Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени м/м
Декември
0.2%
0.2%
0.1%
09:00
EUR
Германия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
2.3%
2.3%
2.5%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени м/м
Декември
0.2%
-
0.6%
10:15
CHF
Швейцария
Индекс на производствените и импортни цени г/г
Декември
1.8%
-
1.8%
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка
Ноември
37.8 млрд. EUR
-
35.9 млрд. EUR
11:00
EUR
Еврозона
Текуща сметка - сезонно коригирана
Ноември
32.5 млрд. EUR
-
30.8 млрд. EUR
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Декември
-1.5%
-0.6%
1.0% R (1.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Декември
1.4%
3.1%
1.5% R (1.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Декември
-1.6%
-0.6%
1.1% R (1.2%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Декември
1.3%
0.4%
1.5%
15:30
CAD
Канада
Международни сделки с ценни книжа
Ноември
19.56 млрд. CAD
-
20.81 млрд. CAD
09:00
Индекс на производствените цени м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
2.3%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за индустриалните продукти (отнасящ се за вътрешните продажби) представя развитието на цените на продуктите, произведени в промишлеността, енергетиката, водоснабдяването и мините и продадени на територията на страната. Статистиката за тези цени покрива продажбите на промишлени стоки на местни купувачи в различните стадии на производство и продажбите между самите производствени компании. Тъй като показателят измерва промяната в цените на ранен етап в производствения процес, той може да се разглежда като индикатор за бъдещ инфлационен натиск. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:15
Индекс на производствените и импортни цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Декември
Стойност
1.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.8%
Producer and Import Prices. Индексът на производствените цени се отнася за стоките, произвеждани и продавани на вътрешния пазар или изнасяни от предприятията в Швейцария. Стоките включват суровините или изходните материали, полуфабрикатите и крайните продукти. Цените на стоките се измерват на първото маркетингово стъпало в производството на продукта, по цени FOB или ЕXW, като ДДС-то не се включва, за разлика от косвените данъци. Индексът на импортните цени има сходна структура, с този на производствените цени, като отразява цените на вносните продукти (по цена, преди митническо облагане, без ДДС). Комбинираният индекс на производствените и импортните цени отразява промените общо и за двата индекса, които обединява, като сумира стойностите им. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Текуща сметка
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
37.8 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
35.9 млрд. EUR
Current Account. Текущата сметка представлява сумата от баланса на търговията (експорт минус импорт на стоки и услуги), нетни капиталови приходи (от лихви и дивиденти) и трансферни плащания (като международна помощ). Текущата сметка е част от трите пера на баланса за плащанията, заедно с капиталовата и финансовата сметка. Баланса на плащанията е статистически документ, отразяващ систематично икономическите транзакции за определен период от време между националната икономика и останалият свят. Данните са млрд. евро.
11:00
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЕврозонаEUR
Период
Ноември
Стойност
32.5 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
30.8 млрд. EUR
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-1.5%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
1.0% R (1.1%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
1.4%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
1.5% R (1.6%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-1.6%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
1.1% R (1.2%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
1.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
1.5%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Международни сделки с ценни книжа
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
19.56 млрд. CAD
Прогноза
-
Предишна стойност
20.81 млрд. CAD
International Securities Transactions. Показателят представя сделките на международните пазари на ценни книжа, покриващи транзакциите в акции, облигации и валутни ценни книжа между чуждестранните граждани и тези на Канада. Сделките включват транзакции с съществуващи емисии, нови и стари емисии, промяната в лихвата или доходността. Инструментите се разграничават съгласно техния източник и географски принцип. Международните транзакции с ценни книжа представят и преките капиталови инвестиции от собствениците на компании, например търговска централа, която придобива нови акции на задгранична дъщерна фирма.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.