Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q3
-0.6%
-0.5%
-0.3%
01:50
JPY
Япония
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
-2.5%
-1.9%
-1.2%
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Ноември
2.1%
2.2%
2.2%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Октомври
1.310 трлн. JPY
1.384 трлн. JPY
1.822 трлн. JPY
02:30
AUD
Австралия
Ипотечни заеми м/м
Октомври
2.2%
0.0%
-1.0%
07:30
EUR
Холандия
Промишлено производство м/м
Октомври
0.4%
-
-0.2% R (0.7%)
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Ноември
2.5%
-
2.4%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Ноември
2.4%
-
2.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Ноември
0.5%
-
-0.2%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Ноември
3.5%
3.4%
3.1%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Ноември
14.9%
-
22.5%
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Ноември
2.2%
-
1.6%
09:00
EUR
Германия
Търговски баланс
Октомври
17.3 млрд. EUR
-
17.6 млрд. EUR
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство м/м
Октомври
0.1%
-0.7%
-0.1% R (-0.2%)
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство г/г
Октомври
1.0%
-
1.4% R (1.3%)
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Октомври
-0.2%
-
1.7%
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Октомври
3.8%
-
3.0%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Октомври
0.6%
-0.1%
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Октомври
-0.8%
0.4%
1.0%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Октомври
-0.9%
-
0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Октомври
-1.0%
0.4%
0.5%
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Октомври
11.87 млрд. GBP
-11.25 млрд. GBP
-10.68 млрд. GBP R (-9.73 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Октомври
-4.25 млрд. GBP
-3.90 млрд. GBP
-2.95 млрд. GBP R (-2.34 млрд. GBP)
11:30
EUR
Еврозона
Инвеститорско доверие SENTIX
Декември
-0.3
-
8.8
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Октомври
-0.2%
-
0.4%
17:00
USD
САЩ
Нови работни места и текучество (JOLTS)
Октомври
7.079 млн.
-
6.960 млн. R (7.009 млн.)
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.3%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие по окончателни данни.
01:50
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЯпонияJPY
Период
Q3
Стойност
-2.5%
Прогноза
-1.9%
Предишна стойност
-1.2%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт се равнява на общата брутна стойност на произведените стоки от единиците в националната икономика (като включва и данъците без субсидиите за продуктите, които не са включени в стойността за тяхното производство). Сумата от общо използваните стоки и услуги (всички без междинното потребление), могат да бъдат измерени по продажни цени, без да се включват вносните стоки и услуги или сумата на първичните приходи направени от местните предприятия. От разходна гледна точка БВП = частните потребителски разходи + разходите на правителството + брутният капитал + промяната в запасите + придобивания + експорта - импорта. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година, по окончателни данни.
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Ноември
Стойност
2.1%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
2.2%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
1.310 трлн. JPY
Прогноза
1.384 трлн. JPY
Предишна стойност
1.822 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
02:30
Ипотечни заеми м/м
АвстралияAUD
Период
Октомври
Стойност
2.2%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-1.0%
Home Loans. Този индикатор измерва процентното изменение в броя на новите отпуснати заеми за закупуване на жилища. Данните се използват за измерване на потребителското доверие, тъй като потребителите обикновено вземат повече заеми, само тогава, когато имат достатъчно спестявания или вярват, че ще могат да изплатят заема в бъдеще.
07:30
Промишлено производство м/м
ХоландияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2% R (0.7%)
Manufacturing Production. Измерва промените в обема на продукцията от промишлеността, мините и сектора на услугите. Това е водещ индикатор за състоянието на икономиката - производството реагира бързо на възходящите и низходящи промени в бизнес цикъла и е тясно свързано с потребителските условия като ниво на заетост и приходи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
2.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.4%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Ноември
Стойност
2.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
0.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
3.5%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.1%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
14.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
22.5%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Ноември
Стойност
2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Търговски баланс
ГерманияEUR
Период
Октомври
Стойност
17.3 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
17.6 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс на Германия описва трансграничната търговия между република Германия и останалите държави. Търговията със стоки е представена по отрасли, като обща търговия и специална такава. Общата търговия, като правило, покрива всички стоки, внесени в или изнесени от страната. Специалната търговия обхваща само стоки, които се внасят в Германия за употреба, обработка или преработка, както и изнасяните стоки, които са били произведени, обработени или преработени в страната. Разликата между двата типа търговия се състои главно в покриването на стоки, отнасящи се до вноса и износа чрез складове на митници и свободни зони.
11:00
Индустриално производство м/м
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
0.1%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство г/г
ИталияEUR
Период
Октомври
Стойност
1.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.4% R (1.3%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.7%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
3.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.0%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
0.6%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.2%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.8%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
1.0%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-0.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-1.0%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.5%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
11.87 млрд. GBP
Прогноза
-11.25 млрд. GBP
Предишна стойност
-10.68 млрд. GBP R (-9.73 млрд. GBP)
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Октомври
Стойност
-4.25 млрд. GBP
Прогноза
-3.90 млрд. GBP
Предишна стойност
-2.95 млрд. GBP R (-2.34 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
11:30
Инвеститорско доверие SENTIX
ЕврозонаEUR
Период
Декември
Стойност
-0.3
Прогноза
-
Предишна стойност
8.8
SENTIX Investor Confidence. SENTIX е едно от водещите проучвания за инвеститорското мнение в Германия. То осигурява данни относно това какво инвеститорите мислят за пазара. Самото проучване се провежда между 2400 души (от тях 510 са институционални инвеститори) относно мнението им за 10 различни пазара. Проучването се състои от очакванията на инвеститорите за 1 и 6-месечен период. Самият индекс се изчислява като от броя на инвеститорите, очакващи покачване на даден пазар, се извади броя на тези, очакващи понижение, и резултатът се раздели на общия брой запитани.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Октомври
Стойност
-0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
17:00
Нови работни места и текучество (JOLTS)
САЩUSD
Период
Октомври
Стойност
7.079 млн.
Прогноза
-
Предишна стойност
6.960 млн. R (7.009 млн.)
Job Openings and Labor Turnover Survey. Проучването за нови работни места и текучество на персонала (JOLTS) се провежда от Бюрото по трудова статистика към Департамента по труда на САЩ. Програмата включва месечното събиране, обработка и разпространяване на данни за нови работни места и текучество на персонала. Данните, които се събират от извадка от компании на доброволен принцип, включват заетост, нови работни места, наети служители, напуснали, съкращения и уволнения, както и други начини за прекратяване на трудови отношения. Броят незапълнени работни места – който се използва за изчисляване на темпа на откриване на работни места – е важна мярка за незадоволено търсене на трудова сила. Благодарение на тази статистика е възможно да се представи по-пълна картина на пазара на труда в САЩ, отколкото ако се разглежда единствено процента на безработица, който измерва излишък на предлагане на труд.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.