Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на BRC г/г
Декември
0.6%
0.3%
0.6%
02:30
AUD
Австралия
Брой обяви за работни места според ANZ (промяна) м/м
Ноември
-2.3%
-
1.5%
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Декември
11.7%
-1.3%
-0.1%
07:00
JPY
Япония
Потребителско доверие
Декември
44.7
45.1
44.9
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Декември
3.3%
3.1%
3.1%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Декември
3.0%
3.0%
3.0%
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Ноември
3.4%
1.8%
-1.4%
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс
Ноември
22.3 млрд. EUR
20.9 млрд. EUR
19.9 млрд. EUR
09:00
EUR
Германия
Текуща сметка
Ноември
25.4 млрд. EUR
25.5 млрд. EUR
18.1 млрд. EUR
09:45
EUR
Франция
Текуща сметка
Ноември
-3.30 млрд. EUR
-
-2.6 млрд. EUR R (-2.20 млрд. EUR)
09:45
EUR
Франция
Търговски баланс
Ноември
-5.7 млрд. EUR
-4.7 млрд. EUR
-5.0 млрд. EUR
10:15
CHF
Швейцария
Продажби на дребно г/г
Ноември
-0.2%
-2.5%
-2.6% R (-3.0%)
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Ноември
11.0%
11.0%
11.1%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Ноември
8.7%
8.7%
8.8%
13:00
USD
САЩ
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
Януари
104.9
108.4
107.5
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 05.01.2018
0.1%
-
0.3%
17:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Ноември
5.879 млн.
6.038 млн.
5.925 млн. R (5.996 млн.)
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 05.01.2018
-11.190 млн. барела
-3.900 млн. барела
-4.992 млн. барела
02:01
Индекс на цените на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
BRC (British Retail Consortium) публикува този индекс - The Shop Price Index (SPI), който е по-тесен измерител спрямо Индекса на цените на дребно - Retail Price Index (RPI), изнасян от националната статистическа служба ONS. Той проследява единствено промените на цените на потребителските стоки, поръчани в магазините на дребно от тип outlet. Следейки цените на 500 най-често купувани стоки в 7 500 магазина, този показател дава месечна индикация за промяната в цените. От него може да се изгради точна представа за инфлационната/дефлационната картина при най-често използваните стоки в магазините в цялата страна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:30
Брой обяви за работни места според ANZ (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Ноември
Стойност
-2.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
ANZ Job Advertisements. Индексът измерва промяната в броя на обявите за работа, публикувани в основните всекидневници и интернет страници, обхващайки големите градове в Австралия. Проучването се провежда от Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Това е процентна промяна спрямо предходния месец, с приложени сезонни корекции.
02:30
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
11.7%
Прогноза
-1.3%
Предишна стойност
-0.1%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
07:00
Потребителско доверие
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
44.7
Прогноза
45.1
Предишна стойност
44.9
Consumer Confidence. Проучването цели да събере навременна информация за промяната в оценката на потребителите за икономическата обстановка и очаквания. То обхваща 6 720 домакинства, степенувани по тристепенен модел, на случаен принцип: град/малък град/село, местна единица и домакинство. Проучването изследва: Потребителската оценка, Ценовите очаквания, Състоянието на домакинствата. Индексът на потребителското доверие се калкулира като средно-претеглена стойност на четири подиндекса, изразяващи оценката на потребителите по зададените въпроси. Стойности над 50 обозначават положителни настроения за развитието на икономиката, а такива под 50 говорят за негативни оценки.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
3.3%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.1%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
3.0%
Прогноза
3.0%
Предишна стойност
3.0%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
3.4%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
-1.4%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Търговски баланс
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
22.3 млрд. EUR
Прогноза
20.9 млрд. EUR
Предишна стойност
19.9 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс на Германия описва трансграничната търговия между република Германия и останалите държави. Търговията със стоки е представена по отрасли, като обща търговия и специална такава. Общата търговия, като правило, покрива всички стоки, внесени в или изнесени от страната. Специалната търговия обхваща само стоки, които се внасят в Германия за употреба, обработка или преработка, както и изнасяните стоки, които са били произведени, обработени или преработени в страната. Разликата между двата типа търговия се състои главно в покриването на стоки, отнасящи се до вноса и износа чрез складове на митници и свободни зони.
09:00
Текуща сметка
ГерманияEUR
Период
Ноември
Стойност
25.4 млрд. EUR
Прогноза
25.5 млрд. EUR
Предишна стойност
18.1 млрд. EUR
Current Account. Показателят представя потока на стоки, услуги, приходи и текущи трансферни плащания към и от Германия. Текущата сметка включва Търговския баланс (експорт - импорт на стоки и услуги), приходни плащания (например по лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансферни плащания (помощи, данъци, дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова сметка, Капиталова сметка и Текуща сметка) на Балансът по плащанията, отразяващ в детайли всички международни взаимодействия. Повишаващ се излишък по текущата сметка е индикатор, че чужденците са купували повече от националната валута, за да осъществяват транзакции към страната.
09:45
Текуща сметка
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
-3.30 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.6 млрд. EUR R (-2.20 млрд. EUR)
Current Account. Измерва транзакциите на националната икономика с останалия свят, за определен период от време. Повечето от тях включват такива между местните и чуждестранните граждани. Транзакциите обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
09:45
Търговски баланс
ФранцияEUR
Период
Ноември
Стойност
-5.7 млрд. EUR
Прогноза
-4.7 млрд. EUR
Предишна стойност
-5.0 млрд. EUR
Trade Balance. Той измерва разликата между вноса и износа на страната в милиарди евро. Импортът измерва стойността на стоките, които влизат във вътрешността на страната, независимо от крайната им дестинация. Експортът на стоки, подобно измерва стойността на стоките, които напускат вътрешната територия на страната, независимо от мястото им на производство.
10:15
Продажби на дребно г/г
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
-0.2%
Прогноза
-2.5%
Предишна стойност
-2.6% R (-3.0%)
Retail Sales. Индексът измерва промяната в стойността на продажбите, направени от търговците на дребно в страната. Размерът на продажбите включва и косвените данъци, но без търговските отстъпки. Приходите от продажбите на едро и тези от предоставянето на услуги не се включват. Проучването включва 850 различни бизнес дейности. Дилърите на моторни превозни средства са също включени, с изключение на тези на мотоциклети. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
11.0%
Прогноза
11.0%
Предишна стойност
11.1%
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
8.7%
Прогноза
8.7%
Предишна стойност
8.8%
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
13:00
Индекс за условията за малкия и среден бизнес на NFIB
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
104.9
Прогноза
108.4
Предишна стойност
107.5
NFIB Small Business Index. Индексът за условията за малкия и среден бизнес на Националната федерация на независимия бизнес (NFIB) е съставен от десет сезонно коригирани компонента, базиращи се на отговорите на членовете на NFIB на следните въпроси: планове за увеличаване на заетостта, планове за капиталови разходи, планове за увеличаване на запасите, очаквания за подобряване на икономиката, очаквания за повишаване на реалните продажби, текущи наличности, текущи свободни работни места, очаквани кредитни условия, очаквани кредитни условия, настоящия момент като добра възможност за разширяване, очаквани кредитни условия, тенденции в печалбите.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 05.01.2018
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
17:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
5.879 млн.
Прогноза
6.038 млн.
Предишна стойност
5.925 млн. R (5.996 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 05.01.2018
Стойност
-11.190 млн. барела
Прогноза
-3.900 млн. барела
Предишна стойност
-4.992 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.