Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Януари
1.9%
-0.4%
-0.1%
02:00
JPY
Япония
Средни приходи г/г
Февруари
0.7%
0.6%
0.7%
03:30
CNY
Китай
Индекс на производствените цени г/г
Февруари
3.7%
3.8%
4.3%
03:30
CNY
Китай
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
2.9%
2.5%
1.5%
03:30
CNY
Китай
Парично предлагане М2 г/г
Януари
8.8%
8.7%
8.6%
03:30
CNY
Китай
Отпуснати нови заеми
Януари
839.3 млрд. CNY
900.0 млрд. CNY
2 900.0 млрд. CNY
06:00
JPY
Япония
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
09.03.2018
-0.10%
-0.10%
-0.10%
06:00
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
09.03.2018
 
-
-
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс
Януари
17.4 млрд. EUR
18.1 млрд. EUR
18.2 млрд. EUR
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс - сезонно коригиран
Януари
21.3 млрд. EUR
21.1 млрд. EUR
21.4 млрд. EUR
09:00
EUR
Германия
Индустриално производство м/м
Януари
-0.1%
0.6%
-0.6%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.9%
0.7%
-0.1%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Февруари
2.2%
1.8%
1.6%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Февруари
4.7%
-
10.3%
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Февруари
1.4%
1.3%
1.1%
09:00
EUR
Финландия
Индустриално производство м/м
Януари
0.1%
-
4.2%
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Януари
-2.0%
-0.3%
0.5%
09:45
EUR
Франция
Бюджетен баланс
Януари
-10.76 млрд. EUR
-
-67.8 млрд. EUR
10:00
EUR
Испания
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
Януари
1.2%
5.1%
6.1%
11:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени м/м
Януари
0.7%
-
0.4%
11:00
EUR
Италия
Индекс на производствените цени г/г
Януари
1.7%
-
2.0%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Януари
1.3%
1.5%
-1.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Януари
1.6%
1.9%
2.6%
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Януари
-3.9%
-0.5%
-0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Януари
-3.4%
-0.4%
1.6%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Януари
0.1%
0.2%
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Януари
2.7%
2.8%
1.4%
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Януари
-12.32 млрд. GBP
-12.00 млрд. GBP
-13.58 млрд. GBP
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Януари
-3.87 млрд. GBP
-4.10 млрд. GBP
-5.18 млрд. GBP
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Февруари
313 000
204 000
239 000 R (200 000)
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Февруари
4.1%
4.0%
4.1%
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Февруари
0.1%
0.3%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Февруари
34.5 часа
34.4 часа
34.3 часа
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Февруари
5.8%
5.9%
5.9%
15:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Февруари
15 400
17 500
-88 000
15:30
CAD
Канада
Степен на използване на капацитета
Q4
86.0%
85.0%
85.0%
17:00
USD
САЩ
Запаси при продажбите на едро м/м
Януари
0.8%
0.7%
0.7%
19:40
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Бостън – Розенгрен
09.03.2018
 
-
-
19:45
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
09.03.2018
 
-
-
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
1.9%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-0.1%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
02:00
Средни приходи г/г
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
0.7%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.7%
Labor Cash Earnings. Показателят отразява средния обем на приходите преди облагане с данъци за работник, като към тях е включено заплащане за извънреден труд и бонуси. Въпреки че в проучването относно приходите не са включени всички източници на доходи за домакинствата, то този показател отразява достатъчно точно възможността за разходи на потребителите, които са една от най-важните подкрепи на икономическия ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
03:30
Индекс на производствените цени г/г
КитайCNY
Период
Февруари
Стойност
3.7%
Прогноза
3.8%
Предишна стойност
4.3%
Producer Price Index. Индексът на производствените цени на стоки се състои от индекса на цените на продукцията и на цените на суровините. Индексът на производствените цени в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени при първоначалната продажба на продукцията. Индексът на покупателната сила в промишлеността отразява тенденцията и нивото на ценови промени за продукти, закупени от промишлени предприятия като междинни суровини.
03:30
Индекс на потребителските цени г/г
КитайCNY
Период
Февруари
Стойност
2.9%
Прогноза
2.5%
Предишна стойност
1.5%
Consumer Price Index. Индексът на потребителските цени (CPI) измерва промените в цените на потребителски стоки и услуги.
