Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на BRC г/г
Декември
-0.6%
-
-0.1%
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Ноември
-0.628 млрд. AUD
0.550 млрд. AUD
-0.302 млрд. AUD
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно м/м
Ноември
2.3%
1.1%
-1.2%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно г/г
Ноември
4.4%
2.5%
-1.4%
09:45
EUR
Франция
Потребителско доверие
Декември
105
103
103 R (102)
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Декември
1.4%
1.4%
1.5%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Декември
1.1%
1.0%
1.1% R (0.9%)
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Ноември
0.6%
0.3%
0.4%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
2.8%
2.5%
2.5%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Януари
0.4%
0.2%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Декември
0.3%
-
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Декември
1.0%
-
1.0%
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Декември
148 000
190 000
252 000 R (228 000)
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Декември
34.5 часа
34.5 часа
34.5 часа
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Декември
0.3%
0.3%
0.1% R (0.2%)
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Декември
4.1%
4.1%
4.1%
15:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Ноември
-50.50 млрд. USD
-49.50 млрд. USD
-48.90 млрд. USD R (-48.70 млрд. USD)
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Декември
5.7%
6.0%
5.9%
15:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Декември
78 600
1 000
79 500
15:30
CAD
Канада
Търговски баланс
Ноември
-2.54 млрд. CAD
-1.20 млрд. CAD
-1.55 млрд. CAD R (-1.47 млрд. CAD)
17:00
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Декември
1.3%
-
1.3%
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Ноември
1.3%
1.1%
0.4% R (-0.1%)
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Декември
60.4
62.2
63.0
02:01
Индекс на цените на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
BRC (British Retail Consortium) публикува този индекс - The Shop Price Index (SPI), който е по-тесен измерител спрямо Индекса на цените на дребно - Retail Price Index (RPI), изнасян от националната статистическа служба ONS. Той проследява единствено промените на цените на потребителските стоки, поръчани в магазините на дребно от тип outlet. Следейки цените на 500 най-често купувани стоки в 7 500 магазина, този показател дава месечна индикация за промяната в цените. От него може да се изгради точна представа за инфлационната/дефлационната картина при най-често използваните стоки в магазините в цялата страна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
-0.628 млрд. AUD
Прогноза
0.550 млрд. AUD
Предишна стойност
-0.302 млрд. AUD
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
09:00
Продажби на дребно м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
2.3%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
-1.2%
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Продажби на дребно г/г
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
4.4%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
-1.4%
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Потребителско доверие
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
105
Прогноза
103
Предишна стойност
103 R (102)
Consumer Confidence Indicator. Месечното проучване предоставя картина за мнението на домакинствата, относно икономическата среда и някои аспекти на личните финанси. Индексът предоставя информация за поведението на потребителите и техните очаквания, във връзка с техните разходи и спестявания. Той обхваща краткосрочните фактори като цени, безработица и спестявания, съгласно възприятията на домакинствата, необвързани с други индикатори. Индексът включва в себе си 5 допълнителни индикатора: стандарта на живот във Франция (през изминалия период / прогноза за следващите месеци); лични финанси (през изминалия период / прогноза за следващите месеци), времеви период за осъществяване на по-големи поръчки. За всеки въпрос се взима предвид разликата между позитивните и негативните отговори. В телефонното проучването участват около 2 000 домакинства.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.5%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по предварителни данни.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
1.1%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.1% R (0.9%)
Flash Core Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява предварителни данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
2.8%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
2.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
1.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
148 000
Прогноза
190 000
Предишна стойност
252 000 R (228 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
34.5 часа
Прогноза
34.5 часа
Предишна стойност
34.5 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
4.1%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
4.1%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
15:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
-50.50 млрд. USD
Прогноза
-49.50 млрд. USD
Предишна стойност
-48.90 млрд. USD R (-48.70 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
5.7%
Прогноза
6.0%
Предишна стойност
5.9%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
15:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
78 600
Прогноза
1 000
Предишна стойност
79 500
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
15:30
Търговски баланс
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
-2.54 млрд. CAD
Прогноза
-1.20 млрд. CAD
Предишна стойност
-1.55 млрд. CAD R (-1.47 млрд. CAD)
International Merchandise Trade. Измерва промяната в наличието на материалните ресурси на страната, в резултат от движението на стоките от и в страната. Търговският баланс е един от компонентите на текущата сметка на канадския баланс на плащанията, който включва търговията с услуги, приходите от инвестиции и трансфери. Търговската статистика се представя по два начина: На база на информацията от митниците и а база Баланса по плащанията. Основната разлика между двете концепции е, че търговската статистика, изчислена на митническа основа, покрива физическото движение на стоките, отразено съгласно митническите документи, докато балансът по плащанията отразява данните по всички икономически транзакции между между гражданите на Канада и чуждите граждани, участващи в международния обмен. Статистиката, отразяваща импорта и експорта на стоки се приема за най-важната икономическа статистика.
17:00
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.3%
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
1.3%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
0.4% R (-0.1%)
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
60.4
Прогноза
62.2
Предишна стойност
63.0
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.