Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Декември
2.5%
2.7%
2.7%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Ноември
1.347 трлн. JPY
1.836 трлн. JPY
2.176 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Декември
2.5%
2.7%
2.7%
04:00
CNY
Китай
Парично предлагане М2 г/г
Декември
8.2%
9.1%
9.1%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.3%
0.3%
0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.2%
1.3%
1.3%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.0%
-
0.5%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Декември
1.1%
1.6%
1.7%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.0%
-
0.3%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Декември
1.2%
1.7%
1.3%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.7%
1.8%
1.9%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Основен индекс на потребителските цени г/г
Декември
1.9%
1.9%
2.0%
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство м/м
Ноември
0.0%
0.6%
0.6% R (0.5%)
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство г/г
Ноември
2.2%
3.3%
3.0% R (3.1%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Декември
0.1%
0.2%
0.4%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Декември
2.1%
2.1%
2.2%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи м/м
Декември
0.3%
0.2%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи г/г
Декември
1.8%
1.7%
1.7%
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Декември
0.4%
0.4%
0.9% R (0.8%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Декември
0.4%
-
1.2% R (0.8%)
Без точен час
CNY
Китай
Търговски баланс
Декември
54.69 млрд. USD
37.00 млрд. USD
40.21 млрд. USD
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Ноември
0.4%
0.3%
-0.1%
17:00
USD
САЩ
Икономическо доверие на IBD/TIPP
Януари
55.1
52.3
51.8
23:15
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Бостън – Розенгрен
12.01.2018
 
-
-
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
2.5%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
1.347 трлн. JPY
Прогноза
1.836 трлн. JPY
Предишна стойност
2.176 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
2.5%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.7%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
04:00
Парично предлагане М2 г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
8.2%
Прогноза
9.1%
Предишна стойност
9.1%
M2 Money Supply. Паричното предлагане представлява сумарната стойност на паричните активи, налични в страната към определен момент. Парично предлагане М0 и М1, известно още като „тесни пари“, включва наличните пари под формата на банкноти и монети, както и други активи, които могат лесно да бъдат превърнати в разполагаеми средства. Парично предлагане М2 включва М1 плюс краткосрочни банкови депозити. Парично предлагане М3 включва М2 плюс дългосрочни депозити. Паричното предлагане включва М3 плюс други депозити. Индикаторът показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
1.1%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.7%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.3%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
1.7%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Декември
Стойност
1.9%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
2.0%
Core Consumer Price Index (CPIX). Шведската национална статистика изчислява и публикува данните за основния индекс на потребителските цени по 2 начина, наречени CPIX и CPIF, от името на Шведската централна банка. До месец октомври 2007 г., начините на публикуване на инфлацията са се наричали съответно UND1X и UNDINHX. През това време UNDINHX е премахнато, а UND1X променя името си на CPIX, без да се променя начина му на изчисляване. Считано от юли 2008 г. се прилага още един модел-CPIF (CPI използващ фиксирана лихва). Целта на изчисленията е да се изключат временното влияние на инфлацията, измерено чрез индекса на потребителските цени, тъй като такива колебания не са от голяма значимост при провеждане на паричната политика. В модела CPIX основата на CPI е променена, така че да не отчита лихвите при продажбата на жилища. Данните за цените са също така коригирани с влиянието на субсидиите и косвените данъци. На практика това означава изключване на нетните общи промени на косвените данъци и субсидии от ценовите движения, с изключение на тези, свързани с жилищата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриално производство м/м
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6% R (0.5%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство г/г
ИталияEUR
Период
Ноември
Стойност
2.2%
Прогноза
3.3%
Предишна стойност
3.0% R (3.1%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
2.1%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.8%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.7%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.9% R (0.8%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.2% R (0.8%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
Без точен час
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
54.69 млрд. USD
Прогноза
37.00 млрд. USD
Предишна стойност
40.21 млрд. USD
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.1%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:00
Икономическо доверие на IBD/TIPP
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
55.1
Прогноза
52.3
Предишна стойност
51.8
IBD/TIPP Economic Optimism. Индексът на икономическото доверие на изданието Investor's Business Daily (IBD)/ Институт по политика TechnoMetrica измерва настроението на потребителите по отношение на икономическите условия. 900 души по света оценяват „шестмесечната си финансова прогноза“, „лични финансови перспективи“, както и „увереността си във федералната икономическа политика“. Стойности над 50 означават оптимизъм, а под 50 – песимизъм.
23:15
Изявление на председателя на FED за Бостън – Розенгрен
САЩUSD
Период
12.01.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.