Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
JPY
Япония
Ниво на безработица
Януари
2.4%
2.7%
2.8%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
Февруари
0.9%
0.8%
0.7%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
Февруари
1.4%
1.4%
1.3%
01:30
JPY
Япония
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
Февруари
0.0%
-
0.4%
01:30
JPY
Япония
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
Февруари
0.1%
-
0.1%
01:50
JPY
Япония
Парична база г/г
Февруари
9.4%
9.2%
9.7%
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно г/г
Януари
2.3%
3.5%
-0.2% R (-1.9%)
09:00
EUR
Германия
Продажби на дребно м/м
Януари
-0.7%
0.9%
-1.1% R (-1.9%)
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта г/г
Януари
0.7%
0.7%
1.1%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на импорта м/м
Януари
0.5%
0.4%
0.3%
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.3%
0.3%
0.5%
11:00
EUR
Италия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
1.6%
1.6%
1.8%
12:00
GBP
Великобритания
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
02.03.2018
 
-
-
12:00
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
Февруари
51.4
50.5
50.2
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Януари
0.4%
0.4%
0.2%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Януари
1.5%
1.6%
2.2%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Декември
0.1%
0.1%
0.4%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
0.4%
-
0.4%
17:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
Февруари
99.7
99.5
95.7
01:30
Ниво на безработица
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
2.4%
Прогноза
2.7%
Предишна стойност
2.8%
Unemployment Rate. Ниво на безработица = (безработни лица) / (работна сила)*100 [%]; Работна сила: Работещи и безработни лица на възраст над 15 години; Работещи лица: работещи лица, които посещават работа и такива, които в момента не ходят на работа. Работещи лица, които посещават работа: Всички лица, които работят срещу заплащане или друго възнаграждение, или са извършвали домакинска работа без заплащане поне един час през отчетния период. Работещи лица не посещаващи работа: Лица, които имат постоянна работа, но не са я посещавали през отчетния период. Безработни лица: Това са лица, които отговарят на следните условия: без работа и такива, които не са работели през отчетния период на проучването, готови да започнат работа и активно си търсят такава през периода на проучването.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
0.9%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.3%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:30
Индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI) for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:30
Основен (без хранителни продукти) индекс на потребителските цени за Токио м/м
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI) ex Food for Ku-area of Tokyo. Индексът на потребителските цени се калкулира, чрез измерване на средните промени в цените на стоките и услугите, поръчвани от домакинствата в страната. Той отразява промените в разходите за поръчка на определени стоки и услуги от т. нар. "потребителска кошница" на домакинствата. Той не е предназначен да измерва промяната в житейските разходи, дължащи се на промяна на вида, количеството и качеството на потребяваните стоки. Данъците (преки и косвени), социални осигуровки и др. потребителски разходи, не са включени в обхвата на индекса. Индексът отразява данните за предходния месец за цялата страна, представяйки също и предварителни стойности за региона на Токио. От това проучване се изключват данните за прясната храна. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:50
Парична база г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
9.4%
Прогноза
9.2%
Предишна стойност
9.7%
Monetary Base. Паричната база е "валутата в обръщение, регулирана от централната банка на Япония" и се определя по следния начин. Парична база = банкноти в обръщение + монети + баланса по текущата сметка (депозитите по текущата сметка в Bank of Japan). Банкнотите и монетите в обръщение са част от паричната база и включват парите в брой, държани от финансовите институции. За базов период се приема месец ноември 1991. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Продажби на дребно г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
2.3%
Прогноза
3.5%
Предишна стойност
-0.2% R (-1.9%)
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Продажби на дребно м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.7%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
-1.1% R (-1.9%)
Retail Sales. Индексът измерва оборота при търговията на дребно в Германия под формата на номинална или реална (по цени на заплащане) стойност и тяхната промяна. Статистиката се изготвя на база на представителна извадка. Около 27 000 от около 378 000 бизнес единици в търговията на дребно в Германия дават информация за техните обороти на статистическите офиси. 700 други големи компании в търговията на дребно дават информация директно на Федералния статистически офис. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на импорта г/г
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
1.1%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данък върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на импорта м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.3%
Import Price Index. Индексите на чуждестранните цени при търговията измерват развитието на цените на всички продукти, търгувани между Германия и другите държави. Външните цени при търговията се отчитат всеки месец от представителна извадка от отчетните единици. Индексът на цените на импорта се използва за отчитане на влиянието на цените вътре в страната от тези в чужбина. Около 2 700 компании са анкетирани за техните вносни цени, отнасящи се за общо 5 391 стоки. Данните за цените се отнасят за средните такива от всички сравними договори, сключени през отчетния месец. Обществените задължения (митнически налози, парични компенсации, данъци върху оборота при внос, също така и данъкa върху оборота, акцизите и субсидиите) не са включени при определянето на цените. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИталияEUR
Период
Q4
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.5%
Final Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо предходното тримесечие. Това е финална стойност на показателя.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИталияEUR
Период
Q4
Стойност
1.6%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
1.8%
Final Gross domestic product (GDP) е измерител на икономическата активност. Определя се като разлика между стойността на всички произведени стоки и услуги и суровините и разходите, използвани за създаването им. БВП, измерен по пазарни цени отразява производствената дейност на местните предприятия. Разходният метод се прилага по следния начин: БВП = частни окончателни разходи + държавни разходи + брутни фиксирани капиталови разходи + промяна в запасите + инвестициите, с изключение на тези, направени в ценни метали + вноса - износа. Изразява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Това е финална стойност на показателя.
12:00
Изявление на управителя на Bank of England - Карни
ВеликобританияGBP
Период
02.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
12:00
Индекс PMI в сферата на строителството на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
51.4
Прогноза
50.5
Предишна стойност
50.2
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Construction PMI. Месечно проучване на активността в сектора на строителството и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в строителния сектор и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене в строителния сектор и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
1.5%
Прогноза
1.6%
Предишна стойност
2.2%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
КанадаCAD
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). Това е процентно изменение на показателя спрямо предходните три месеца.
17:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - финален
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
99.7
Прогноза
99.5
Предишна стойност
95.7
Final University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Това са финални данни за индекса, в които са включени 100% от получените резултати.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.