Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:00
USD
САЩ
Среща на ОПЕК
11.10.2019
 
-
-
00:00
AUD
Австралия
Доклад на Reserve Bank of Australia за финансовата стабилност
11.10.2019
 
-
-
00:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
11.10.2019
 
-
-
02:50
JPY
Япония
Парично предлагане М3 г/г
Септември
2.4%
2.4%
2.4%
07:30
EUR
Холандия
Търговски баланс
Август
3.88 млрд. EUR
-
4.12 млрд. EUR R (4.13 млрд. EUR)
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Септември
-0.2%
0.0%
-0.2%
09:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Септември
1.2%
1.2%
1.2%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Септември
-0.1%
-0.1%
-0,1%
09:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Септември
0.9%
0.9%
0.9%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени м/м
Септември
0.0%
-
-0.1%
10:00
EUR
Испания
Индекс на потребителските цени – финален г/г
Септември
0.1%
0.1%
0.1%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Септември
0.4%
0.4%
0.4%
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Септември
0.2%
0.2%
0.2%
13:30
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
11.10.2019
 
-
-
15:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
11.10.2019
 
-
-
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Септември
0.2%
-0.1%
-0.2% R (-0.5%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Септември
-1.6%
-1.8%
-2.0%
15:30
CAD
Канада
Ниво на безработица
Септември
5.5%
5.7%
5.7%
20:15
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Бостън – Розенгрен
11.10.2019
 
-
-
00:00
Среща на ОПЕК
САЩUSD
Период
11.10.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
00:00
Доклад на Reserve Bank of Australia за финансовата стабилност
АвстралияAUD
Период
11.10.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Докладът относно финансовата стабилност се публикува от централната банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) и представя оценката ѝ за текущото състояние на финансовата система и потенциалните рискове за финансовата стабилност. Той съдържа редица теми от общ и специален характер и се публикува два пъти в годината.
00:30
Изявление на председателя на FED за Кливланд - Лорета Местър
САЩUSD
Период
11.10.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лорета Местър встъпи в длъжност на 1 юни 2014 г. като единадесети председател и главен изпълнителен директор на регионалния клон на FED в Кливланд.
02:50
Парично предлагане М3 г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
2.4%
Прогноза
2.4%
Предишна стойност
2.4%
M3 Money Supply. Паричното предлагане M3 е парично-депозитен индекс. Парично-депозитните индекси са основно определени като количеството пари/сертификати, държани от акционерите (корпорации, частни лица и местните власти, включително общинските предприятия). От корпорациите са изключени депозитарните институции, застрахователните компании, правителствените финансови институции, фондовете, Tanshi компаниите и т.н. Депозитите на финансовите институции и централната власт също не са включени. М3 = M1 + парични заместители (квази пари) + CD. Квази пари: срочни депозити + влогове с фиксирана лихва + влоговете на вноски + депозити в чужда валута. Парите в обръщение се предоставят от Bank of Japan, вътрешните лицензирани банки, Японската пощенска банка и: Shinkumi Federation Bank, Shinkumi Banks, The Rokinren Bank, Labour Banks, Кредитната федерация на Земеделските Кооперативи, Земеделските Кооперативи, Кредитната федерация на рибните кооперативи и Рибните кооперативи. Основната разлика между агрегати М2 и М3 е в начина на изчисляване и притежателите на сертификатите. Независимо от това, M2 и "M2+CD" имат еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). По същия модел M3 и "M3+CD" има еднакви притежатели и сходни финансови активи (изключение са депозитите в йени на чуждестранните лица). Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
07:30
Търговски баланс
ХоландияEUR
Период
Август
Стойност
3.88 млрд. EUR
Прогноза
-
Предишна стойност
4.12 млрд. EUR R (4.13 млрд. EUR)
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в EUR) в стойността между стоките и услугите, които са били изнесени и внесени в страната по време на отчетния месец. Това е най-големият компонент в текущата сметка на страната. Когато експортът е по-голям от импорта, то налице е търговски излишък. В обратния случай, когато вносът е по-голям от износа на лице е търговски дефицит. Страни с голям дисбаланс не са независими - или защото разчитат изцяло на чуждите пазари да поръчват техните стоки (в случай на положително салдо), или защото не произвеждат достатъчно стоки в страната, за да задоволят търсенето (в случай на дефицит).
09:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.2%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-0.2%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
1.2%
Прогноза
1.2%
Предишна стойност
1.2%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е финална оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0,1%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.9%
Final Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е финална оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
10:00
Индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
0.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец.
10:00
Индекс на потребителските цени – финален г/г
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е статистически измерител на развитието в цените на стоките и услугите, използвани от населението на ниво домакинство в Испания. Изразява процентното изменение на показателя за съществуващия период спрямо съответстващия период на предходната година по окончателни данни.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
0.4%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо предходния месец. Това е предварително изчисление на показателя.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Септември
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година.
13:30
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
11.10.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:00
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
САЩUSD
Период
11.10.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.2%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.2% R (-0.5%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
-1.6%
Прогноза
-1.8%
Предишна стойност
-2.0%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Ниво на безработица
КанадаCAD
Период
Септември
Стойност
5.5%
Прогноза
5.7%
Предишна стойност
5.7%
Unemployment Rate. Проучването за работната сила (Labour Force Survey - LFS) е месечно проучване, включващо около 50 000 канадски домакинства. Целта е да се предостави в подробности текущата картина за пазара на труда в страната. Нивото на безработица е процентно изражение на работната сила, която в момента е незаета и активно е търсила работа през отчетния период, спрямо общият брой работна сила.
20:15
Изявление на председателя на FED за Бостън – Розенгрен
САЩUSD
Период
11.10.2019
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.