Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
Цял ден
CNY
Китай
Почивен ден
13.09.2019
 
-
-
07:30
EUR
Холандия
Продажби на дребно г/г
Юли
5.2%
-
0.2% R (0.1%)
07:30
JPY
Япония
Степен на използване на капацитета - промяна
Юли
1.1%
-
-2.6%
07:30
JPY
Япония
Индустриално производство м/м
Юли
1.3%
1.3%
-3.3%
08:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени м/м
Август
1.1%
-
0.8%
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Юли
1.7%
-
2.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро м/м
Август
-0.8%
-
-0.3%
09:00
EUR
Германия
Индекс на цените на едро г/г
Август
-1.1%
-
-0.1%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.1%
-0.1%
-0.6%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Август
0.4%
0.4%
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на разходите за работна сила г/г
Q2
2.70%
-
2.50% R (2.40%)
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Юли
24.8 млрд. EUR
17.4 млрд. EUR
20.6 млрд. EUR
13:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
13.09.2019
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Август
0.4%
0.2%
0.8% R (0.7%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Август
0.1%
-
0.9%
17:00
USD
САЩ
Бизнес запаси м/м
Юли
0.4%
0.3%
0.0%
Цял ден
Почивен ден
КитайCNY
Период
13.09.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
07:30
Продажби на дребно г/г
ХоландияEUR
Период
Юли
Стойност
5.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.2% R (0.1%)
Retail Sales. Компаниите в търговията на дребно продават стоките, произведени другаде директно на домакинствата и индивиди. Съществуват месечни и годишни данни за оборота, цените и обема на продажбите на дребно, а също така и за оперативните разходи и приходи, заетост и ниво на заплащане при тези продажби. Продажбите на дребно се разделят по магазини на групи - продаващи хранителни продукти, нехранителни продукти и такива, извършващи се по канали, различни от магазини (пазарна търговия, продажби по Интернет и по обикновена поща).
07:30
Степен на използване на капацитета - промяна
ЯпонияJPY
Период
Юли
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.6%
Change in Capacity Utilization. Индексът отразява промените в стойностите на реалната продукция, произведена от бизнес сектора и производствените компании спрямо максималната потенциална такава, която може да бъде произведена от тези единици. Той покрива основно промишленото производство. От текущото проучване за производството са избрани 165 продукта, чиито производствен капацитет се изследва. За базова година се приема 2005 г., като тогава индексът е приет за 100 пункта.
07:30
Индустриално производство м/м
ЯпонияJPY
Период
Юли
Стойност
1.3%
Прогноза
1.3%
Предишна стойност
-3.3%
Industrial Production. Индексът измерва промяната в обема на производството и се отнася до количеството на произведените стоки от индустриалните предприятия. Данните се публикуват от министерство на икономиката, търговията и промишлеността (METI). Те се извличат от тези, предоставени в проучването за производството (Current Survey of Production). Проучването обхваща 530 вида стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец, по предварителни данни.
08:00
Индекс на потребителските цени м/м
ФинландияEUR
Период
Август
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Юли
Стойност
1.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.2%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Индекс на цените на едро м/м
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
-0.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.3%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на цените на едро г/г
ГерманияEUR
Период
Август
Стойност
-1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Wholesale Price Index. Индексът на продажните цени в търговията на едро измерва развитието на цените на стоките, продадени от търговците на едро в Германия. Тези продажби трябва да са включени в търговията на едро, като например договорите, сключени с дистрибутори, преработватели или други прекупвачи на едро. Индексът акумулира в себе си цените на стоките, произведени в германия и на тези, които са внесени. От него са изключени продажбите от производителите директно към търговците на дребно, както и към крайните потребители. Стойността на общия индекс представлява сумата на всички обороти на едро за отчетния период, с изключение на продажбите на дребно и други продажби, които не принадлежат към търговията на дребно и без стойността на експорта. Около 1 030 бизнес единици от търговията на едро се анкетират за промени в цените на продажните цени на едро на около 406 продукта от представителна извадка от стоки. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Август
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.6%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Август
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.6%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
12:00
Индекс на разходите за работна сила г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q2
Стойност
2.70%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.50% R (2.40%)
Labour Cost Index. Разходите за труд се определят като основни разходи, направени от работодателите, с цел наемането на персонал. Те включват компенсация на служителите с възнаграждения и заплати в пари и натура, вноски за социално осигуряване. Те се разглеждат като разходи за труд, от които са извадени получените субсидии но не и такива за професионално обучение или други подобни, като разходи за набиране на персонал и такива за работно облекло. Индексът на разходите за работна сила е индикатор за краткосрочното развитие на почасовите ставки, определени като общите разходи за труд се разделят на съответния брой отработени часове за отчетния период. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
24.8 млрд. EUR
Прогноза
17.4 млрд. EUR
Предишна стойност
20.6 млрд. EUR
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
13:00
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
ЕврозонаEUR
Период
13.09.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Еврогрупата е неформална организация, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната. Заместник председателя на Комисията по икономическите и паричните въпроси, както и управителят на Европейската централна банка, също участват в срещите на Еврогрупата. Ролята на Еврогрупата е да се осигури тясна координация на икономическите политики в рамките на еврозоната. Тя също така има за цел да създаде благоприятни условия за по-висок икономически растеж, както и за подпомагане на финансовата стабилност. Еврогрупата обикновено заседава веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета на Европейския съюз за икономически и финансови въпроси - ECOFIN).
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.4%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.8% R (0.7%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.9%
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
17:00
Бизнес запаси м/м
САЩUSD
Период
Юли
Стойност
0.4%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.0%
Business Inventories. Индексът разглежда промяната в общата стойност на стоките, съставляващи част от запасите на производителите, търговците на едро и дребно. Проучването за доставките на производителите, техните запасите и поръчките им (М3) осигурява широк обем статистическа информация на месечна база за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. То измерва настоящите производствени дейности и осигурява индикации за оценка на бъдещите бизнес трендове. Съществуват 89 различни индустриални категории в проучването на М3. Тези категории са групирани от общо 473 производствени дейности. Запасите в проучването М3 са подбрани по метода LIFO (последно постъпили, първо вложени). Информацията за наличните запаси се получава от запитаните, съгласно тяхната степен на обработка, например: готови изделия, изделия в процес на изработка, суровини и материали.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.