Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:00
AUD
Австралия
Продажби на нови домове м/м
Октомври
0.7%
-
1.6%
02:00
AUD
Австралия
Инфлационни очаквания
Януари
3.7%
-
3.7%
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Декември
8%
0%
0%
02:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Декември
34 700
9 000
63 600
02:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Декември
5.5%
5.4%
5.4%
02:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Декември
65.7%
65.4%
65.5%
04:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Декември
7.2%
7.1%
7.2%
04:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Декември
9.4%
10.1%
10.2%
04:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Декември
6.2%
6.0%
6.1%
04:00
CNY
Китай
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q4
6.8%
6.7%
6.8%
06:00
JPY
Япония
Индустриално производство - финално м/м
Ноември
0.6%
0.6%
0.5%
06:00
JPY
Япония
Индустриално производство - финално г/г
Ноември
3.6%
1.9%
3.7%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Ноември
0.0%
0.1%
0.2%
07:30
EUR
Холандия
Ниво на безработица
3те мес. до 12.2017
4.4%
-
4.4%
15:30
USD
САЩ
Начално жилищно строителство
Декември
1.192 млн.
1.275 млн.
1.299 млн. R (1.297 млн.)
15:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Декември
1.302 млн.
1.290 млн.
1.303 млн.
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 12.01.2018
220 000
250 000
261 000
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Филаделфия
Януари
22.2
25
27.9 R (26.2)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 12.01.2018
2 584 млрд. куб. фута
-
2 767 млрд. куб. фута
18:00
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 12.01.2018
412.7 млн. барела
416.1 млн. барела
419.5 млн. барела
23:30
NZD
Нова Зеландия
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Декември
51.2
-
57.7
02:00
Продажби на нови домове м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
HIA New Home Sales. Проучването се провежда от Housing Industry Association (HIA) - най-голямата строителна асоциация в Австралия. Икономическата група към нея е водеща в събирането, анализирането и представянето на фактите, данните и прогнозите, свързани с жилищния пазар в страната. Продажбите на нови домове дават най-добра представа за нагласата на купувачите. Данните се събират всеки месец на база извадка от стоте най-големи строители в Австралия. Докладът съдържа данни за продажбите както на къщи, така и на кооперации. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:00
Инфлационни очаквания
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
3.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.7%
Consumer Inflationary Expectation. Този индикатор обхваща очакванията на средностатистическото домакинство, относно нивото на промяна на потребителските цени, през идните дванадесет месеца. Проучването на института в Мелбърн относно инфлационните очаквания на потребителите дава крайните резултати на база запитване към потребителите дали и с колко очакват да се променят цените нагоре или надолу. Този доклад се публикува веднъж месечно.
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
8%
Прогноза
0%
Предишна стойност
0%
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
34 700
Прогноза
9 000
Предишна стойност
63 600
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
02:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
5.5%
Прогноза
5.4%
Предишна стойност
5.4%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
02:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Декември
Стойност
65.7%
Прогноза
65.4%
Предишна стойност
65.5%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
04:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
7.2%
Прогноза
7.1%
Предишна стойност
7.2%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
04:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
9.4%
Прогноза
10.1%
Предишна стойност
10.2%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
04:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Декември
Стойност
6.2%
Прогноза
6.0%
Предишна стойност
6.1%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
04:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
КитайCNY
Период
Q4
Стойност
6.8%
Прогноза
6.7%
Предишна стойност
6.8%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общото производство в дадена страна (или регион) за определен период от време. БВП се изразява в три различни форми – като стойност, доход и продукция. Стойността се отнася за общата стойност на всички стоки и услуги, произведени за определен период, доходната стойност обхваща генерирания доход, разпределен между граждани и предприятия, а продуктовата стойност се отнася за стойността на всички финални стоки и услуги, използвани от населението, плюс стойността на нетния износ за определен период. В националното счетоводство БВП се изчислява чрез три подхода – продуктов, доходен и разходен подход, които отразяват индикатора и неговия състав от различни гледни точки. Показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
06:00
Индустриално производство - финално м/м
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.5%
Final Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по окончателни данни.
06:00
Индустриално производство - финално г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
3.6%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
3.7%
Final Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, по окончателни данни.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.2%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
07:30
Ниво на безработица
ХоландияEUR
Период
3те мес. до 12.2017
Стойност
4.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.4%
Unemployment Rate. Незаетата работна сила е ключов индикатор за определяне на размера на безработицата в страната. Тя включва хората между 15 и 64 години, които не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица, които активно търсят платена работа за поне 12 часа на седмица и тези, които са готови веднага да започнат да работят. От февруари 2003 г. статистическият институт в страната започна да публикува данните като средна стойност за последните три месеца. Освен това институтът калкулира и данните от регистрираните безработни. Тези, които се регистрират са хора между 16 и 64 години, не работят или работят за по-малко от 12 часа на седмица и се водят на отчет в бюро по труда.
15:30
Начално жилищно строителство
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.192 млн.
Прогноза
1.275 млн.
Предишна стойност
1.299 млн. R (1.297 млн.)
Housing Starts. Началото на строителството се счита моментът на започване на строителните работи - изкопни дейности или изработване на основите на сградата. Всички сгради, представляващи еднофамилни къщи, се приемат за започнати, при началото на изкопните работи. Статистиката се използва от 1992 г., като включва началното жилищно строителство и основния ремонт на сгради, върху съществуваща основа. Индексът обхваща цялата територия на страната, независимо дали са необходими разрешения за строеж.
15:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.302 млн.
Прогноза
1.290 млн.
Предишна стойност
1.303 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 12.01.2018
Стойност
220 000
Прогноза
250 000
Предишна стойност
261 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
FED индекс на Филаделфия
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
22.2
Прогноза
25
Предишна стойност
27.9 R (26.2)
Philadelphia FED Index. Месечно бизнес проучване за производителите в третата област на Федералния резерв. Участниците посочват посоката на бизнес промените в цялостната си стопанска дейност и в различните индикатори за дейностите в тяхната компания: заетост, работни часове, нови и съществуващи поръчки, доставки, запаси, време на доставките, цени. Проучването се провежда всеки месец от май 1968 г. насам. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 12.01.2018
Стойност
2 584 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
2 767 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 12.01.2018
Стойност
412.7 млн. барела
Прогноза
416.1 млн. барела
Предишна стойност
419.5 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
23:30
Индекс NZ PMI в производствения сектор
Нова ЗеландияNZD
Период
Декември
Стойност
51.2
Прогноза
-
Предишна стойност
57.7
Business NZ Manufacturing Index. Отразява нивото на индекс, обоснован на проучванията направените върху производителите. Той съдържа 5 под-индекса: производство, заетост, нови поръчки, готова продукция, доставки. Индексът използва числото 50 за средна стойност между очакванията за икономическо развитие/рецесия; колкото повече стойностите се отдалечават от 50, толкова по-силна е прогнозата за развитие или рецесия в икономиката. Високата активност в производствения сектор, обикновено се свързва с икономическо развитие и повишаване на инфлацията.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.