Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:00
EUR
Финландия
Почивен ден
06.12.2018
 
-
-
02:30
AUD
Австралия
Продажби на дребно м/м
Октомври
0.3%
0.3%
0.2%
02:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Октомври
2.316 млрд. AUD
3.200 млрд. AUD
3.017 млрд. AUD
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
2.0%
-
2.1%
09:00
EUR
Германия
Фабрични поръчки м/м
Октомври
0.3%
-0.4%
0.1% R (0.3%)
12:00
USD
САЩ
Среща на ОПЕК
06.12.2018
 
-
-
15:15
USD
САЩ
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
Ноември
179 000
189 000
225 000 R (227 000)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 30.11.2018
231 000
220 000
235 000 R (234 000)
15:30
USD
САЩ
Производителност на труда в неселскостопанския сектор - финална 3м/3м
Q3
2.3%
2.3%
2.2%
15:30
USD
САЩ
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
Q3
0.9%
1.1%
1.2%
15:30
CAD
Канада
Търговски баланс
Октомври
-1.17 млрд. CAD
-
-0.89 млрд. CAD R (-0.42 млрд. CAD)
15:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Октомври
-55.50 млрд. USD
-54.90 млрд. USD
54.60 млрд. USD R (-54.00 млрд. USD)
17:00
CAD
Канада
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
Ноември
57.2
60.3
61.8
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Октомври
-2.1%
-1.9%
0.2% R (0.7%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 30.11.2018
443.2 млн. барела
-
450.5 млн. барела
19:15
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
06.12.2018
 
