Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.4%
-
0.2%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.4%
1.3%
1.0%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.2%
-
0.0%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
Януари
0.9%
0.8%
0.9%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.6%
0.6%
0.8%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
2.3%
2.3%
2.3%
10:00
EUR
Испания
Индекс на производствените цени г/г
Февруари
0.1%
-
1.8%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
Януари
1%
1%
0.9%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.9%
-0.9%
0.4%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Януари
1.3%
1.3%
1.3%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.7%
0.4%
-0.4%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.7%
1.4%
1.9%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Януари
0.5%
-
-0.5%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
1.2%
-
1.2%
17:15
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
23.02.2018
 
-
-
20:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
23.02.2018
 
-
-
22:40
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
23.02.2018
 
-
-
01:30
Индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени м/м
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.9%
Consumer Price Index (CPI) ex Food. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q4
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Предварителното изчисление на показателя може да се ревизира няколко пъти, включвайки данни, които не са били налични по време на публикуването му. Това е процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Q4
Стойност
2.3%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.3%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Предварителното изчисление на показателя може да се ревизира няколко пъти, включвайки данни, които не са били налични по време на публикуването му. Това е процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
10:00
Индекс на производствените цени г/г
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.8%
Industrial Price Index (IPRI); (Producer Price Index). Това е индикатор, който измерва месечното развитие на цените на продуктите, произвеждани и продавани на вътрешния пазар, на първо пазарно ниво. С други думи, продажните цени на продуктите, по които те излизат от фабриките, без комисионната на прекупвачите, транспорта и ДДС. Изразява процентното изменение на показателя, спрямо съответстващия период на предходната година.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1%
Прогноза
1%
Предишна стойност
0.9%
Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява финални данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
-0.9%
Прогноза
-0.9%
Предишна стойност
0.4%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по окончателни данни.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.4%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
1.7%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.5%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.2%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
17:15
Изявление на председателя на FED за Ню Йорк - Дъдли
САЩUSD
Период
23.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
20:30
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
23.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
22:40
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
23.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.