Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
1.6%
0.9%
0.5%
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q4
0.4%
0.2%
0.1%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Януари
0.607 трлн. JPY
0.310 трлн. JPY
0.797 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Февруари
2.1%
2.4%
2.4%
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Февруари
0%
7%
7% R (8%)
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Януари
1.055 млрд. AUD
0.220 млрд. AUD
-1.146 млрд. AUD R (-1.358 млрд. AUD)
05:00
CNY
Китай
Търговски баланс
Февруари
33.74 млрд. USD
0.60 млрд. USD
20.35 млрд. USD R (20.34 млрд. USD)
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.2%
-
1.5%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Февруари
3.2%
3.4%
3.3%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Февруари
2.9%
2.9%
3.0%
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Януари
-3.9%
-1.6%
3.8%
09:00
NOK
Норвегия
Промишлено производство м/м
Декември
-2.0%
-0.2%
1.2% R (1.3%)
14:30
USD
САЩ
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
Февруари
-4.3%
-
-2.8%
14:45
EUR
Еврозона
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
08.03.2018
0.00%
0.00%
0.00%
15:15
CAD
Канада
Начално жилищно строителство
Февруари
229 000
219 000
216 200
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 02.03.2018
231 000
216 000
210 000
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Януари
5.6%
2.0%
4.8%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Януари
0.0%
0.1%
0.1%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 02.03.2018
1 625 млрд. куб. фута
-
1 682 млрд. куб. фута
18:00
CAD
Канада
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
08.03.2018
 
-
-
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
1.6%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.5%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година, по окончателни данни.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЯпонияJPY
Период
Q4
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие по окончателни данни.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
0.607 трлн. JPY
Прогноза
0.310 трлн. JPY
Предишна стойност
0.797 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
2.1%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.4%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
0%
Прогноза
7%
Предишна стойност
7% R (8%)
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Януари
Стойност
1.055 млрд. AUD
Прогноза
0.220 млрд. AUD
Предишна стойност
-1.146 млрд. AUD R (-1.358 млрд. AUD)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
05:00
Търговски баланс
КитайCNY
Период
Февруари
Стойност
33.74 млрд. USD
Прогноза
0.60 млрд. USD
Предишна стойност
20.35 млрд. USD R (20.34 млрд. USD)
Trade Balance. Търговският баланс представлява разликата между паричната стойност на износа и вноса в икономиката за определен период от време. Положителният търговски баланс се нарича „излишък“ и се наблюдава, когато стойността на износа е по-висока от тази на вноса; отрицателният търговски баланс се нарича „дефицит“.
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
3.2%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.3%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
2.9%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
3.0%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-3.9%
Прогноза
-1.6%
Предишна стойност
3.8%
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
09:00
Промишлено производство м/м
НорвегияNOK
Период
Декември
Стойност
-2.0%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
1.2% R (1.3%)
Manufacturing Production. Основната цел на индекса на промишленото производство е да отрази принадената стойност (производство - междинно потребление) в различните индустриални сектори. Промишленото производство дава около 80% дял от общият обем на цялото индустриално производство, като е доминиращ отрасъл в икономиката, с най-важно значение за пазара. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
14:30
Планирани съкращения на работни места според Challenger г/г
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
-4.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.8%
Challenger Job Cuts. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места осигурява информация за общия брой обявени корпоративни съкращения. Изготвян от Challenger, Gray & Christmas, този месечен доклад събира и категоризира съобщения за корпоративни съкращения, като използва данни от държавните департаменти по труда. Докладът на Challenger за планирани съкращения на работни места се използва като индикатор за определяне на силата на пазара на труда. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
14:45
Решение на Европейската централна банка относно лихвените нива
ЕврозонаEUR
Период
08.03.2018
Стойност
0.00%
Прогноза
0.00%
Предишна стойност
0.00%
European Central Bank Interest Rate Decision. Основната цел на паричната политика на Европейската централната банка (ЕЦБ) е да поддържа ценова стабилност. ЕЦБ цели постигане на годишна инфлация в размер на 2% или по-малко, но близо до тези нива. Естествената роля на паричната политика в икономиката е да се поддържа ценова стабилност. Паричната политика може да се отрази върху реалната дейност само в краткосрочен план. ЕЦБ е основният издател на банкноти и съдържател на банковия резерв на зоната. Това означава, че тази институция е монополист в предоставянето на пари в обръщение. Съгласно това правило, банката определя условията, според които търговските банки заемат капитал от централната банка. По този начин тя влияе на условията, по които банките търгуват една с друга на паричния пазар. ЕЦБ осигурява средства за банковата система и начислява лихви, като има пълната свобода да определя основната лихва. Промяната на основната лихва пряко засяга лихвите на паричния пазар, а непряко лихвите по кредитите и депозитите, предлагани от банките на техните клиенти.
15:15
Начално жилищно строителство
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
229 000
Прогноза
219 000
Предишна стойност
216 200
Housing Starts. Началното строителството се определя съгласно условията на строителните работи, като не включва само жилищното строителство. За жилищно строителство се приема отделно място за живеене, обособено с вход. Данните за жилищното строителство се набавят чрез месечно проучване, обхващащо всички градове в страната с население над 10 000 души, които са участвали в преброяването през 1996 година. За градовете с население под 10 000 жители, започнатото жилищно строителство се различава от горния статистическия модел. Данните отразяват новите домове и апартаментите, използвани за постоянно, а не сезонно обитаване.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 02.03.2018
Стойност
231 000
Прогноза
216 000
Предишна стойност
210 000
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
5.6%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
4.8%
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 02.03.2018
Стойност
1 625 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
1 682 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:00
Изявление на управителя на Bank of Canada - Полоз
КанадаCAD
Период
08.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Стивън Полоз заема поста Управител на Bank of Canada през юни 2013 г. с мандат от седем години.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.