Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
JPY
Япония
Почивен ден
03.01.2018
 
-
-
09:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Октомври
4.0%
4.0%
4.0%
10:00
EUR
Испания
Брой безработни (промяна)
Ноември
-61.5
-58.7
7.3
10:30
CHF
Швейцария
Индекс SVME PMI в сферата на производството
Декември
65.2
64.6
65.1
11:00
EUR
Германия
Ниво на безработица
Декември
5.5%
5.6%
5.5% R (5.6%)
11:00
EUR
Германия
Брой безработни (промяна)
Декември
-29 000
-12 000
-20 000 R (-18 000)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
Декември
52.2
52.8
53.1
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 29.12.2017
0.7%
-
-4.9%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 29.12.2017
0.3%
-
0.1%
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на производството
Декември
59.7
58.1
58.2
17:00
USD
САЩ
Разходи за строителство м/м
Декември
0.8%
0.6%
1.4%
21:00
USD
САЩ
Протокол от срещата на FOMC
03.01.2018
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 29.12.2017
-4.992 млн. барела
-5.250 млн. барела
-6.000 млн. барела
Цял ден
Почивен ден
ЯпонияJPY
Период
03.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
4.0%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
4.0%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
10:00
Брой безработни (промяна)
ИспанияEUR
Период
Ноември
Стойност
-61.5
Прогноза
-58.7
Предишна стойност
7.3
Net Unemployment. The Economically Active Population Survey (EAPS) е постоянно тримесечно статистическо проучване, насочено към домакинствата, целта е да събере информация за работната сила на населението, като го разделя на 2 показателя: заети и незаети. Заето население: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: през изследваният период от 1 седмица са били наети от трети лица или са извършвали самостоятелна трудова дейност срещу икономическа изгода. Незаети лица: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: способни да извършват трудова дейност, но остават незаети. Активно население = заети + незаети лица. Общо ниво на безработица: Съотношение между общият брой на активното население, спрямо броя на населението. Ниво на безработица: Съотношение между общият брой на незаетите лица, спрямо броя на населението.
10:30
Индекс SVME PMI в сферата на производството
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
65.2
Прогноза
64.6
Предишна стойност
65.1
SVME (Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf) Purchasing Manager's Index. Това е индикатор, който отразява икономическата активност. Той измерва нивото на активност на мениджърите, по отношение на продукцията, заетостта, запасите, поръчките и доставките. PMI включва данни от производството, обслужването и строителството. Стойности над 50, означават икономически растеж. Проучването се осъществява от SVME в асоциация с Credit Suisse.
11:00
Ниво на безработица
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
5.5%
Прогноза
5.6%
Предишна стойност
5.5% R (5.6%)
Unemployment Rate. Федералната агенция по заетостта счита хората като търсещи работа, когато са регистрирани като безработни в агенция по заетостта, временно са без работа или извършват незначително количество такава за период по-малко от 15 часа на седмица. Също така, търсещото работа лице трябва да бъде на разположение при получаване на предложение от агенциите за заетост, да не бъде в невъзможност за приемане на работа поради болест и все още да не е навършило 65 години. То също така трябва да търси работа, за която се плащат социални осигуровки и общата й продължителност да бъде над 15 часа на седмица. Разликата спрямо дефиницията на Международната организация по труда (ILO) се състои главно във включването към безработните на лицата, извършващи определена работа за по-малко от 15 часа на седмица.
11:00
Брой безработни (промяна)
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
-29 000
Прогноза
-12 000
Предишна стойност
-20 000 R (-18 000)
Unemployment Change. Според дефиницията на International Labour Organization (ILO), приета от ЕС, всеки човек на възраст между 15 и 74 години се приема за безработен, ако не е бил нает на работа през отчетния период, но активно е търсил такава през последните четири седмици преди периода на проучването. Продължителността на периода, през който човека е търсил работа е без значение. Необходимо е човекът да може да приеме предложение за работа в следващите две седмици. Не е задължително работата да бъде търсена чрез агенция или местна институция.
11:30
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
52.2
Прогноза
52.8
Предишна стойност
53.1
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Construction PMI. Месечно проучване на активността в сектора на строителството и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в строителния сектор и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене в строителния сектор и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 29.12.2017
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.9%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 29.12.2017
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Индекс на ISM в сферата на производството
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
59.7
Прогноза
58.1
Предишна стойност
58.2
ISM Manufacturing. Индексът ISM в сферата на производството се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност към БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база за разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, внос, производство, доставки, запаси, запаси на клиентите, заетост и цени) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на производството, а под 50 пункта показват спад в сектора. Данните за индекса ISM в сферата на производството се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).
17:00
Разходи за строителство м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.4%
Construction Spending. Разходите за строителство се измерват чрез стойността на строежите, изградени за определена единица време. За частните проекти това включва: цената на вложените материали, цената на труда (за работници на трудов договор и временно наети) и пропорционалният дял на наемите за оборудването, използвано в строителните дейности; печалбата; цената на архитектурната и инженерингова дейност; различните административни и офис разходи, заложени в цената на проекта; лихви и данъци плащани през времето на проекта (без държавни проекти или такива на местната власт). Общата цена за определен период включва сумата от цената на труда по всички проекти, независимо от точната дата на започване на строежа или датата на плащане към изпълнителя. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
21:00
Протокол от срещата на FOMC
САЩUSD
Период
03.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
FOMC провежда осем планувани срещи за година, като ако е необходимо се назначават и такива извън планираните. Протоколът от срещите, проведени по график, се публикува три седмици след датата на провеждане на съответната среща.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 29.12.2017
Стойност
-4.992 млн. барела
Прогноза
-5.250 млн. барела
Предишна стойност
-6.000 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.