Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
07:30
EUR
Холандия
Доверие в производствения сектор
Февруари
10.9
-
10.3
09:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Февруари
25.8
-
24.2
09:45
EUR
Франция
Потребителско доверие
Февруари
100
103
104
10:00
SEK
Швеция
Доверие в производствения сектор
Февруари
114.0
-
113.9 R (113.8)
10:00
SEK
Швеция
Потребителско доверие
Февруари
104.7
-
106.7 R (107.2)
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
Февруари
1.1%
-
0.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Февруари
1.2%
0.9%
0.7%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Януари
-1.80 млрд. SEK
-
-3.10 млрд. SEK R (-1.70 млрд. SEK)
11:00
EUR
Еврозона
Парично предлагане М3 г/г
Януари
4.6%
4.9%
4.6%
11:00
EUR
Еврозона
Заеми в частния сектор г/г
Януари
2.9%
2.9%
2.8%
11:00
EUR
Италия
Потребителско доверие
Февруари
115.6
114.9
115.5
11:00
EUR
Италия
Бизнес доверие
Февруари
110.6
110.3
109.9
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Февруари
0.1
0.1
1.3
12:00
EUR
Еврозона
Икономическо доверие
Февруари
114.1
114.0
114.9 R (114.7)
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Февруари
1.48
1.47
1.56 R (1.54)
12:00
EUR
Еврозона
Доверие в сектора на услугите
Февруари
17.5
16.3
16.8 R (16.7)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално доверие
Февруари
8.0
8.0
9.0 R (8.8)
12:00
EUR
Еврозона
Изявление на управителя на Bundesbank - Йенс Вайдман
27.02.2018
 
-
-
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Февруари
0.5%
0.5%
-0.7%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Февруари
1.4%
1.5%
1.7%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Февруари
0.5%
0.6%
0.8%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Февруари
1.2%
1.3%
1.6%
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
Януари
-3.7%
-2.0%
2.6% R (2.8%)
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
Януари
-0.3%
0.4%
0.7%
15:30
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Януари
-2.7%
0.3%
2.2%
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 23.02.2018
-0.6%
-
-0.7%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Декември
6.3%
6.3%
6.4%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища м/м
Декември
0.3%
0.4%
0.5% R (0.4%)
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Февруари
130.8
126.6
124.3 R (125.4)
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 23.02.2018
0.933 млн. барела
2.700 млн. барела
-0.907 млн. барела
07:30
Доверие в производствения сектор
ХоландияEUR
Период
Февруари
Стойност
10.9
Прогноза
-
Предишна стойност
10.3
Producer Confidence. Това е индикатор, който измерва настроението в краткосрочен план относно развитието на индустриалното производство, базирано на мнения и очаквания на производителите. То се състои от три компонента: Очаквано производство през следващите три месеца, Мнението на производителите относно наличността на техните крайни продукти и Тяхното мнение за направените поръчки.
09:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Февруари
Стойност
25.8
Прогноза
-
Предишна стойност
24.2
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
09:45
Потребителско доверие
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
100
Прогноза
103
Предишна стойност
104
Consumer Confidence Indicator. Месечното проучване предоставя картина за мнението на домакинствата, относно икономическата среда и някои аспекти на личните финанси. Индексът предоставя информация за поведението на потребителите и техните очаквания, във връзка с техните разходи и спестявания. Той обхваща краткосрочните фактори като цени, безработица и спестявания, съгласно възприятията на домакинствата, необвързани с други индикатори. Индексът включва в себе си 5 допълнителни индикатора: стандарта на живот във Франция (през изминалия период / прогноза за следващите месеци); лични финанси (през изминалия период / прогноза за следващите месеци), времеви период за осъществяване на по-големи поръчки. За всеки въпрос се взима предвид разликата между позитивните и негативните отговори. В телефонното проучването участват около 2 000 домакинства.
10:00
Доверие в производствения сектор
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
114.0
Прогноза
-
Предишна стойност
113.9 R (113.8)
Manufacturing Confidence. Проучването за бизнес развитието обхваща компаниите в бизнес сектора. Разработено е да предоставя бърза и качествена информация за реалните разходи и очаквания, относно основните икономически променливи, за които до момента на публикуване все още няма официална информация. Променливите, включени в проучването отразяват новите поръчки, производството и безработицата. Наред с другата информация от проучването са и нетните проценти, които показват дела на компаниите, отбелязващи положителен прираст в съответната променлива, спрямо негативните.
10:00
Потребителско доверие
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
104.7
Прогноза
-
Предишна стойност
106.7 R (107.2)
Consumer Confidence. Потребителското доверие се базира на месечно проучване сред домакинствата в Швеция. Целта му е да направи бърза качествена оценка на плановете на домакинствата, свързани с поръчката на нови продукти, като изследва икономическата ситуация в Швеция и състоянието на личните финанси, както и очакванията на хората, свързани с инфлацията и спестяванията. Данните от проучването включват т.нар. нетни проценти или данни показващи разликата между позитивно и негативно настроените домакинства.
