Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на услугите
Февруари
54.0
-
54.9
02:30
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Януари
17.1%
5.1%
-20.6% R (-20%)
09:30
SEK
Швеция
Индекс PMI в сферата на услугите
Февруари
59.0
-
61.3
10:15
EUR
Испания
Индекс PMI в сферата на услугите
Февруари
57.3
56.5
56.9
10:30
SEK
Швеция
Текуща сметка
Q4
33.3 млрд. SEK
-
50.7 млрд. SEK
10:45
EUR
Италия
Индекс PMI в сферата на услугите
Февруари
55.0
57.3
57.7
10:50
EUR
Франция
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Февруари
57.4
57.9
57.9
10:55
EUR
Германия
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Февруари
55.3
55.3
55.3
11:00
EUR
Еврозона
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
Февруари
56.2
56.7
56.7
11:30
GBP
Великобритания
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
Февруари
54.5
53.3
53.0
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Март
24.0
31.1
31.9
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно м/м
Януари
-0.1%
0.3%
-1.0% R (-1.1%)
12:00
EUR
Еврозона
Продажби на дребно г/г
Януари
2.3%
2.1%
2.1% R (1.9%)
16:45
USD
САЩ
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
Февруари
55.9
55.9
53.3
17:00
USD
САЩ
Индекс на ISM в сферата на услугите
Февруари
59.5
59.4
59.9
00:30
Индекс на AIG в сферата на услугите
АвстралияAUD
Период
Февруари
Стойност
54.0
Прогноза
-
Предишна стойност
54.9
AIG Services Index. Australian Performance of Services Index (Australian PSI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на услугите като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:30
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
17.1%
Прогноза
5.1%
Предишна стойност
-20.6% R (-20%)
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:30
Индекс PMI в сферата на услугите
ШвецияSEK
Период
Февруари
Стойност
59.0
Прогноза
-
Предишна стойност
61.3
Services PMI. Silf и Swedbank AB правят първото съвместно вътрешно изчисление на индекса PMI за сектора на услугите през 2005 г. Модели за PMI в сферата на услугите са базираният в САЩ индекс за сферата на услугите и шведският PMI, който се публикува от ноември 1994 г. Проучва се мнението на около 200 мениджъри, отговорни за снабдяването, относно нови поръчки, бизнес дейност, заетост и време за доставка. Границата между ръст и спад – съгласно практиката в САЩ – е при стойност 50.
10:15
Индекс PMI в сферата на услугите
ИспанияEUR
Период
Февруари
Стойност
57.3
Прогноза
56.5
Предишна стойност
56.9
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на услугите. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 очертават по мрачно бъдеще пред икономиката на страната.
10:30
Текуща сметка
ШвецияSEK
Период
Q4
Стойност
33.3 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
50.7 млрд. SEK
Current Account. Балансът на плащанията е съчетание от шведските реални и финансови транзакции с останалия свят, които могат да бъдат разделени между текущата сметка, капиталовата и финансовата сметка. Балансът на текущата сметка съчетава нетните транзакции на стоки и услуги, нетните приходи от инвестиции и транзакции. Транзакциите в повечето случаи се осъществяват между вътрешни и външни за страната икономически единици. Те включват няколко групи: стоки, услуги и приходи; тези от финансови жалби и пасиви зад граница, както и преводи. Транзакцията е определена като икономически поток, който рефлектира върху създаването, трансформацията, обмяната, преводите или редуцирането на икономическата стойност, както и отразява промените в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услуги, труд или капитал.
10:45
Индекс PMI в сферата на услугите
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
55.0
Прогноза
57.3
Предишна стойност
57.7
Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с ADACI (www.adaci.it).
10:50
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ФранцияEUR
Период
Февруари
Стойност
57.4
Прогноза
57.9
Предишна стойност
57.9
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с CDAF (www.cdaf.asso.fr). Това е финална оценка на показателя.
10:55
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
55.3
Прогноза
55.3
Предишна стойност
55.3
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics, съвместно с BME (www.bme.de). Това е финална оценка на показателя.