03:30
Парично предлагане М2 г/г
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
8.8%
Прогноза
8.7%
Предишна стойност
8.6%
M2 Money Supply. Паричното предлагане представлява сумарната стойност на паричните активи, налични в страната към определен момент. Парично предлагане М0 и М1, известно още като „тесни пари“, включва наличните пари под формата на банкноти и монети, както и други активи, които могат лесно да бъдат превърнати в разполагаеми средства. Парично предлагане М2 включва М1 плюс краткосрочни банкови депозити. Парично предлагане М3 включва М2 плюс дългосрочни депозити. Паричното предлагане включва М3 плюс други депозити. Индикаторът показва процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
03:30
Отпуснати нови заеми
КитайCNY
Период
Януари
Стойност
839.3 млрд. CNY
Прогноза
900.0 млрд. CNY
Предишна стойност
2 900.0 млрд. CNY
New Loans. Представлява стойността на нови заеми в юани, отпуснати на потребители и компании през предходния месец. „Заеми“ означава всякакви видове кредити, предоставяни от финансови институции на нефинансовите сектори, включително краткосрочни, средносрочни и дългосрочни заеми, правителствени заеми, заеми във валута и други.
06:00
Решение на Bank of Japan относно лихвените нива
ЯпонияJPY
Период
09.03.2018
Стойност
-0.10%
Прогноза
-0.10%
Предишна стойност
-0.10%
Bank of Japan Interest Rates Decision. Централната банка на Япония (Bank of Japan) взема решения и провежда паричната си политика по такъв начин, че да осигури ценова стабилност в страната. Чрез прилагането й, банката влияе върху парите в обръщение и основната лихва, с цел повишаване на валутния контрол, като наред с това извършва операции на отворения пазар, включително покупко-продажба на държавни ценни книжа (JGSs). Основните насоки на шаричната политика се дават на Срещата на Борда по паричната политика (MPMs). По време на тези срещи се дискутира икономическата и финансовата ситуация, като се обсъждат основните аспекти на предстоящите пазарни парични операции. Непосредствено след края на срещата, решенията се оповестяват публично. Съгласно взетите решения, банката определя дневните операции на паричния пазар, като избира подходящите за това инструменти и стимулира или ограничава парите в обръщение. Срещите на MPMs се провеждат веднъж или два пъти месечно за един или два дни. Всички решения се вземат с мнозинство чрез гласуване на 9-те члена на Борда, който се състои от Управител, двама заместник управителя и 6 други членове. Банката незабавно оповестява взетите решения относно паричната политика, като основните стратегии за операциите на отворения паричен пазар и оценката на финансовата и икономическата ситуация в страната. В допълнение, Управителят, който е и председател на борда дава пресконференция, на която пояснява детайлите относно взетите решения. Bank of Japan също така публикува протокола от срещата, си описващ дискусията по вземането на съответните решения, с цел по-голяма прозрачност. Като допълнение, централната банка подготвя и публикува шестмесечен доклад за валутния контрол. Това става през месец юни и декември всяка година, в който пояснява политиката си.
06:00
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
09.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
09:00
Търговски баланс
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
17.4 млрд. EUR
Прогноза
18.1 млрд. EUR
Предишна стойност
18.2 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс на Германия описва трансграничната търговия между република Германия и останалите държави. Търговията със стоки е представена по отрасли, като обща търговия и специална такава. Общата търговия, като правило, покрива всички стоки, внесени в или изнесени от страната. Специалната търговия обхваща само стоки, които се внасят в Германия за употреба, обработка или преработка, както и изнасяните стоки, които са били произведени, обработени или преработени в страната. Разликата между двата типа търговия се състои главно в покриването на стоки, отнасящи се до вноса и износа чрез складове на митници и свободни зони.
09:00
Търговски баланс - сезонно коригиран
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
21.3 млрд. EUR
Прогноза
21.1 млрд. EUR
Предишна стойност
21.4 млрд. EUR
Trade Balance SA (Seasonally Adjusted). За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Индустриално производство м/м
ГерманияEUR
Период
Януари
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
-0.6%
Industrial Production. Индексът на производството представя месечното развитие на индустрията в Германия. Поради своята периодичност, навременна наличност и детайлно представяне по отрасли, индикаторът важен и актуален за развитието на бизнес активността. Всеки месец статистическата служба провежда национално проучване на местните производствени звена с 50 или повече служители. Това проучване събира информация за количеството и стойността на месечното производство на повече от 6 000 индустриални продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
0.9%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
2.2%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.6%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
4.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
10.3%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
1.4%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.1%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индустриално производство м/м
ФинландияEUR
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
4.2%
Industrial Production. Общото индустриално производство обхваща цялата продукция, произведена от фабриките през отчетния период. Тя се състои от стоки, които са били продадени или обявени за продажба през периода и такива, които са произведени или им предстои да бъдат произведени от предприятието. Производството планувано за бъдещо осъществяване обхваща всички структурни звена на предприятието Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-2.0%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.5%
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Бюджетен баланс
ФранцияEUR
Период
Януари
Стойност
-10.76 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
-67.8 млрд. EUR
Central Government Balance. Правителственият бюджет е официален документ, който се преглежда от законодателната власт и се одобрява от председателя или президента. Само определени приходи от държавата могат да бъдат събирани и използвани от него. Данъкът върху собствеността е най-разпространеният фактор, попълващ бюджета на общините и местните власти на страната, данъците наложени върху продажбите/или данък печалбата са източник на финансиране на централната власт, като корпоративният данък печалба формира голяма част от националните приходи. Основните два компонента на всеки бюджет са приходите и разходите. Приходите се генерират предимно от данъците. Държавните разходи включват разходите направени от правителството за покупка на определени стоки и услуги, наричани от икономистите държавни поръчки, инвестиционните разходи за инфраструктура и проучвания; както и трансферните разходи за помощи на безработните или пенсиите.
