Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
06:30
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Март
-6.8%
-6.6%
-6.6%
06:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Януари
-7.3%
-0.1%
2.8%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Януари
0.9%
-
3.6%
09:00
NOK
Норвегия
Търговски баланс
Февруари
21.3 млрд. NOK
-
28.8 млрд. NOK
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро г/г
Февруари
1.2%
1.5%
2.0%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро м/м
Февруари
-0.3%
0.2%
0.9%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Февруари
0.0%
0.1%
0.1%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
0.5%
0.6%
0.5% R (0.6%)
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Февруари
-0.5%
-0.3%
-0.5% R (-0.3%)
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
0.5%
0.7%
0.5% R (0.7%)
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Февруари
1.1%
1.2%
1.2%
12:00
EUR
Еврозона
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Февруари
0.2%
0.2%
-0.9%
12:00
EUR
Еврозона
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
Февруари
1.0%
1.0%
1.0%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на разходите за работна сила г/г
Q4
1.50%
-
1.60%
14:30
USD
САЩ
Разрешителни за строеж
Февруари
1.298 млн.
1.320 млн.
1.377 млн.
14:30
USD
САЩ
Начално жилищно строителство
Февруари
1.236 млн.
1.290 млн.
1.329 млн. R (1.326 млн.)
14:30
CAD
Канада
Международни сделки с ценни книжа
Януари
5.68 млрд. CAD
-
-1.97 млрд. CAD
15:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Февруари
78.1%
77.7%
77.4% R (77.5%)
15:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Февруари
1.1%
0.3%
-0.3% R (-0.1%)
16:00
USD
САЩ
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
Март
102.0
99.3
99.7
16:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Януари
6.312 млн.
5.900 млн.
5.667 млн. R (5.811 млн.)
06:30
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Март
Стойност
-6.8%
Прогноза
-6.6%
Предишна стойност
-6.6%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
06:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
-7.3%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
2.8%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Януари
Стойност
0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.6%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Търговски баланс
НорвегияNOK
Период
Февруари
Стойност
21.3 млрд. NOK
Прогноза
-
Предишна стойност
28.8 млрд. NOK
External Merchandise Trade. Външната търговия със стоки (търговският баланс) се наблюдава посредством данните от митническата статистика на страната. Тя включва и търговията с петрол и газ, както и вноса и износа на кораби и нефтени платформи. Данни за международната търговия с услуги се предоставят на всяко тримесечие, когато се публикува баланса на плащанията на основните сектори на услугите. Месечните резултати са част от текущата сметка на страната.
09:00
Индекс на цените на едро г/г
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.2%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
2.0%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на едро м/м
ГерманияEUR
Период
Февруари
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.9%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.5% R (0.6%)
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
-0.5% R (-0.3%)
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Февруари
Стойност
0.5%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.5% R (0.7%)
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
1.1%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година, изчислена по окончателни данни.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.9%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси се използват с цел измерване и сравняване на инфлацията между различните страни-членки на ЕС. HICP се използва за допълнителна оценка на инфлацията, съгласно чл. 121 от споразумението в Амстердам и директивите на Европейската централна банка за постигане на ценова стабилност и осъществяване на паричната политика. HICP се изчислява на база международни хармонизирани стандарти, приети от държавите членки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Февруари
Стойност
1.0%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.0%
Core Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираните индекси на потребителските цени (HICP) са разработени с цел сравняване на инфлацията в потребителските цени между различни страни. Индикаторът представя HICP с изключение на енергия, храни, алкохол и тютюн – основната инфлация. Представлява финални данни за процентна промяна спрямо съответния период на преходната година.
12:00
Индекс на разходите за работна сила г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q4
Стойност
1.50%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.60%
Labour Cost Index. Разходите за труд се определят като основни разходи, направени от работодателите, с цел наемането на персонал. Те включват компенсация на служителите с възнаграждения и заплати в пари и натура, вноски за социално осигуряване. Те се разглеждат като разходи за труд, от които са извадени получените субсидии но не и такива за професионално обучение или други подобни, като разходи за набиране на персонал и такива за работно облекло. Индексът на разходите за работна сила е индикатор за краткосрочното развитие на почасовите ставки, определени като общите разходи за труд се разделят на съответния брой отработени часове за отчетния период. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
14:30
Разрешителни за строеж
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
1.298 млн.
Прогноза
1.320 млн.
Предишна стойност
1.377 млн.
Building Permits. Статистиката за жилищното строителство се изчислява на база издадени разрешителни за строеж, включително такива на местната власт. Не всички региони на страната изискват разрешителни за строеж. Статистиката отразява само тези, в които то е задължително. Текущите проучвания свързани със строителството обхващат само този процент строителни дейности, предприети на база разрешителни. По-голямата част от данните за отчетния период не е налична в момента на публикуването им и поради тази причина статистиката не предоставя данни за реално започнатите строежи за посочения период.
14:30
Начално жилищно строителство
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
1.236 млн.
Прогноза
1.290 млн.
Предишна стойност
1.329 млн. R (1.326 млн.)
Housing Starts. Началото на строителството се счита моментът на започване на строителните работи - изкопни дейности или изработване на основите на сградата. Всички сгради, представляващи еднофамилни къщи, се приемат за започнати, при началото на изкопните работи. Статистиката се използва от 1992 г., като включва началното жилищно строителство и основния ремонт на сгради, върху съществуваща основа. Индексът обхваща цялата територия на страната, независимо дали са необходими разрешения за строеж.
14:30
Международни сделки с ценни книжа
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
5.68 млрд. CAD
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.97 млрд. CAD
International Securities Transactions. Показателят представя сделките на международните пазари на ценни книжа, покриващи транзакциите в акции, облигации и валутни ценни книжа между чуждестранните граждани и тези на Канада. Сделките включват транзакции с съществуващи емисии, нови и стари емисии, промяната в лихвата или доходността. Инструментите се разграничават съгласно техния източник и географски принцип. Международните транзакции с ценни книжа представят и преките капиталови инвестиции от собствениците на компании, например търговска централа, която придобива нови акции на задгранична дъщерна фирма.
15:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
78.1%
Прогноза
77.7%
Предишна стойност
77.4% R (77.5%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
15:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Февруари
Стойност
1.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.3% R (-0.1%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:00
Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен
САЩUSD
Период
Март
Стойност
102.0
Прогноза
99.3
Предишна стойност
99.7
Preliminary University of Michigan Confidence. Проучването относно потребителското доверие измерва нивото на доверие на домакинствата в националната икономика. The Reuters/University of Michigan Surveys of Consumers са месечни проучвания на потребителското отношение и очаквания за щатската икономика. Те предоставят данни за потребителските очаквания за промени в икономическата среда. Едната част от проучването - Индексът на потребителските очаквания е официален компонент на индекса на водещите индикатори в САЩ. Месечното проучване на потребителите е национално проучване, което се базира на приблизително 500 анкети по телефона с пълнолетни мъже и жени, живеещи в домакинствата на територията на САЩ. При изготвяне на всяко месечно проучване се използва определен модел на домакинствата, разработен от независими специалисти. Запитаните, избрани в изследването, се интервюират и 6 месеца по-късно. Използва се въртящ принцип, за обобщаване на резултатите, като 60% от тях се подновяват с нови домакинства, като 40% се интервюират за втори път. Предварителните данни включват приблизително 60% от отговорите, участващи и в крайният вариант на проучването в края на месеца.
16:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Януари
Стойност
6.312 млн.
Прогноза
5.900 млн.
Предишна стойност
5.667 млн. R (5.811 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Нямаш сметка в Trader.bg?

Търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
80% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.