11:00
Индекс PMI в сферата на услугите - финален
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
56.2
Прогноза
56.7
Предишна стойност
56.7
Final Services PMI (Purchasing Managers' Index). Индексът се основава на месечно проучване, в което се включват внимателно подбрани компании, които са представителни за състоянието на частния сектор в икономиката, като следят промените в производството, новите поръчки, пазарните дялове, заетостта и цените в обслужващия сектор. PMI е първият икономически индикатор за всеки месец, предоставящ информация за променящите се икономически условия, значително по-рано от официалната държавна статистика. Той се представя в размер от 1 до 100. Нива над 50 се отъждествяват с позитивна прогноза за икономически растеж. Обратно, стойности под 50 показват за не толкова оптимистична прогноза. Проучването се осъществява от Markit Economics. Това е финална оценка на показателя.
11:30
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit/CIPS
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
54.5
Прогноза
53.3
Предишна стойност
53.0
Markit/CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) Services PMI. Месечно проучване на активността в сектора на услугите и прогноза за бъдещото му развитие. Проучването се осъществява между изпълнителните директори в сектора на транспорта, комуникациите, финансовото посредничество, бизнес и IT услугите, хотелите и ресторантите и е относно състоянието на бизнеса и текущото ниво на поръчки. Те биват запитани за бъдещето търсене и поръчките за материали. Проучването обобщава мнението им, за да даде по-ясна представа за бъдещето на строителния сектор. Индикаторът се представя с индекс със стойности между 1 и 100, като нива над 50 са сигнал, че икономическата прогноза е позитивна. Стойности под 50 означават, че ситуацията се влошава.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
24.0
Прогноза
31.1
Предишна стойност
31.9
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
12:00
Продажби на дребно м/м
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-1.0% R (-1.1%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Продажби на дребно г/г
ЕврозонаEUR
Период
Януари
Стойност
2.3%
Прогноза
2.1%
Предишна стойност
2.1% R (1.9%)
Retail Sales. Индексите измерващи оборота на продажбите на дребно са част от индикаторите за бизнес циклите, които наблюдават месечната активност на сектора за продажби на дребно, като изследват общата му стойност и оборота му. Това са краткосрочни индикатори даващи информация за националното потребление. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
16:45
Индекс PMI в сферата на услугите на Markit - финален
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
55.9
Прогноза
55.9
Предишна стойност
53.3
Markit US Services PMI - final data. PMI (индекс на мениджъри, отговорни за снабдяването) в сферата на услугите в САЩ е базиран на данни, получени чрез проучване сред над 400 компании в сектора на услугите в САЩ. Той е съставен индекс, базиран на пет от индивидуалните индекси: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, запаси от покупки. Индексите на дифузия са водещи индикатори и са удобни обобщаващи измерители на основната посока на промяна. Стойност на индекса над 50 означава цялостно увеличение на съответната променлива, а под 50 – цялостно понижение. Финалната стойност обикновено следва предварителна стойност, базирана на 85%–90% от общия брой отговори в месечното проучване и има за цел да предостави точна ранна индикация за окончателните данни за PMI. Данните се събират и публикуват от Markit Economics (www.markiteconomics.com).
17:00
Индекс на ISM в сферата на услугите
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
59.5
Прогноза
59.4
Предишна стойност
59.9
ISM Non-Manufacturing Composite. Индексът ISM в сферата на услугите се базира на данните, получени за поръчките и доставките в национален мащаб. Членството в Комитета за производствените бизнес проучвания се определя от NAICS, в зависимост от приноса на всеки вид индустриална дейност общо в БВП. Проучването отразява промяна в данните на месечна база на разглеждания период, спрямо предишния. За всички индикатори, включени в индекса (бизнес активност, нови поръчки, съществуващи поръчки, нови поръчки за износ, промени в запасите, прогноза за промени в запасите, внос, заетост, цени и доставки) данните показват процентното изменение в разликата между отговорите с положителна икономическа прогноза (по-висок обем, по-добри и по-бавни темпове на доставки) и тези с отрицателна такава (по-нисък обем, по-лоши и бързи темпове на доставки) и индекса на разсейване. Индикаторът е съставен индекс, базиран на стойностите на четири индикатора с еднаква тежест: Бизнес активност (сезонно коригирана), Нови поръчки (сезонно коригирани), Заетост (сезонно коригирана) и Доставки. Индексът систематизира информацията, показваща посоката на развитие и нивата на промяна. Нива над 50 пункта сочат за разширяване в сектора на услугите, а под 50 пункта показват неговото свиване. Данните за индекса ISM в сферата на услугите се публикуват всеки месец от Institute for Supply Management (ISM).

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.