10:00
Индустриално производство - сезонно коригирано г/г
ИспанияEUR
Период
Януари
Стойност
1.2%
Прогноза
5.1%
Предишна стойност
6.1%
Industrial Production Index (IPI). Индустриалното производство е индикатор, който измерва месечното развитие на производствената активност в индустриалния сектор, изключвайки строителството. Той показва общото развитие на качество и количество, елиминирайки влиянието на цените. За тази цел се провежда месечно проучване между повече от 13 200 компании. Представлява процентно изменение спрямо същия период, година по-рано, сезонно коригирано спрямо работните дни за съответния месец.
11:00
Индекс на производствените цени м/м
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индекс на производствените цени г/г
ИталияEUR
Период
Януари
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.0%
Producer Price Index (PPI). Измерва промяна в производствените цени на първо пазарно ниво. Изследванията обхващат стоките, продавани на вътрешния пазар, без мита, ДДС и всички други такси или акцизи, плащани от купувача. Продуктите включват целия индустриален сектор, без строителство, корабостроене, производство на самолети и космически кораби, производство на военна екипировка и ЖП оборудване. Цените на стоките, включени в кошницата са подредени в 1102 графи. Информацията се събира сред 3 667 предприятия, като се наблюдават общо 12 600 различни цени. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.3%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
-1.3%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
1.6%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
2.6%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-3.9%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.2%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:30
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-3.4%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
1.6%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
2.7%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
1.4%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-12.32 млрд. GBP
Прогноза
-12.00 млрд. GBP
Предишна стойност
-13.58 млрд. GBP
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Януари
Стойност
-3.87 млрд. GBP
Прогноза
-4.10 млрд. GBP
Предишна стойност
-5.18 млрд. GBP
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
313 000
Прогноза
204 000
Предишна стойност
239 000 R (200 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
4.1%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
4.1%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
34.5 часа
Прогноза
34.4 часа
Предишна стойност
34.3 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
5.8%
Прогноза
5.9%
Предишна стойност
5.9%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
15:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
15 400
Прогноза
17 500
Предишна стойност
-88 000
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
15:30
Степен на използване на капацитета
КанадаCAD
Период
Q4
Стойност
86.0%
Прогноза
85.0%
Предишна стойност
85.0%
Capacity Utilization Rate. Степента на използване на капацитета е измерител на реалното индустриално производство спрямо пълния му потенциал. Изчислява се от дейностите в неселскостопанския сектор, т.е. за производствени дейности като промишлено производство, строителство, минна промишленост, преработка на масла и др. БВП, измерен на тримесечна база се използва за оценка на реалното производство, използвано в този индекс.
17:00
Запаси при продажбите на едро м/м
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.7%
Wholesale Inventories. Секторът за продажби на едро сравнява субектите, участващи в продажбите на стоки, основно без допълнителна преработка и услугите по тяхната реализация в търговската мрежа. Продукцията, разглеждана в този индикатор включва в себе си произведеното в селското стопанство, минната индустрия, индустриалното производство и информационните индустрии, като печатарството. Продажбите на едро се явяват междинна стъпка в дистрибуцията на стоки. Търговците на едро едновременно закупуват и продават стоки за препродажба (т.е. стоки продадени на други търговци на едро или на дребно), капиталови активи и дълготрайни стоки, суровини и изходни материали, използвани в производството. Индексът измерва промяната в общата стойност на стоките, държани като запаси при търговците на едро през отчетния месец, спрямо предишния.
19:40
Изявление на председателя на FED за Бостън – Розенгрен
САЩUSD
Период
09.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
19:45
Изявление на председателя на FED за Чикаго - Евънс
САЩUSD
Период
09.03.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.