Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Декември
52.8
-
57.5
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Ноември
-0.4%
0.1%
0.5%
09:00
NOK
Норвегия
Промишлено производство м/м
Ноември
0.3%
0.5%
0.7%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.0%
-0.1%
-0.1%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
0.8%
0.8%
0.8%
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Януари
32.9
31.5
31.1
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Декември
1.7
1.5
1.5
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Декември
0.5
0.5
0.5 R (0.5)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Ноември
1.5%
1.4%
-1.1%
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Ноември
2.8%
2.2%
0.2% R (0.4%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално доверие
Декември
9.1
8.4
8.1 R (8.2)
22:00
USD
САЩ
Потребителски кредити
Ноември
27.95 млрд. USD
18.75 млрд. USD
20.52 млрд. USD
00:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
52.8
Прогноза
-
Предишна стойност
57.5
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
-0.4%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.5%
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
09:00
Промишлено производство м/м
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.7%
Manufacturing Production. Основната цел на индекса на промишленото производство е да отрази принадената стойност (производство - междинно потребление) в различните индустриални сектори. Промишленото производство дава около 80% дял от общият обем на цялото индустриално производство, като е доминиращ отрасъл в икономиката, с най-важно значение за пазара. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на потребителските цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на потребителските цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
32.9
Прогноза
31.5
Предишна стойност
31.1
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
1.7
Прогноза
1.5
Предишна стойност
1.5
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
0.5
Прогноза
0.5
Предишна стойност
0.5 R (0.5)
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
1.5%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
-1.1%
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
2.8%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
0.2% R (0.4%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Индустриално доверие
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
9.1
Прогноза
8.4
Предишна стойност
8.1 R (8.2)
Industrial Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
22:00
Потребителски кредити
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
27.95 млрд. USD
Прогноза
18.75 млрд. USD
Предишна стойност
20.52 млрд. USD
Consumer Credit. Покрива краткосрочните и средносрочните потребителски кредити, отпускани на частни лица, без такива със залог на недвижимо имущество.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.