-
-
23:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на строителството
Октомври
44.5
-
46.4
00:00
Почивен ден
ФинландияEUR
Период
06.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
02:30
Продажби на дребно м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Retail Sales. Този индикатор измерва общата стойност на продажбите на стоки и услуги направени в магазините за продажби на дребно в Австралия. Тъй като основната част от потребителските разходи се покриват в този показател, той дава добра оценка за тяхното ниво. Те съставляват около половината от Брутния Вътрешен Продукт (БВП). Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
02:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
2.316 млрд. AUD
Прогноза
3.200 млрд. AUD
Предишна стойност
3.017 млрд. AUD
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Ноември
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.1%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
09:00
Фабрични поръчки м/м
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.3%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
0.1% R (0.3%)
Factory Orders. Индикаторът отразява стойността на всички получени поръчки (без данъка върху оборота), които са приети от местните производствени единици с минимум 50 служители през отчетния период. Тези поръчки се отнасят за собствена продукция или за такава, получена чрез договори от други компании. Месечният индекс на фабричните поръчки се смята като един от най-важните индикатори за проследяване и анализиране на краткосрочния икономически тренд в Германия. Това е процентна промяна, спрямо предходния месец.
12:00
Среща на ОПЕК
САЩUSD
Период
06.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:15
Заетост в частния сектор според ADP (промяна)
САЩUSD
Период
Ноември
Стойност
179 000
Прогноза
189 000
Предишна стойност
225 000 R (227 000)
ADP Employment Change. Докладът за заетостта в частния сектор е измерител за тази в неселскостопанския сектор, базиращ се на данни, предоставящи информация за около 400 000 от 500 000 бизнес клиенти, с над 24 милиона служители, ангажирани в 19-те основни сектора на икономиката, съгласно класификацията (NAICS) относно частните индустриални сектори. Automatic Data Processing Inc. (ADP) е водещ доставчик на данни, свързани със заетостта. Отчетът е съставен на база данните за ведомостите на компаниите, подобно на модела, използван от Бюрото по труда (BLS), с цел изработването на месечното проучване за текущата заетост, което се включва в официалните оценки за безработица. Индикаторът Заетост в частния сектор на ADP се изнася 2 дни, преди публикуването на официалните данни за нивата на заетост от Бюрото по труда (BLS). Индикаторът е публикуван за първи път през м. Май 2006 г.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 30.11.2018
Стойност
231 000
Прогноза
220 000
Предишна стойност
235 000 R (234 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Производителност на труда в неселскостопанския сектор - финална 3м/3м
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
2.3%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.2%
Non-Farm Productivity. Производителността на труда определя взаимодействието между реално произведени стоки и времето за труд, което е включено в тяхното производство. Тя показва промените в определения брой произведени стоки и услуги за един работен час, спрямо различни периоди от време. Въпреки че, изчисленията свързват производството с работните часове на всички лица, заети в определен сектор, изследването не включва спецификата на производствения процес, капитала/оборудването или друг производствен фактор. Те отразяват свързаните влияния, включително технологичните промени, капиталовото оборудване, нивото на производство, капацитета, енергията и материалите, организацията на производството, управленските умения и характеристиката и усилията на работната сила. Изразява се в проценти, спрямо предходното тримесечие.
15:30
Разходи за труд на единица продукция - финални 3м/3м
САЩUSD
Период
Q3
Стойност
0.9%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.2%
Unit Labour Costs. Измерването на разходите за труд на единица продукция разкрива взаимоотношението между заплащането на час и продуктивността или производителността на час и може да се използва за индикатор на инфлационното равнище върху производителите. Увеличаването на почасовото заплащане повишава разходите за труд на единица продукция; нарастването на производителността на труда увеличава работното заплащане, но понижава стойността на разходите за единица продукция. Това е финална оценка, изразена като процентна промяна на показателя спрямо предходното тримесечие.
15:30
Търговски баланс
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
-1.17 млрд. CAD
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.89 млрд. CAD R (-0.42 млрд. CAD)
International Merchandise Trade. Измерва промяната в наличието на материалните ресурси на страната, в резултат от движението на стоките от и в страната. Търговският баланс е един от компонентите на текущата сметка на канадския баланс на плащанията, който включва търговията с услуги, приходите от инвестиции и трансфери. Търговската статистика се представя по два начина: На база на информацията от митниците и а база Баланса по плащанията. Основната разлика между двете концепции е, че търговската статистика, изчислена на митническа основа, покрива физическото движение на стоките, отразено съгласно митническите документи, докато балансът по плащанията отразява данните по всички икономически транзакции между между гражданите на Канада и чуждите граждани, участващи в международния обмен. Статистиката, отразяваща импорта и експорта на стоки се приема за най-важната икономическа статистика.
15:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-55.50 млрд. USD
Прогноза
-54.90 млрд. USD
Предишна стойност
54.60 млрд. USD R (-54.00 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
17:00
Индекс IVEY PMI - сезонно коригиран
КанадаCAD
Период
Ноември
Стойност
57.2
Прогноза
60.3
Предишна стойност
61.8
Ivey PMI (Purchasing Manager's Index). Проучването се спонсорира от Richard Ivey School of Business и Purchasing Management Association в Canada и показва месечното изменение в икономическата активност. Този индикатор измерва в долари промяната в покупките сред определени мениджъри, отговарящи за тях в страната. В проучването участват 175 представители, които са внимателно подбрани по географското им разположение и сектора на активност, за да покрият канадската икономика като цяло. Индексът включва както публичните, така и частните сектори. Запитаните членове дават сигнал дали активността в техните организации е по-висока, същата или по-ниска спрямо предходния месец. Това се случва в 5 категории - покупки, заетост, запаси, доставки и цени. Този индикатор дава отговор на един единствен въпрос: „Бяха ли вашите покупки, измерени в долари, през миналия месец по-високи, същите, или по-ниски спрямо предходния месец?“ Всяка стойност над 50 пункта показва ръст, докато под 50 пункта е сигнал за забавяне.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
-2.1%
Прогноза
-1.9%
Предишна стойност
0.2% R (0.7%)
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 30.11.2018
Стойност
443.2 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
450.5 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
19:15
Изявление на председателя на FED за Атланта - Бостик
САЩUSD
Период
06.12.2018
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:30
Индекс на AIG в сферата на строителството
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
44.5
Прогноза
-
Предишна стойност
46.4
AIG Construction Index. Australian Performance of Construction Index (Australian PCI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за продажби, нови поръчки, заетост, запаси и доставки в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че сферата на строителството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.