10:00
Индекс на потребителските цени – предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Flash Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) е статистически показател за развитието на цените на стоки и услуги, потребявани от населението, обитаващо семейни жилища в Испания. Показва предварителна процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.7%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година. Това е предварително изчисление на показателя.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Януари
Стойност
-1.80 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.10 млрд. SEK R (-1.70 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:00
Парично предлагане М3 г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
4.6%
Прогноза
4.9%
Предишна стойност
4.6%
M3 Money Supply. М3 е т.нар. "широк" паричен агрегат. Той се състои от М2 плюс споразуменията за обратно изкупуване, пазарния дял на паричните фондове, както и на дългови ценни книжа с матуритет до 2 години. М2 е т.нар "междинен" паричен агрегат, който включва М1 и депозити с договорен матуритет до две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие от три месеца. М1 е т.нар. "тесен" паричен агрегат, който се състои от валутата в обръщение и овърнайт депозитите. Това е процента промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Заеми в частния сектор г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
2.9%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.8%
Private Sector Loans. Измерват промяната в общата стойност на заемите взети от крайните потребители и бизнес единиците в частния сектор. Заемите в частния сектор, отпуснати от паричните финансови институции (Monetary Financial Institutions - MFI), са най-големият компонент в паричното предлагане М3, най-изявеният сред паричните агрегати, наблюдавани от ЕЦБ. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Потребителско доверие
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
115.6
Прогноза
114.9
Предишна стойност
115.5
Consumer Confidence. Индексът измерва мнението на потребителите, чрез отговор на 9 въпроса за икономическата ситуация в страната и тази на семейството им относно безработицата, спестяванията, поръчката на стоки за дълготрайна употреба и финансовата им ситуация. Данните са първоначално измерени като процентно отношение между позитивните и негативните отговори. За въпросите с 5 възможни отговора, при маркиране на най-крайните стойности, резултата се удвоява. След което се изготвя средна претеглена стойност на отговорите. Индикаторът е представен под формата на индекс. В проучването участва население над 18 годишна възраст. Общият брой на участниците в проучването е приблизително 2 000 души.
11:00
Бизнес доверие
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
110.6
Прогноза
110.3
Предишна стойност
109.9
Business Confidence. ISAE изследва цикличното развитие на производствения сектор в Италия чрез проучване на 4 000 италиански бизнес компании. Основно се разглежда настоящата тенденция (вътрешна и международна) в поръчките, производството и запасите, в краткосрочните прогнози относно поръчките, производството и цените, както и общата икономическа ситуация. Участниците в проучването също изготвят прогноза за техните планувани разходи за нвестиции в настоящата, следващата и по-следващата година, като правят оценка на инвестиционните цени за същите години.
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
0.1
Прогноза
0.1
Предишна стойност
1.3
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Икономическо доверие
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
114.1
Прогноза
114.0
Предишна стойност
114.9 R (114.7)
Economic Confidence/Economic Sentiment Indicator (ESI). Индексът на икономическото доверие е съставен индикатор, състоящ се от пет компонента, отразяващи настроението в различните сектори. Те са представени с различна тежест в съставния индекс и са следните: Индустриално доверие, Доверие в сектора на услугите, Потребителско доверие, Доверие в строителния сектор и Доверие в сектора на продажбите на дребно. Индексите на различните видове доверия представляват сезонно коригирани баланси, образувани от отговорите на определен брой въпроси, пряко свързани със сектора, който описват (например индустриално производство за Индустриалното доверие). Проучванията са дефинирани и хармонизирани в съвместната програма на ЕС за бизнес и потребителски проучвания.
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
1.48
Прогноза
1.47
Предишна стойност
1.56 R (1.54)
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Доверие в сектора на услугите
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
17.5
Прогноза
16.3
Предишна стойност
16.8 R (16.7)
Services Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Индустриално доверие
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
8.0
Прогноза
8.0
Предишна стойност
9.0 R (8.8)
Industrial Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
12:00
Изявление на управителя на Bundesbank - Йенс Вайдман
ЕврозонаEUR
Период
27.02.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
-0.7%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.7%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.8%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.6%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-3.7%
Прогноза
-2.0%
Предишна стойност
2.6% R (2.8%)
Durable Goods Orders. Стоки с дълготрайна употреба са нови и втора употреба, обикновено със срок на употреба над 3 години. Търговците на едро на стоки с дълготрайна употреба се занимават с продажба на стоки като: моторни превозни средства, обзавеждане, материали за строителството, машини и оборудване (включително домакинско оборудване), метали и минерали (без петрол), спортни стоки, играчки и стоки за хоби, възобновими материали и резервни части.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без транспорт
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.7%
Durable Goods Orders ex Transportation. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за транспорт. Поръчките на автомобили, предназначени за гражданска употреба например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба.
15:30
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
-2.7%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
2.2%
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 23.02.2018
Стойност
-0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.7%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
6.3%
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.4%
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
16:00
Индекс на цените на жилища м/м
САЩUSD
Период
Декември
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5% R (0.4%)
House Price Index (HPI). Индексът на цените на жилищата е широк измерител за движението в цените на еднофамилните къщи. Показателят е претеглен индекс върху продажбите, което означава, че отразява средното изменение в цените при препродажбата или рефинансирането на същата собственност. Информацията се събира от транзакциите по ипотечните кредити, за еднофамилните къщи, чиито ипотеки са били сключени от Fannie Mae или Freddie Mac преди м. януари 1975. Публикува се от Office of Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). Представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
130.8
Прогноза
126.6
Предишна стойност
124.3 R (125.4)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 23.02.2018
Стойност
0.933 млн. барела
Прогноза
2.700 млн. барела
Предишна стойност
-0.907 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.