Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Октомври
2.0%
-
2.0%
01:50
JPY
Япония
Текуща сметка
Септември
1.613 трлн. JPY
1.685 трлн. JPY
2.158 трлн. JPY
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки м/м
Септември
-2.9%
0.9%
-2.4%
01:50
JPY
Япония
Машинни поръчки г/г
Септември
5.1%
7.9%
-14.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени м/м
Октомври
0.2%
0.2%
0.5%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на потребителските цени г/г
Октомври
1.8%
1.8%
1.5%
09:00
NOK
Норвегия
Основен индекс на потребителските цени г/г
Октомври
2.2%
2.3%
2.2%
09:00
NOK
Норвегия
Индекс на производствените цени г/г
Октомври
-13.8%
-
-10.7%
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство м/м
Септември
-0.4%
-0.6%
0.4% R (0.3%)
11:00
EUR
Италия
Индустриално производство г/г
Септември
-2.1%
-2.1%
-1.7% R (-1.8%)
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q3
1.0%
1.1%
1.3%
11:30
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/3м
Q3
0.3%
0.4%
-0.2%
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство м/м
Септември
-0.3%
-0.2%
-0.7% R (-0.6%)
11:30
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Септември
-1.4%
-0.9%
-1.8%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Септември
-0.4%
-0.3%
-0.7%
11:30
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Септември
-1.8%
-0.7%
-1.6% R (-1.7%)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс
Септември
-12.54 млрд. GBP
-10.00 млрд. GBP
-10.83 млрд. GBP R (-9.81 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Септември
-4.03 млрд. GBP
-2.80 млрд. GBP
-3.23 млрд. GBP R (-2.21 млрд. GBP)
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на услугите 3м/3м
3те мес. до
0.4%
-
0.4%
01:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Октомври
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
2.0%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
01:50
Текуща сметка
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
1.613 трлн. JPY
Прогноза
1.685 трлн. JPY
Предишна стойност
2.158 трлн. JPY
Current Account. Измерва икономическите транзакции между националната икономика и останалия свят за определен период от време. По правило те се осъществяват между местни и чуждестранни единици в икономиката. Те обхващат: стоките, услугите и приходите от финансовите помощи, както пасивите за чуждите страни. Транзакцията се счита за финансов поток, който се отразява на създаването, трансформацията, обмяната, трансфера или намаляването на икономическата стойност, като води до промяната в собствеността на стоките или активите, предоставянето на услугите, трудовият капитал.
01:50
Машинни поръчки м/м
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
-2.9%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
-2.4%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
01:50
Машинни поръчки г/г
ЯпонияJPY
Период
Септември
Стойност
5.1%
Прогноза
7.9%
Предишна стойност
-14.5%
Machine Orders. Проучването отразява нивото на поръчките за производство на машини и оборудване, като показва посоката на развитие в икономиката, чрез ранно проучване на трендовете на инвестициите в оборудване. Обемът им се отразява чрез докладваните нови поръчки от предприятията Към отрасъла спадат двигателите, турбините, тежката електро-промишленост, електроника и комуникационно оборудване, индустриално и ж.п. оборудване, транспортни средства, самолети и кораби, както и различните видове водни съоръжения, части и кабели. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.5%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
1.8%
Прогноза
1.8%
Предишна стойност
1.5%
Consumer Price Index (CPI). Индикаторът описва месечните промени в цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата в Норвегия. Процентните изменения в индекса на потребителските цени са измерител на инфлацията. Използват се над 650 стоки и услуги за изчисляването му. В допълнение над 14 000 продукта се използват за изчисляване на под индексите за хранителни стоки и напитки. Използват се реалните цени за продажба на дребно на стоки и услуги, по които те се предлагат на домакинствата. Това са цени, които включват косвените данъци, такси и субсидии. Регистрират се търговските отстъпки и продажните цени, като се взимат стойностите към 15-то число всеки месец. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
2.2%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
2.2%
Core Consumer Price Index. /CPI-ATE (CPI коригиран с размера на данъците и енергийните продукти)/ е индикатор, който е изграден на основните компоненти на CPI-AE и CPI-AT. CPI-AE (CPI изключващ енергийните продукти) е индикатор, където цената на суровините и стойността на енергийните продукти се изключват. Изчисленията на другите компоненти са идентични с тези на CPI. CPI-AT (CPI коригиран с размера на данъците) е индикатор, където начина на изчисляване не се различава от този на CPI. CPI-AT също така се базира на реалните текущи цени, коригирани с размера на данъците. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на производствените цени г/г
НорвегияNOK
Период
Октомври
Стойност
-13.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-10.7%
Producer Price Index (PPI) е важен индикатор, част от набора от краткосрочни индикатори за норвежката икономика. Целта на индекса е да отрази развитието на цените в норвежката икономика директно от производителите или износителите. PPI се публикува за първи път през 1977. Индексът се използва в изготвянето на националните сметки на статистиката в Норвегия. Представителната извадка обхваща 630 продуктови групи, 1300 раздела и приблизително 5 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
11:00
Индустриално производство м/м
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
0.4% R (0.3%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Индустриално производство г/г
ИталияEUR
Период
Септември
Стойност
-2.1%
Прогноза
-2.1%
Предишна стойност
-1.7% R (-1.8%)
Industrial Production. Индустриално производство изразява обема в произведената продукция от производствените звена, класифицирани съгласно индустриалните сектори. Данните, съставящи индекса показват промените в обема на производство, от количествена гледна точка, както и съотношението на различните стоки, като данните за проучването са събрани директно от предприятията по административен път. Изследват се само предприятия с персонал над 20 души (за някои сектори има изключения под този праг). Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
1.0%
Прогноза
1.1%
Предишна стойност
1.3%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ревизиран 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q3
Стойност
0.3%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е второ изчисление на индикатора, базирано на данни за приходи и разходи от всички източници. Публикува се 8 седмици след края на тримесечието. Представя ревизираната стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
11:30
Индустриално производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.7% R (-0.6%)
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-1.4%
Прогноза
-0.9%
Предишна стойност
-1.8%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
-0.7%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
11:30
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-1.8%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-1.6% R (-1.7%)
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
11:30
Търговски баланс
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-12.54 млрд. GBP
Прогноза
-10.00 млрд. GBP
Предишна стойност
-10.83 млрд. GBP R (-9.81 млрд. GBP)
Visible Trade Balance. Представлява разликата между експорта и импорта на стоки. Нарича се още видим баланс. Той се различава от общия търговски баланс по това, че в него не е включена стойността на услугите, а само на физически произведените стоки. Тъй като икономиката на Великобритания е силно зависима от търговията, данните за видимия търговски баланс дават сигнали за развитието на икономическия ръст и нивата на поскъпване/поевтиняване на националната валута. Положителна стойност означава, че повече стоки са изнесени, отколкото са внесени в страната.
11:30
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Септември
Стойност
-4.03 млрд. GBP
Прогноза
-2.80 млрд. GBP
Предишна стойност
-3.23 млрд. GBP R (-2.21 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
11:30
Индекс на услугите 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
3те мес. до
Стойност
0.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Index of Services (IoS). Индексът показва промените в брутната стойност на услугите, предлагани от съответните индустрии. Секторът на услугите покрива около 75% от БВП на Великобритания и включва услугите в частния и правителствения сектори. Промяната в брутната стойност на показателя е важен индикатор за икономиката на страната. Тя отразява разликата между стойностите на доставените услуги (при производството им) и тези на стоките и услугите, използвани при предоставянето на тези услуги (при потреблението им). Това е средна стойност на показателя, показваща процентната му промяна спрямо предходните три месеца.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.