Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Парична база г/г
Януари
9.7%
11.0%
11.2%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на производствените цени 3м/3м
Q4
0.6%
0.2%
0.2%
02:30
AUD
Австралия
Индекс на производствените цени г/г
Q4
1.7%
1.2%
1.6%
10:00
EUR
Испания
Брой безработни (промяна)
Февруари
63.7
50.3
-61.5
11:00
NOK
Норвегия
Ниво на безработица
Януари
2.60%
2.70%
2.40%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
Януари
50.2
52.0
52.2
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Януари
0.2%
0.3%
0.4%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Януари
0.8%
0.8%
0.9%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Януари
-1.6%
-1.8%
0.3%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Януари
1.1%
0.9%
1.0%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Декември
0.2%
0.3%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Декември
2.2%
2.3%
2.8%
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Януари
200 000
184 000
160 000 R (148 000)
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Януари
34.3 часа
34.5 часа
34.5 часа
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Януари
0.3%
0.3%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Януари
4.1%
4.1%
4.1%
16:45
USD
САЩ
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
Януари
72.5
-
56.3
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Декември
1.7%
1.5%
1.7% R (1.3%)
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
Януари
95.7
95.0
94.4
01:50
Парична база г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
9.7%
Прогноза
11.0%
Предишна стойност
11.2%
Monetary Base. Паричната база е "валутата в обръщение, регулирана от централната банка на Япония" и се определя по следния начин. Парична база = банкноти в обръщение + монети + баланса по текущата сметка (депозитите по текущата сметка в Bank of Japan). Банкнотите и монетите в обръщение са част от паричната база и включват парите в брой, държани от финансовите институции. За базов период се приема месец ноември 1991. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Индекс на производствените цени 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени отразява промяната в цените на вече произведените стоки и услуги, които се продават от производителите. Той се отнася за промяната в цената, която възниква преди стоките да достигнат крайния потребител. По този начин дава по-ранна информация за инфлационния натиск, който потребителите ще посрещнат на по-късен етап при закупуването на готовите стоки. Индексът се публикува като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
02:30
Индекс на производствените цени г/г
АвстралияAUD
Период
Q4
Стойност
1.7%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени отразява промяната в цените на вече произведените стоки и услуги, които се продават от производителите. Той се отнася за промяната в цената, която възниква преди стоките да достигнат крайния потребител. По този начин дава по-ранна информация за инфлационния натиск, който потребителите ще посрещнат на по-късен етап при закупуването на готовите стоки. Индексът се публикува като процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
10:00
Брой безработни (промяна)
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
63.7
Прогноза
50.3
Предишна стойност
-61.5
Net Unemployment. The Economically Active Population Survey (EAPS) е постоянно тримесечно статистическо проучване, насочено към домакинствата, целта е да събере информация за работната сила на населението, като го разделя на 2 показателя: заети и незаети. Заето население: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: през изследваният период от 1 седмица са били наети от трети лица или са извършвали самостоятелна трудова дейност срещу икономическа изгода. Незаети лица: всички лица над 16 годишна възраст, които съчетават следните условия: способни да извършват трудова дейност, но остават незаети. Активно население = заети + незаети лица. Общо ниво на безработица: Съотношение между общият брой на активното население, спрямо броя на населението. Ниво на безработица: Съотношение между общият брой на незаетите лица, спрямо броя на населението.
11:00
Ниво на безработица
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
2.60%
Прогноза
2.70%
Предишна стойност
2.40%
Unemployment Rate. Заетите лица са тези, които получават приходи от работа. Безработните се определят като лица без приходи от работна дейност, които активно търсят работа и могат да започнат работа веднага. Изчислява се като процент от цялата работна сила. Работната сила включва заетите и безработните лица. Съществуват 2 начина за измерване на безработицата в Норвегия: Чрез проучване на безработицата от Директората по труда и от националния статистически офис на Норвегия. Разликата между двата начина е, че в проучването се включват и безработните лица, които не са регистрирани в бюрата по труда.
11:30
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
50.2
Прогноза
52.0
Предишна стойност
52.2
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Construction PMI. Месечно проучване на активността в сектора на строителството и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в строителния сектор и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене в строителния сектор и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.4%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
-1.6%
Прогноза
-1.8%
Предишна стойност
0.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
1.1%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.0%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
2.2%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.8%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
200 000
Прогноза
184 000
Предишна стойност
160 000 R (148 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
34.3 часа
Прогноза
34.5 часа
Предишна стойност
34.5 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
4.1%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
4.1%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
16:45
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
72.5
Прогноза
-
Предишна стойност
56.3
ISM New York Business Index. Докладът ISM-Ню Йорк за бизнес активността е месечна публикация на ISM-New York към Института за управление на доставките. Целта на проучването е да се предостави бърза оценка на бизнес условията сред фирми в района на Ню Йорк. Резултатите от проучването се сумират под формата на индекси на дифузия – процента на положителни отговори плюс половината от отговорите „без промяна“. Стойност 50 означава липса на промяна спрямо предходния месец, над 50 означава по-бърз темп на бизнес активността, а над 50 е знак за забавяне. Индексът за текущите бизнес условия, индексът за шестмесечните прогнози и индексът за заетостта са сезонно коригирани, докато индексът за качество на покупките, индексът за платени цени и индексът за текущи и очаквани приходи не са.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
1.7%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.7% R (1.3%)
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
95.7
Прогноза
95.0
Предишна стойност
94.4
Final University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Това са финални данни за индекса, в които са включени 100% от получените резултати.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.