Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Февруари
1.7%
-
1.5%
11:30
GBP
Великобритания
Брой безработни (промяна)
Март
28 300
-
26 700 R (27 000)
11:30
GBP
Великобритания
Средни приходи с бонуси 3м/г
3те мес. до
3.5%
3.2%
3.5% R (3.4%)
11:30
GBP
Великобритания
Ниво на безработица
Февруари
3.9%
3.9%
3.9%
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Април
5.5
8.0
11.1
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Април
3.1
0.8
-3.6
15:30
CAD
Канада
Доставки в промишления сектор м/м
Април
-0.2%
0.4%
0.8% R (1.0%)
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Март
-0.1%
0.2%
0.1%
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Март
78.8%
79.1%
79.0% R (79.1%)
16:15
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Април
63
63
62
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Февруари
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
11:30
Брой безработни (промяна)
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
28 300
Прогноза
-
Предишна стойност
26 700 R (27 000)
Jobless Claims Change. Този индикатор изчислява броя на подадените молби за безработни във Великобритания, измерен в хиляди. Той се взема от водените административни записи от Центъра за работни места (бивша служба по заетостта).
11:30
Средни приходи с бонуси 3м/г
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до
Стойност
3.5%
Прогноза
3.2%
Предишна стойност
3.5% R (3.4%)
Average Earnings including Bonuses. Индексът на средните приходи е ключов индикатор за икономиката на Великобритания и показва с каква скорост се променят те. Представя се като процентна промяна за отчетния период спрямо съответния такъв на последната базова година, в която стойността му е била приета за 100 пункта. Текущата базова година е 2000 г. Средните приходи се изчисляват, като общите приходи от всички работници се разделят на общия им брой, включително и тези, които стачкуват или временно не са на работа.
11:30
Ниво на безработица
ВеликобританияGBP
Период
Февруари
Стойност
3.9%
Прогноза
3.9%
Предишна стойност
3.9%
Claimant Count Rate. Показателят се изчислява на база броя на подадените искове за обезщетение при безработица във Великобритания. Представя се като промяна в бройките на исковете и като процентна промяна спрямо работната сила. Информация за подадените искове за обезщетения при безработица се взема от административните регистри на центровете по труда.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Април
Стойност
5.5
Прогноза
8.0
Предишна стойност
11.1
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Април
Стойност
3.1
Прогноза
0.8
Предишна стойност
-3.6
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
15:30
Доставки в промишления сектор м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.8% R (1.0%)
Manufacturing Shipments. Месечното проучване за производството (Monthly Survey of Manufacturing - MSM) публикува статистически данни за производителите: продажби (доставки) на произведени стоки, запаси, неизпълнени поръчки и нови поръчки. Целевата група на това проучване се състои от статистическите данни за продажбата на произведените продукти, запасите, неизпълнените поръчки и новите поръчки. Тя се базира на всички статистически данни за промишлените компании в икономиката, записани в икономическия регистър като производители. Включва производителите на дълготрайни материални активи, краткотрайните активи и консумативи. Приблизително 10 500 артикула са разгледани от 27 000 предприятия, обхванати в проучването. Продажбите (доставките) на промишлени стоки са определени чрез остойностяване на база цени на производителите, по които стоките са продадени/доставени на клиентите. От продажбите на промишлени стоки са изключени такива, извършени по цени на едро, както и приходи от наеми за оборудване и продажба на електрическа енергия. Стоките от авиационната и космическата индустрия, както и корабостроенето се остойностяват по себестойност на продукцията.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.1%
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Март
Стойност
78.8%
Прогноза
79.1%
Предишна стойност
79.0% R (79.1%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
16:15
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Април
Стойност
63
Прогноза
63
Предишна стойност
62
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.