Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
NZD
Нова Зеландия
Бизнес доверие NBNZ
Декември
-37.8
-
-39.3
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на икономическите очаквания
Декември
109.5
110.7
111.0
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на текущите условия
Декември
125.4
124.7
124.4
11:00
EUR
Германия
IFO индекс на бизнес климата
Декември
117.2
117.6
117.5
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на разходите за работна сила г/г
Q3
1.60%
-
1.80%
15:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Ноември
1.298 млн.
1.273 млн.
1.316 млн.
15:30
USD
САЩ
Текуща сметка
Q3
-100.6 млрд. USD
-116.8 млрд. USD
-124.4 млрд. USD R (-123.1 млрд. USD)
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 11.12.2017
-0.4%
-
-0.7%
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 15.12.2017
-5.222 млн. барела
-3.200 млн. барела
-7.382 млн. барела
23:45
NZD
Нова Зеландия
Текуща сметка
Q3
-4.68 млрд. NZD
-4.29 млрд. NZD
-0.62 млрд. NZD
23:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Ноември
-1.193 млрд. NZD
-0.550 млрд. NZD
-0.843 млрд. NZD R (-0.871 млрд. NZD)
02:00
Бизнес доверие NBNZ
Нова ЗеландияNZD
Период
Декември
Стойност
-37.8
Прогноза
-
Предишна стойност
-39.3
NBNZ Business Confidence. Резултат на месечно проучване на 1500 субекта от националната икономика. Това е прогноза, относно развитието на бизнеса през следващите 12 месеца. Проучването е предназначено за хора от частния сектор, които искат ясна информация за развитието на бизнес доверието, износа на икономиката, пазара на труда и много допълнителни показатели. Бизнес прогнозата на Националната банка (NBNZ) е водещ барометър за икономиката. Той е свързан с производството на страната и е признат за водещ фактор, който определя развитието на икономиката на Нова Зеландия. Бизнес проучването на Националната банка обхваща приблизително 700 участника.
11:00
IFO индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
109.5
Прогноза
110.7
Предишна стойност
111.0
IFO Expectations. Ifo индексът на бизнес климата е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на икономическите очаквания е базиран на мнението на анкетираните относно очакванията им за следващите 6 месеца, като оценката е "по-благоприятна", "непроменена" и "по-неблагоприятна".
11:00
IFO индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
125.4
Прогноза
124.7
Предишна стойност
124.4
IFO Current Assessment. Ifo индексът на бизнес климатът е съставен от два подиндекса, участващи с еднаква тежест в него: този на текущите условия и този на икономическите очаквания. Ifo индексът на текущите условия е базиран на мнението на анкетираните относно текущите бизнес условия в Германия, без да се включват в тях очакванията за предстоящите месеци.
11:00
IFO индекс на бизнес климата
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
117.2
Прогноза
117.6
Предишна стойност
117.5
IFO Business Climate. Индексът се основава на отговорите на около 7000 анкетирани от компании в промишлеността, строителството, продажбите на едро и на дребно. Участниците в проучването дават своята оценка за текущата бизнес ситуация и за очакванията им за следващите 6 месеца. Те характеризират тяхната ситуация като "добра", "задоволителна" или "слаба", а техните очаквания за развитието на бизнеса им през следващите 6 месеца като "по-благоприятни", "непроменени" или "по-неблагоприятни". Стойността на баланса по текущата бизнес ситуация е разликата между процентите на анкетираните дали отговор "добра" и тези дали оценка "лоша", а стойността по баланса за бъдещите бизнес очаквания е разликата между процентите на отговорилите "по-благоприятна" и тези дали оценка "по-неблагоприятна". Ifo индексът на бизнес климата представлява средна стойност между балансите по текущите условия и икономическите очаквания. Индексът използва стойност от 100 пункта като разделител между позитивна и негативна прогноза. Колкото повече резултатът се отдалечава от 100 пункта, толкова по-голямо е доверието на анкетираните.
