Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта м/м
Декември
0.3%
0.3%
0.8%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта г/г
Декември
1.1%
1.0%
2.7%
09:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Февруари
24.2
-
24.0
10:00
EUR
Испания
Продажби на дребно г/г
Декември
1.2%
2.0%
1.9% R (2.0%)
12:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени м/м
Декември
0.0%
-
0.4%
12:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени г/г
Декември
2.0%
-
2.5%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи м/м
Януари
0.2%
0.2%
0.1%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските разходи г/г
Декември
1.5%
1.5%
1.5%
15:30
USD
САЩ
Лични доходи м/м
Декември
0.4%
0.3%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Лични разходи м/м
Декември
0.4%
0.5%
0.8% R (0.6%)
17:30
USD
САЩ
FED индекс на Далас
Януари
33.4
25.3
29.7
23:45
NZD
Нова Зеландия
Търговски баланс
Януари
0.640 млрд. NZD
-0.125 млрд. NZD
-1.233 млрд. NZD R (-1.193 млрд. NZD)
09:00
Индекс на цените на импорта м/м
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.8%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данъкa върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на импорта г/г
ГерманияEUR
Период
Декември
Стойност
1.1%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
2.7%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данък върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Февруари
Стойност
24.2
Прогноза
-
Предишна стойност
24.0
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
10:00
Продажби на дребно г/г
ИспанияEUR
Период
Декември
Стойност
1.2%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
1.9% R (2.0%)
Retail Trade; Retail Sales Indices (RTI). Този индекс дава основна характеристика на компаниите, работещи в сектора за продажба на дребно в Испания, в краткосрочен план. За събирането на необходимата информация, съставляваща индекса, фирмите, ангажирани в сектора предоставят месечни данни за продажбата на 4 основни групи стоки: храна, лично оборудване, оборудване на домакинствата и информация за други потребителски стоки, съгласно тримесечните отчети за приходи и разходи. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период предходната година.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските разходи г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.5%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.5%
Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index. Основният индекс на потребителските разходи измерва промяната в цените на стоките и услугите, за които американските граждани са направили разходи. Към разходите влизат основно поръчки на нови стоки или услуги от лица в частния сектор. По-малко волатилното изражение на индекса на потребителските разходи е основният индекс на потребителските разходи, който не включва най-променливите сезонни цени на храната и енергията. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Лични доходи м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Personal Income. Личен доход е доходът, който получава всеки човек, в замяна на предоставен труд, земя или капитал, използвани в дадено производство и нетните плащания, които всеки получава от бизнеса или правителството. Личният доход е равен на националният приход минус корпоративните печалби, с оценка на запасите и капиталовите корекции, подобно на данъци, мита и субсидии, приходите в държавните обществени фондове, нетни лихви, както и разнообразните плащания по активи, нетните бизнес транзакции, текущият излишък при държавните предприятия и начисленията за възнаграждения, плюс личните доходи получени от активи и лични текущи транзакции.
15:30
Лични разходи м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
0.8% R (0.6%)
Personal Spending. Личните разходи представляват сумата на личните потребителски разходи, лихвите и текущите транзакции на всеки човек. Личните текущи транзакции включват тези към държавата и останалия свят.
17:30
FED индекс на Далас
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
33.4
Прогноза
25.3
Предишна стойност
29.7
Dallas Fed Manufacturing Activity. Проучването за прогноза за производството в Тексас (TMOS) представлява месечно проучване на производителите в района. Ръководителите на компаниите докладват за това как бизнес условията са се променили по отношение на редица индикатори, като производство, нови поръчки, заетост, цени и перспективи на компанията. Иска се и мнението им за промяната в по-широките икономически условия (обща бизнес дейност). За всички въпроси участниците се запитват дали индикаторът е нараснал, намалял или останал непроменен. Отговорите обхващат промени през последния месец и очаквания за дейността през следващите шест месеца. Индексът се изчислява, като се изважда процента на отчелите спад от процента на докладвалите увеличение. Когато по-голямата част от компаниите отчитат увеличение, стойността на индекса е над нула, което означава, че индикаторът е нараснал спрямо предходния месец.
23:45
Търговски баланс
Нова ЗеландияNZD
Период
Януари
Стойност
0.640 млрд. NZD
Прогноза
-0.125 млрд. NZD
Предишна стойност
-1.233 млрд. NZD R (-1.193 млрд. NZD)
Trade Balance. Информацията се предоставя от документите за оборота по износа и вноса от и в страната от новозеландските митнически служби. Износът, който включва и сделки по реекспорт, се оценява на условия (free on board) F.O.B. в новозеландски долари. Вносът се изчислява на условия, отчитащи разходите за застраховки (C.I.F.) в новозеландски долари. Търговският баланс на страната изразява разликата между стойностите на износа и вноса, изчислени съответно на база C.I.F. и F.O.B. цени.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.