Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
03:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата 3м/3м
Q2
0.6%
-
0.5%
03:30
AUD
Австралия
Разходи за работна заплата г/г
Q2
2.3%
2.3%
2.3%
05:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Юли
4.8%
6.0%
6.3%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Юли
7.6%
8.6%
9.8%
05:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Юли
5.7%
5.8%
5.8%
08:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Юли
0.8%
-
1.0%
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Юни
2.2%
-
0.8%
08:30
EUR
Франция
Ниво на безработица ILO
Q2
8.5%
8.7%
8.7%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q2
-0.1%
0.4%
0.4%
09:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q2
0.0%
0.7%
0.6%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Юли
-0.2%
-
0.2% R (-0.2%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Юли
-0.2%
0.3%
0.3% R (-0.2%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Юли
1.3%
1.4%
1.4% R (1.3%)
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Юли
0.4%
-0.1%
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Юли
1.7%
1.9%
1.8%
10:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Юни
5.16 млрд. EUR
-
5.33 млрд. EUR R (5.58 млрд. EUR)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Юли
0.0%
-
0.3%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Юли
2.1%
-
2.0%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени м/м
Юли
0.1%
-
0.0%
11:30
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Юли
1.9%
1.8%
1.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
Юли
2.7%
-
2.8%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Юли
0.0%
0.1%
0.1%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Юли
2.8%
2.9%
2.9%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q2
0.2%
0.2%
0.2%
12:00
EUR
Еврозона
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q2
1.1%
1.1%
1.1%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Юни
-1.6%
-
0.8% R (0.9%)
14:00
USD
САЩ
Заявки за ипотечни кредити на MBA
Седм. до 07.08.2019
21.7%
-
5.3%
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Юли
0.2%
0.0%
-1.1% R (-0.9%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Юли
1.8%
-2.9%
-2.0%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 07.08.2019
440.5 млн. барела
-
438.9 млн. барела
03:30
Разходи за работна заплата 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q2
Стойност
0.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.5%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна на лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо предходното тримесечие.
03:30
Разходи за работна заплата г/г
АвстралияAUD
Период
Q2
Стойност
2.3%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.3%
Wage Cost Index. Това е индикатор за инфлацията в разходите за труд и за напрегнатостта на пазара на труда. Централната Банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) го взема предвид при промяна в лихвените нива. Този доклад представя промяната в стойността на заплащането на работниците за предходните 12 месеца. Това е процентното изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
05:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Юли
Стойност
4.8%
Прогноза
6.0%
Предишна стойност
6.3%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Юли
Стойност
7.6%
Прогноза
8.6%
Предишна стойност
9.8%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
05:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Юли
Стойност
5.7%
Прогноза
5.8%
Предишна стойност
5.8%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
08:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Юли
Стойност
0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Юни
Стойност
2.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
08:30
Ниво на безработица ILO
ФранцияEUR
Период
Q2
Стойност
8.5%
Прогноза
8.7%
Предишна стойност
8.7%
ILO Unemployment Rate. Проучването използва данните от резултатите на годишното проучване за безработицата в домакинствата, коригирано с промените в безработицата на месечна база. От първото тримесечие на 2008 г. са изменени условията за изчисляване на извънредното работно време, с цел определяне на заетостта. По този начин промените се доближават до концепцията за изчисляване на нивото на безработица според Международната организация на труда (ILO). Данните от проучването се свеждат до броя на безработните лица, съгласно определението на ILO, спрямо общият брой на работната сила в страната.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q2
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Предварителното изчисление на показателя може да се ревизира няколко пъти, включвайки данни, които не са били налични по време на публикуването му. Това е процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Q2
Стойност
0.0%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
0.6%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Предварителното изчисление на показателя може да се ревизира няколко пъти, включвайки данни, които не са били налични по време на публикуването му. Това е процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Юли
Стойност
-0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2% R (-0.2%)
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Юли
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3% R (-0.2%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Юли
Стойност
1.3%
Прогноза
1.4%
Предишна стойност
1.4% R (1.3%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Юли
Стойност
0.4%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Юли
Стойност
1.7%
Прогноза
1.9%
Предишна стойност
1.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
10:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Юни
Стойност
5.16 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
5.33 млрд. EUR R (5.58 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
11:30
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.3%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
2.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.0%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.0%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
1.9%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.8%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно без ипотеки г/г
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
2.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.8%
Retail Price Index ex Mortgages (RPI-X). Този индикатор е известен още като основно ниво на инфлация. Плащанията по лихви за ипотеки са изключени от инфлационната цел, защото политиката на централната банка би била изкривена. Всяко повишаване на лихвеното ниво от нейна страна, с цел понижаване на инфлацията, би имало страничен ефект от покачване на изплащанията на лихвите по ипотеките, водейки до по-висока инфлация при всеки един по-широк измерител. Така, с поставяне на цел от индекса на цените на дребно, би се създал порочен кръг на високи нива - нещо, което се избягва чрез използване на индекса на цените на дребно без ипотеки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
11:30
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Юли
Стойност
2.8%
Прогноза
2.9%
Предишна стойност
2.9%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ЕврозонаEUR
Период
Q2
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е финална оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
12:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q2
Стойност
1.1%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва общата икономическа активност. Дефинира се като стойността на всички произведени стоки и услуги, като от нея е извадена стойността на стоките и услугите, използвани при създаването им. Индексът на обема на БВП се изразява по отношение на ЕС, като средната му стойност е приета за 100 пункта. Ако индексът на дадена страна е по-висок от 100, нивото на БВП на глава от населението е по-висок от средния за ЕС и обратно. БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на съществуващите производствени единици. От разходна гледна точка БВП може да се изрази както следва: БВП = частни потребителски разходи + правителствени разходи + брутен основен капитал + промените в запасите + придобивания + експорт - импорт. Това е финална оценка на показателя, изразена като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
-1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8% R (0.9%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
14:00
Заявки за ипотечни кредити на MBA
САЩUSD
Период
Седм. до 07.08.2019
Стойност
21.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
5.3%
MBA Mortgage Applications. В проучването относно заявките на ипотечни кредити на MBA са включени 15 индекса, покриващи всички аспекти на ипотечните кредити, като: лихва (фиксирана или променлива), държавни заеми за жилищно строителство и рефинансиране. Новите данни се публикуват всяка сряда и отразяват бизнес активността в сектора през изминалата седмица. Началото на публикациите е от 1990 г. The Mortgage Bankers Association (MBA) е национална асоциация, представляваща сектора на недвижимите имоти.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
0.2%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-1.1% R (-0.9%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
1.8%
Прогноза
-2.9%
Предишна стойност
-2.0%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 07.08.2019
Стойност
440.5 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
438.9 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.