12:00
Индекс на разходите за работна сила г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q3
Стойност
1.60%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.80%
Labour Cost Index. Разходите за труд се определят като основни разходи, направени от работодателите, с цел наемането на персонал. Те включват компенсация на служителите с възнаграждения и заплати в пари и натура, вноски за социално осигуряване. Те се разглеждат като разходи за труд, от които са извадени получените субсидии но не и такива за професионално обучение или други подобни, като разходи за набиране на персонал и такива за работно облекло. Индексът на разходите за работна сила е индикатор за краткосрочното развитие на почасовите ставки, определени като общите разходи за труд се разделят на съответния брой отработени часове за отчетния период. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
1.298 млн.
Прогноза
1.273 млн.
Предишна стойност
1.316 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
15:30
Текуща сметка
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
-100.6 млрд. USD
Прогноза
-116.8 млрд. USD
Предишна стойност
-124.4 млрд. USD R (-123.1 млрд. USD)
Current Account. Международните разплащания на САЩ представляват обобщена статистическа информация на тримесечна база за транзакциите извършени между гражданите на САЩ и чуждестранните такива, групирани в три широки категории. Трите категории включват текущата сметка, капиталовата сметка и финансовата сметка. Текущата сметка включва вноса и износа на стоки, услуги, приходи и текущи трансфери. Капиталовата сметка включва предимно опростените дългове и трансфери на стоки и финансови активи от мигриращо население, което ги пренася от и на територията на САЩ. Финансовата сметка включва транзакциите, предназначени за директни инвестиции, портфейлни инвестиции, други инвестиции и резервни активи. Обхващат се всички пазарни единици, като частните лица, бизнеса и икономическите подразделени, както и всички основни стоки и услуги. Международните разплащания в стоки се оценяват по пазарни цени, към момента на преминаването им на географската граница на САЩ (това се третира като смяната на собственост при стандартните сделки), като всички други транзакции са оценявани по пазарни цени при смяната на собственост. Разплащания с услуги се регистрират, когато се извършват определени услуги. Инвестиционните приходи и плащанията са обикновено отбелязвани на база на текущо начисляване, с опция за обратно изкупуване отчетено при необходимост във финансовата сметка. Прекият инвестиран капитал и приходите са оценявани по текущи цени.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 11.12.2017
Стойност
-0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.7%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 15.12.2017
Стойност
-5.222 млн. барела
Прогноза
-3.200 млн. барела
Предишна стойност
-7.382 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.
23:45
Текуща сметка
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
-4.68 млрд. NZD
Прогноза
-4.29 млрд. NZD
Предишна стойност
-0.62 млрд. NZD
Current Account Balance. Балансът по текущата сметка отразява стойностите на транзакциите на стоки, услуги, приходи и преводи от чуждите страни и промените в структурата на финансовите активи и пасиви в страните извън националната икономика. Балансът на текущата сметка отразява текущата и капиталовата сметка (отразяваща стойностите на транзакциите в стоки, услуги, приходи и преводи от чуждестранни лица) и капиталовата сметка (отразяваща стойностите на финансовите транзакции както и преводите в резултат на търговската дейност с чуждестранни лица). Текуща сметка: кредитната страна на текущата сметка отразява износа на стоки и услуги, приходите от инвестиции и текущи преводи и операции, приходите от които остават вътре в националната икономика. Дебитната част разглежда вноса на стоки и услуги, направените инвеститорски разходи и операции, приходите от които не се вливат в националната икономика. Балансът изразява разликата между кредита и дебита в определена група стоки. Отрицателния баланс е изразен при кредит, който превишава стойностите по дебита, наричан дефицит, позитивните стойности бележат положително салдо или излишък.
23:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Ноември
Стойност
-1.193 млрд. NZD
Прогноза
-0.550 млрд. NZD
Предишна стойност
-0.843 млрд. NZD R (-0.871 млрд. NZD)
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.