Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро м/м
Януари
0.9%
0.2%
-0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро г/г
Януари
2.0%
-
1.8%
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно м/м
Януари
0.1%
0.5%
-1.4% R (-1.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно г/г
Януари
1.6%
2.6%
1.5% R (1.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива м/м
Януари
0.1%
0.6%
-1.5% R (-1.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Продажби на дребно без горива г/г
Януари
1.5%
2.5%
1.3%
15:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Януари
1.396 млн.
1.290 млн.
1.300 млн.
15:30
USD
САЩ
Начално жилищно строителство
Януари
1.326 млн.
1.234 млн.
1.209 млн. R (1.192 млн.)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Януари
1.0%
0.6%
0.2% R (0.1%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Януари
3.6%
3.1%
3.0%
15:30
CAD
Канада
Международни сделки с ценни книжа
Декември
-1.97 млрд. CAD
19.18 млрд. CAD
19.20 млрд. CAD R (19.56 млрд. CAD)
15:30
CAD
Канада
Доставки в промишления сектор м/м
Ноември
-0.3%
0.2%
3.8% R (3.4%)
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Февруари
99.9
95.4
95.7
09:00
Индекс на цените на едро м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
0.9%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.3%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на едро г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.8%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-1.4% R (-1.5%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
2.6%
Предишна стойност
1.5% R (1.4%)
Retail Sales. Индикаторът измерва промяната в обема на продажбите, направени от търговците на дребно във Великобритания. Информацията се получава от месечно проучване на големите търговци на дребно и представителна извадка за малките такива. По-високи обеми на продажбите на дребно означават по-голямо потребителско търсене, по-голямо производство и икономически ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Продажби на дребно без горива м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-1.5% R (-1.6%)
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Продажби на дребно без горива г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.5%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
1.3%
Retail Sales ex Fuel. Индексът на продажбите на дребно (RSI) измерва стойността и обема на продажбите на дребно във Великобритания. Те са ключов икономически индикатор и са най-ранният сигнал за развитието на икономическата активност. Използват се за определяне нивото на потребителските разходи за стоки в сектора на дребно. Те от своя страна се използват при изчислението на националните сметки на страната. Показателят се публикува в специален бюлетин за търговията на дребно и се представя в два варианта - с и без включени автомобилни горива, разделен на 4 подгрупи: хранителни продукти, нехранителни продукти, търговия на дребно извън магазините, и търговия на дребно с автомобилни горива. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
1.396 млн.
Прогноза
1.290 млн.
Предишна стойност
1.300 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
15:30
Начално жилищно строителство
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
1.326 млн.
Прогноза
1.234 млн.
Предишна стойност
1.209 млн. R (1.192 млн.)
Housing Starts. Началото на строителството се счита моментът на започване на строителните работи - изкопни дейности или изработване на основите на сградата. Всички сгради, представляващи еднофамилни къщи, се приемат за започнати, при началото на изкопните работи. Статистиката се използва от 1992 г., като включва началното жилищно строителство и основния ремонт на сгради, върху съществуваща основа. Индексът обхваща цялата територия на страната, независимо дали са необходими разрешения за строеж.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
1.0%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
3.6%
Прогноза
3.1%
Предишна стойност
3.0%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Международни сделки с ценни книжа
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
-1.97 млрд. CAD
Прогноза
19.18 млрд. CAD
Предишна стойност
19.20 млрд. CAD R (19.56 млрд. CAD)
International Securities Transactions. Показателят представя сделките на международните пазари на ценни книжа, покриващи транзакциите в акции, облигации и валутни ценни книжа между чуждестранните граждани и тези на Канада. Сделките включват транзакции с съществуващи емисии, нови и стари емисии, промяната в лихвата или доходността. Инструментите се разграничават съгласно техния източник и географски принцип. Международните транзакции с ценни книжа представят и преките капиталови инвестиции от собствениците на компании, например търговска централа, която придобива нови акции на задгранична дъщерна фирма.
15:30
Доставки в промишления сектор м/м
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
3.8% R (3.4%)
Manufacturing Shipments. Месечното проучване за производството (Monthly Survey of Manufacturing - MSM) публикува статистически данни за производителите: продажби (доставки) на произведени стоки, запаси, неизпълнени поръчки и нови поръчки. Целевата група на това проучване се състои от статистическите данни за продажбата на произведените продукти, запасите, неизпълнените поръчки и новите поръчки. Тя се базира на всички статистически данни за промишлените компании в икономиката, записани в икономическия регистър като производители. Включва производителите на дълготрайни материални активи, краткотрайните активи и консумативи. Приблизително 10 500 артикула са разгледани от 27 000 предприятия, обхванати в проучването. Продажбите (доставките) на промишлени стоки са определени чрез остойностяване на база цени на производителите, по които стоките са продадени/доставени на клиентите. От продажбите на промишлени стоки са изключени такива, извършени по цени на едро, както и приходи от наеми за оборудване и продажба на електрическа енергия. Стоките от авиационната и космическата индустрия, както и корабостроенето се остойностяват по себестойност на продукцията.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
99.9
Прогноза
95.4
Предишна стойност
95.7
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.