Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Януари
2.1%
2.0%
2.1%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.5%
-0.1%
0.0%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
3.1%
3.4%
3.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Януари
4.9%
-
7.8%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени г/г
Януари
0.6%
0.6%
0.7%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени м/м
Януари
-0.3%
-
-0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции - финални г/г
Q4
-3.7%
-3.0%
-1.9% R (-1.8%)
11:30
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции - финални 3м/3м
Q4
-1.4%
-1.3%
-1.2% R (-1.1%)
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Декември
-2.4%
1.5%
1.8% R (3.0%)
11:30
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Декември
-2.8%
0.2%
0.1% R (0.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q4
0.2%
0.3%
0.6%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q4
1.3%
1.4%
1.6% R (1.5%)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Декември
-12.10 млрд. GBP
-12.00 млрд. GBP
-12.40 млрд. GBP R (-12.02 млрд. GBP)
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
2.1%
Прогноза
2.0%
Предишна стойност
2.1%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
3.1%
Прогноза
3.4%
Предишна стойност
3.5%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Януари
Стойност
4.9%
Прогноза
-
Предишна стойност
7.8%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
0.6%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Януари
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Бизнес инвестиции - финални г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
-3.7%
Прогноза
-3.0%
Предишна стойност
-1.9% R (-1.8%)
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е финална оценка на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Бизнес инвестиции - финални 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
-1.4%
Прогноза
-1.3%
Предишна стойност
-1.2% R (-1.1%)
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е финална оценка на показателя спрямо предходното тримесечие.
11:30
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-2.4%
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
1.8% R (3.0%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
11:30
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-2.8%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1% R (0.6%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.6%
Advance Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е първо изчисление на индикатора, базирано на данни от производството и се публикува 3.5 седмици след завършване на тримесечието. Представя предварителна стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q4
Стойност
1.3%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.6% R (1.5%)
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Декември
Стойност
-12.10 млрд. GBP
Прогноза
-12.00 млрд. GBP
Предишна стойност
-12.40 млрд. GBP R (-12.02 млрд. GBP)
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.