни чуждестранни покупки на гражданите от САЩ (входящ поток, приток към САЩ); а отрицателна - нетните чуждестранни продажби на гражданите от САЩ (изходящ поток - отлив от страната).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.