Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
JPY
Япония
Почивен ден
08.02.2019
 
-
-
01:30
JPY
Япония
Разходи на домакинствата г/г
Декември
0.1%
0.8%
-0.6%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка - сезонно коригирана
Февруари
1.56 трлн. JPY
1.52 трлн. JPY
1.44 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Декември
0.453 трлн. JPY
0.568 трлн. JPY
0.757 трлн. JPY
02:00
JPY
Япония
Средни приходи г/г
Януари
1.8%
1.8%
1.7% R (2.0%)
02:30
AUD
Австралия
Изявление на Reserve Bank of Australia относно паричната ѝ политика
08.02.2019
 
-
-
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица - сезонно коригирано
Януари
2.4%
2.4%
2.4%
08:45
CHF
Швейцария
Ниво на безработица
Февруари
2.8%
-
2.7%
09:00
NOK
Норвегия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q4
0.5%
0.6%
0.6%
09:00
NOK
Норвегия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q2
0.9%
0.7%
0.4% R (0.3%)
09:45
EUR
Франция
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
Q4
0.1%
0.1%
0.1%
09:45
EUR
Франция
Индустриално производство м/м
Декември
0.8%
0.8%
-1.5% R (-1.3%)
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство г/г
Декември
-5.5%
-3.0%
-2.6%
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство м/м
Декември
-0.8%
0.4%
-1.7% R (-1.6%)
15:15
CAD
Канада
Начално жилищно строителство
Януари
208 000
205.0
213 600 R (213 000)
15:30
CAD
Канада
Брой заети (промяна) м/м
Февруари
66.8
8.0
-1.3 R (9 300)
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Януари
5.8%
5.7%
5.6%
Цял ден
Почивен ден
ЯпонияJPY
Период
08.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Разходи на домакинствата г/г
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
-0.6%
Household Spending. Проучването се отнася за домакинствата, с изключение на тези, които се състоят само от едно лице, (например студентите), като обхваща цялата територия на страната. Представителната извадка се изгражда на тристепенен модел. Разглежданите единици се класифицират по община (град, по-малък град или село), район и домакинство. Данните се получават от четири различни вида въпросника, наречени Домакински план, Семеен бюджет, Годишен план на приходите и Пан на спестяванията. Участниците попълват в домакинския план от колко члена се състои домакинството, населеното място, в което живеят, сферата на работа, вида на жилището и т.н. В раздел семеен бюджет, домакинствата попълват дневните приходи и разходи. Членовете, работещи в домакинството или тези, които не работят попълват приходите и разходите си, като уточняват и вида им. Другите домакинства попълват само приходите и вида разходи. Тоа е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
01:50
Текуща сметка - сезонно коригирана
ЯпонияJPY
Период
Февруари
Стойност
1.56 трлн. JPY
Прогноза
1.52 трлн. JPY
Предишна стойност
1.44 трлн. JPY
Current Account SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Декември
Стойност
0.453 трлн. JPY
Прогноза
0.568 трлн. JPY
Предишна стойност
0.757 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
02:00
Средни приходи г/г
ЯпонияJPY
Период
Януари
Стойност
1.8%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.7% R (2.0%)
Labor Cash Earnings. Показателят отразява средния обем на приходите преди облагане с данъци за работник, като към тях е включено заплащане за извънреден труд и бонуси. Въпреки че в проучването относно приходите не са включени всички източници на доходи за домакинствата, то този показател отразява достатъчно точно възможността за разходи на потребителите, които са една от най-важните подкрепи на икономическия ръст. Това е процентна промяна на показателя спрямо съответния месец на предходната година.
02:30
Изявление на Reserve Bank of Australia относно паричната ѝ политика
АвстралияAUD
Период
08.02.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
RBA Monetary Policy Statement. Централната банка на Австралия представя оценка относно икономическите условия и инфлацията в страната. Това са ключовите фактори, които определят насоките на бъдещата парична политика на банката и отразяват решенията й относно лихвените нива.
08:45
Ниво на безработица - сезонно коригирано
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
2.4%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.4%
Unemployment Rate SA. За краткосрочните индикатори, циклите, които са свързани с икономическите трендове и които са с период на повтаряемост по-голям от една година, са засегнати от краткосрочни колебания (тренд, икономически колебания, сезонни колебания, календарни ефекти, остатъчни или неправилни колебания). В следствие на това, анализирането на текущия бизнес цикъл става доста трудно. За подобряване точността на анализиране на икономическите трендове се прилагат математически филтри, които премахват тези нежелани колебания от индикаторите.
