Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Май
-10%
-
-22% R (-23%)
02:50
JPY
Япония
Доверие в производствения сектор (BSI)
Q2
-10.4
4.5
-7.3
04:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Май
42.3
16.0
28.4
04:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Май
5.2%
5.1%
5.2%
04:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Май
66.0%
65.8%
65.8%
07:30
EUR
Холандия
Индекс на потребителските цени г/г
Май
2.4%
-
2.9%
07:30
JPY
Япония
Индекс на бизнес активността в сектора на услугите м/м
Юни
0.8%
0.4%
-0.2% R (-0.4%)
08:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Май
6.6%
-
6.7%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Май
0.2%
0.2%
0.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Май
1.4%
1.4%
1.4%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Април
0.3%
0.3%
0.3%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Април
1.3%
1.3%
1.3%
10:30
CHF
Швейцария
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
13.06.2019
-0.75%
-0.75%
-0.75%
10:30
CHF
Швейцария
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
13.06.2019
 
-
-
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Април
-0.5%
-0.2%
-0.4% R (-0.3%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Април
-0.4%
-0.5%
-0.7% R (-0.6%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на нови жилища м/м
Април
0.0%
-
0.0%
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Май
-0.3%
-0.2%
0.1% R (0.2%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Май
-1.5%
-1.4%
-0.2%
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до
2,088 млрд. куб. фута
-
1,986 млрд. куб. фута
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-10%
Прогноза
-
Предишна стойност
-22% R (-23%)
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:50
Доверие в производствения сектор (BSI)
ЯпонияJPY
Период
Q2
Стойност
-10.4
Прогноза
4.5
Предишна стойност
-7.3
BSI Manufacturing Index. Проучването за перспективите за бизнеса се провежда съвместно от кабинета и Министерството на финансите от второто тримесечие на 2004 г. То е насочено към корпорации с капитал 10 милиона йени или повече и има за цел да събере основни данни по отношение на текущия статут на и прогнози за икономиката на Япония. Проучването се провежда четири пъти в годината, а резултатите от него се публикуват в началото или средата на юни, септември, декември и март. Индексът BSI прогнозира бъдещи икономически тенденции на базата на тримесечни изменения в съотношението на отговори на корпорациите по отношение на тенденциите в бизнеса. Стойности над 0.0 означават оптимизъм, а под 0.0 – песимизъм.
04:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
42.3
Прогноза
16.0
Предишна стойност
28.4
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
04:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
5.2%
Прогноза
5.1%
Предишна стойност
5.2%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
04:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
66.0%
Прогноза
65.8%
Предишна стойност
65.8%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
07:30
Индекс на потребителските цени г/г
ХоландияEUR
Период
Май
Стойност
2.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.9%
Consumer Price Index (CPI). Отразява движението на цените на стоките и услугите, които крайните потребители закупуват. Инфлацията се измерва като процентна промяна на индекса на потребителските цени за определен период от време, сравнен с предходния. В индексът се отразява увеличаването и спада на цените на стоките и услугите, които едно средно-статистическо семейство закупува на годишна база. Този пакет от стоки и услуги се нарича потребителска кошница. Тя включва стоки за всекидневна употреба, разходи за стоки с дълготрайна употреба (напр. перални, коли, наеми, такси за училище и образование) и такси, свързани с потреблението (данък сгради, данък за автомобили и др.). Не всички разходи са включени в изчисляването на индекса - подоходно облагане, социални придобивки, разходи за здравеопазване и т.н.
07:30
Индекс на бизнес активността в сектора на услугите м/м
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
0.8%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.4%)
Tertiary Industry Activity Index. Индикаторът отразява разходите в сектора на услугите и покрива сектори на икономиката, като застраховане, недвижими имоти и търговия на дребно. Той се следи внимателно, тъй като секторът на услугите обхваща повече от половината работна сила на Япония и отразява разходи, свързани с продажбите на дребно, храната и пътуванията. Те от своя страна са в пряка връзка с промените в приходите на населението и потребителското им доверие. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:00
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Май
Стойност
6.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.7%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Май
Стойност
1.4%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Април
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Април
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
1.3%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:30
Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива
ШвейцарияCHF
Период
13.06.2019
Стойност
-0.75%
Прогноза
-0.75%
Предишна стойност
-0.75%
Swiss National Bank Interest Rate Decision. Целта на паричната политика, прилагана от централната банка, е да осигурява ценовата стабилност в среднодрочен и дългосрочен план. Стратегията по прилагането й се състои от 3 елемента: дефиниция за ценова стабилност, средносрочна прогноза за инфлацията и цел за предстоящата лихва на централната банка - тримесечният Libor (London Interbank Offered Rate) за швейцарски франкове. За да осигури ценова стабилност, SNB осигурява определени парични условия. Ако основната лихва се запазва твърде ниска, за продължителен период от време обемът на парите в обръщение и дялът на предлаганите кредити може да се увеличи прекалено, което на свой ред води до огромно потребление на стоки и услуги. Въпреки първоначалният положителен ефект върху икономиката, в последствие това води до покачване на цените. Обратният ефект, постигат от високите нива на основната лихва за продължителен период от време, води до намаляване на парите в обръщение и кредитите в икономиката. Това от своя страна води до понижаване на цените на стоките и услугите в икономиката. Целта, определена от SNB е постигане на ценова стабилност, чрез допускане на инфлация от максимум 2% на годишна база. Централната банка провежда паричната си политика, чрез фиксиране на стойности за лихвените нива, като определя граници за тримесечния Libor и се стреми да задържи основната лихва в средата на тези граници. Четири пъти годишно - през март, юни, септември и декември, Управителният съвет на централната банка прави оценка на паричната си политика. Всяка от тези оценки се отразява на бъдещите лихвени нива. В допълнение, ако обстоятелствата изискват, бордът на директорите може да коригира тримесечният Libor и между 2 редовни заседания.
10:30
Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB)
ШвейцарияCHF
Период
13.06.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Април
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.4% R (-0.3%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Април
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.7% R (-0.6%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
15:30
Индекс на цените на нови жилища м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
New Housing Price Index (NHPI). Това е индекс, покриващ измененията в цените на новите жилища спрямо предходния месец, като условието е спецификацията им да остава непроменена за два независими периода. Проучването включва и оценката на пазарната цена на земята. То се представят независимо, като индекс за цената на земята. Остатъкът (общата продажна стойност без цената на земята), е свързан главно със структурната промяна в цените и се представя също като информация.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Май
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.1% R (0.2%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Май
Стойност
-1.5%
Прогноза
-1.4%
Предишна стойност
-0.2%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
2,088 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
1,986 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.