Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:50
JPY
Япония
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
Май
2.6%
-
2.4%
03:30
AUD
Австралия
Потребителско доверие на Westpac
Май
0.6%
-
1.9%
04:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата 3м/3м
Q1
0.5%
0.6%
0.5%
04:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата г/г
Q1
2.3%
-
2.3%
05:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Април
5.4%
6.5%
8.5%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Април
7.2%
8.6%
8.7%
05:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Април
 
6.3%
6.3%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q1
0.6%
-
0.9%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q2
0.4%
0.1%
0.0%
09:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Март
1.1%
-
2.5% R (1.7%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Април
0.3%
0.2%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Април
1.3%
1.2%
1.1% R (1.2%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Април
0.4%
0.3%
0.9% R (0.3%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Април
1.5%
1.4%
1.3% R (1.4%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки м/м
Март
2.2%
-
-2.8% R (-2.7%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални поръчки г/г
Март
-3.6%
-
-3.1% R (-2.9%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби м/м
Март
0.30%
-
0.20% R (0.30%)
11:00
EUR
Италия
Индустриални продажби г/г
Март
1.30%
-
1.10% R (1.30%)
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на заетост 3м/3м
Q1
0.3%
0.2%
0.3%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на заетост г/г
Q1
0.3%
1.2%
1.3%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/3м
Q1
0.4%
0.4%
0.4%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран г/г
Q1
1.2%
1.2%
1.2%
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 08.05.2019
-0.6%
-
2.7%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Април
2.0%
-
1.9%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Април
0.4%
-
0.7%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Април
1.5%
-
1.6%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Април
0.0%
-
0.3%
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Май
17.80
10.50
10.10
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Април
-0.2%
0.2%
1.7% R (1.6%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Април
-0.2%
0.4%
1.1% R (0.9%)
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Април
-0.5%
0.2%
-0.2% R (-0.1%)
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Април
77.9%
78.8%
78.5% R (78.8%)
17:00
USD
САЩ
Индекс на пазара на жилища на NAHB
Май
66
64
63
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Март
0.0%
0.0%
0.3%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 08.05.2019
472 млн. барела
-
466 млн. барела
02:50
Парично предлагане М2 и Депозитни сертификати г/г
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
2.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.4%
M2 Money Supply + CDs. Паричното предлагане M2 е парично-депозитен индекс. Парично-депозитните индекси са основно определени като количеството пари/сертификати, държани от акционерите (корпорации, частни лица и местните власти, включително общинските предприятия). От корпорациите са изключени депозитарните институции, застрахователните компании, правителствените финансови институции, фондовете, Tanshi компаниите и т.н. Депозитите на финансовите институции и централната власт не са включени. М2 = валутата в обръщение + депозити. Парите в обръщение се предоставят от Японската централна банка, вътрешните лицензирани банки, без Японската пощенска банка като: Shinkin Central Bank, shinkin banks, Norinchukin Bank, and Shoko Chukin Bank. Основната разлика между агрегати М2 и М3 е в начина на изчисляване и притежателите на сертификатите. Независимо от това, M2 и "M2+CD" имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). По същия модел M3 и "M3+CD" - финансовите тръстове имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
03:30
Потребителско доверие на Westpac
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Westpac Consumer Confidence. Този индикатор измерва нивото на доверие на потребителите и съставен от пет компонента, които отразяват финансовата ситуация на домакинствата през изминалите и следващите 12 месеца, очакванията им за икономическата ситуация за текущата година и за следващите 5 години и условията за закупуване на по-важни стоки за домакинството. Очакванията им за безработицата са също включени в проучването. Участниците също са анкетирани относно прогнозите им за условията за закупуване на автомобили и жилища, най-доброто място за влагане на спестяванията им и оценката им за новините като цяло (политика, данъци, инфлация, трудова заетост, лихви, националната валута, икономическите условия и международната ситуация) Публикува се месечно от Westpac - Melbourne Institute.
04:30
Разходи за работна заплата 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q1
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.5%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна на лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо предходното тримесечие.
04:30
Разходи за работна заплата г/г
АвстралияAUD
Период
Q1
Стойност
2.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.3%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна в лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
05:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Април
Стойност
5.4%
Прогноза
6.5%
Предишна стойност
8.5%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Април
Стойност
7.2%
Прогноза
8.6%
Предишна стойност
8.7%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
05:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Април
Стойност
 
Прогноза
6.3%
Предишна стойност
6.3%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Q1
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q2
Стойност
0.4%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Март
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.5% R (1.7%)
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
1.3%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.1% R (1.2%)
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.9% R (0.3%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
1.5%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.3% R (1.4%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални поръчки м/м
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.8% R (-2.7%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални поръчки г/г
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
-3.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.1% R (-2.9%)
Industrial Orders. Данните са свързани с новите поръчки, които измерват развитието на поръчките на всички видове продукти, получени от индустриалните предприятия от вътрешните и международни клиенти по текущи цени. Те са събирани от предприятията, избрани съгласно сектора в който работят. Индустриалното производство обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:00
Индустриални продажби м/м
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
0.30%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.20% R (0.30%)
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриални продажби г/г
ИталияEUR
Период
Март
Стойност
1.30%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.10% R (1.30%)
Industrial Sales. Данните се събират чрез проучване на предприятия, избрани съгласно икономическата им активност в промишлеността. Промишлеността обхваща следните сектори: текстил, кожухарство, продукти от дървесина, металургия, оптично и електропроизводство и транспорт. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Ниво на заетост 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q1
Стойност
0.3%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Employment. За заети се считат всички наети или самонаети лица, които са ангажирани с някаква производствена дейност, която спада към рамката от дейности на системата. Нивото на заетост покрива всички заети лица, пребиваващи на територията на района. Измерва се като брой на заетите лица без значение дали са на пълна или почасова заетост. Процентната промяна на показателя спрямо предходното тримесечие се коригира сезонно.
12:00
Ниво на заетост г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q1
Стойност
0.3%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.3%
Employment. За заети се считат всички наети или самонаети лица, които са ангажирани с някаква производствена дейност, която спада към рамката от дейности на системата. Нивото на заетост покрива всички заети лица, пребиваващи на територията на района. Измерва се като брой на заетите лица без значение дали са на пълна или почасова заетост. Процентната промяна на показателя спрямо съответното тримесечие на предходната година не се коригира сезонно.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q1
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Revised Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е втора поред оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q1
Стойност
1.2%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Revised Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е втора по ред оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 08.05.2019
Стойност
-0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.7%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.9%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.7%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
1.5%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.6%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Май
Стойност
17.80
Прогноза
10.50
Предишна стойност
10.10
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
1.7% R (1.6%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
1.1% R (0.9%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-0.5%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.1%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Април
Стойност
77.9%
Прогноза
78.8%
Предишна стойност
78.5% R (78.8%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
17:00
Индекс на пазара на жилища на NAHB
САЩUSD
Период
Май
Стойност
66
Прогноза
64
Предишна стойност
63
NAHB Housing Market Index. Индексът на пазара на жилища (HMI) е базиран на месечно проучване на Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB) за текущите продажби и очакванията за продажби на семейни жилища за следващите шест месеца. Данните се използват за изчисляване на сезонно коригиран индекс, при който стойности над 50 означават, че условията според повечето строители са добри. На базата на това изчисление HMI може да варира от 0 до 100.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Март
Стойност
0.0%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
0.3%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 08.05.2019
Стойност
472 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
466 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.