08:45
Ниво на безработица
ШвейцарияCHF
Период
Февруари
Стойност
2.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
Unemployment Rate. Федералният статистически институт (FSO) провежда Изследване за работната сила в Швейцария (SLFS). SLFS се базира на представителна извадка от 48 000 души, за да се избегнат разходите за алтернативно проучване, обхващащо цялото население на страната. Терминът "икономически активни лица" се отнася до заетите и незаетите лица. Тази концепция се обяснява също като "работна сила". Според ILO, безработните лица са такива между 15 до 74 годишна възраст, които не извършват икономическа дейност срещу заплащане през отчетния период, като са търсели активно работа през последните четири седмици и са били способни да извършват трудова дейност. Дефиницията, използвана от Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO) се различава от горната, като се базира на броят незаети лица, регистрирани в местните бюра по труда. Поради тази причина, броят на заетите лица, регистрирани от SLFS и SECO не съвпадат. Нивото на безработица = Брой безработни / Работна сила.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
НорвегияNOK
Период
Q4
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Gross Domestic Product (GDP). Показателят измерва общия обем продукция, произведена в страната. Той включва добавената стойност при всички пазарно ориентирани бизнес дейности, както и в сектора на публичната администрация, неправителствените организации и производство за собствени цели. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
НорвегияNOK
Период
Q2
Стойност
0.9%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Gross Domestic Product (GDP). Показателят измерва общия обем продукция, произведена в страната. Той включва добавената стойност при всички пазарно ориентирани бизнес дейности, както и в сектора на публичната администрация, неправителствените организации и производство за собствени цели. Това е процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:45
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна) 3м/3м
ФранцияEUR
Период
Q4
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Non-Farm Payrolls. Индексът обхваща промяната в броя на заетите във всички сектори, с изключение на селското стопанство, държавните служители, образованието, здравеопазването и социалните услуги. Изготвят се няколко проучвания за всяко тримесечие. През вторият месец след края на тримесечието, INSEE публикува предварителните данни от проучването, базирано на първичните данни. Тези изчисления се правят само за основните сектори: производството на стоки, строителство, услуги. През третият месец от края на тримесечието, INSEE подготвя нови, пълни изчисления, изготвени на базата на данни, предоставени от Проучването за активността на труда и заетостта, както и от статистиката на бюрата по труда в страната.
09:45
Индустриално производство м/м
ФранцияEUR
Период
Декември
Стойност
0.8%
Прогноза
0.8%
Предишна стойност
-1.5% R (-1.3%)
Industrial Production Index (IPI). Индексът на индустриалното производство (IPI) покрива 90.8% от обема на стоките, произведени от т.н. "незанаятчийски" предприятия, или компании с над 10 човека персонал. Той не покрива рециклирането. Секторът "Общи производства на стоки" се обхваща от общия индустриален индекс на Eurostat. Продуктите, участващи в проучванията са включени във всички нива от производствения процес, като по този начин предоставят пълна картина за цялата индустриална дейност. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство г/г
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
-5.5%
Прогноза
-3.0%
Предишна стойност
-2.6%
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриално производство м/м
ИталияEUR
Период
Декември
Стойност
-0.8%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-1.7% R (-1.6%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:15
Начално жилищно строителство
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
208 000
Прогноза
205.0
Предишна стойност
213 600 R (213 000)
Housing Starts. Началното строителството се определя съгласно условията на строителните работи, като не включва само жилищното строителство. За жилищно строителство се приема отделно място за живеене, обособено с вход. Данните за жилищното строителство се набавят чрез месечно проучване, обхващащо всички градове в страната с население над 10 000 души, които са участвали в преброяването през 1996 година. За градовете с население под 10 000 жители, започнатото жилищно строителство се различава от горния статистическия модел. Данните отразяват новите домове и апартаментите, използвани за постоянно, а не сезонно обитаване.
15:30
Брой заети (промяна) м/м
КанадаCAD
Период
Февруари
Стойност
66.8
Прогноза
8.0
Предишна стойност
-1.3 R (9 300)
Change in Employment. Проучването за работната сила включва около 50 000 канадски домакинства. Целта на проучването е да представи детайлна и реална картина за пазара на труда в страната. Данните се отнасят за лица, които са извършвали каквато и да е икономическа дейност, по време на разглеждания период или са назначени на работа, но не са присъствали, поради заболяване, лични ангажименти, лошо време, трудови спорове с работодателите, отпуски или друга причина, с изключение на такива, на които предстои започване на работа след датата на проучването, като са подписали договор с работодател или са уволнени. По работа се разбира всякаква дейност срещу заплащане или друг вид икономическа изгода, влизаща в отношенията работник-работодател, самонаемане или извършване на домакинска работа, без заплащане.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Януари
Стойност
5.8%
Прогноза
5.7%
Предишна стойност
5.6%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.