Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:50
JPY
Япония
Продажби на дребно г/г
Май
-12.3%
-11.6%
-13.9%
08:00
EUR
Финландия
Потребителско доверие
Юни
-3.9
-
-9.0
10:00
EUR
Испания
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
-0.3%
-
-0.9%
10:30
SEK
Швеция
Търговски баланс
Май
2.40 млрд. SEK
-
5.4 млрд. SEK R (7.60 млрд. SEK)
11:30
GBP
Великобритания
Парично предлагане М4 м/м
Май
2.0%
-
1.5%
11:30
GBP
Великобритания
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
Май
-4.597
25.00
15.85
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Юни
 
-
-2.43
12:00
EUR
Еврозона
Потребителско доверие
Юни
-14.7
-14.7
-18.8
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
0.6%
0.3%
-0.1%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
0.9%
0.6%
0.6%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
0.7%
0.4%
0.4%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
0.8%
0.6%
0.5%
15:30
CAD
Канада
Разрешителни за строеж м/м
Май
20.2%
15.0%
-15.4% R (-17.1%)
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
Май
1.2%
-
-2.3%
15:30
CAD
Канада
Индекс на цените на суровините м/м
Април
16.4%
-7.5%
-13.4%
17:00
USD
САЩ
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
Май
44.3%
18.9%
-21.8%
17:30
USD
САЩ
FED индекс на Далас
Юни
-6.1
-
-49.2
02:50
Продажби на дребно г/г
ЯпонияJPY
Период
Май
Стойност
-12.3%
Прогноза
-11.6%
Предишна стойност
-13.9%
Retail Sales. Индексът отразява месечните промени в общата стойност на продажбите на дребно. Нивото на продажбите, след месец април 1989 г. включва и данъците върху оборота. Продажбата на автомобили и гориво също влизат в индекса, за разлика от разходите за ремонт на лични и домакински вещи. Проучването обхваща магазините за продажби на дребно (без да включва заведенията за хранене), които попадат в група J от Стандартите за класификация на индустриите на Япония. Магазините се избират от регистрите на търговската палата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
08:00
Потребителско доверие
ФинландияEUR
Период
Юни
Стойност
-3.9
Прогноза
-
Предишна стойност
-9.0
Consumer Confidence. Потребителският барометър отразявва мнението на анкетираните относно важни икономически въпроси. Индивидуалните подиндекси се базират на следните въпроси: оценка на потребителите за развитието на финландската икономика, както и развитието на потребителските цени през изминалата и предстоящата година; оценката им за безработицата през следващите 12 месеца; оценка на ситуацията свързана с покупката на основни стоки, спестявания или заеми; оценката им за предстоящите разходи на стоки за дълготрайна употреба през следващата година, спрямо текущата.
10:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИспанияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.9%
Flash Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Това е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, което улеснява международните сравнения и съответствие с изискванията на споразумението от Маастрихт за Европейския паричен съюз (Еврозона). Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответстващия период от предходната година. Това е предварително изчисление на показателя.
10:30
Търговски баланс
ШвецияSEK
Период
Май
Стойност
2.40 млрд. SEK
Прогноза
-
Предишна стойност
5.4 млрд. SEK R (7.60 млрд. SEK)
Trade Balance. Този показател измерва разликата между импорта и експорта в млрд. шведски крони. Вносът на стоки, отразява цените на стоките при влизането им на територията на страната, независимо от крайното им местоназначение. Износът на стоки измерва цените, по които стоките напускат територията на страната, независимо от мястото на тяхното производство (на или извън територията на страната). Данните се базират на информация от митническите документи за стоките, обмитени от митниците при търговия със страните, които не са членки на ЕС и данните на Intrastat за вътрешнообщностната търговия.
11:30
Парично предлагане М4 м/м
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
2.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.5%
M4 Money Supply. Паричното предлагане М4 или т.нар. "широк" паричен агрегат измерва промяната в паричния поток извън банките (например предлагането на парична маса на публични или нефинансови компании) + депозитите в частния сектор (в банки за търговия на едро и на дребно) и тези на строителните асоциации + депозитните сертификати. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
11:30
Брой одобрени заявки за ипотечни кредити
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-4.597
Прогноза
25.00
Предишна стойност
15.85
Mortgage Approvals. Представлява броят на одобрените за кредитиране заявки. Те биват групирани според целта на одобрението (например за покупка на жилище, за рефинансиране на ипотека и др.).
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.43
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
12:00
Потребителско доверие
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
-14.7
Прогноза
-14.7
Предишна стойност
-18.8
Consumer Confidence. Това един от компонентите на Индикатора на икономическото доверие (Economic Sentiment Indicator/ESI).
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
0.6%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.1%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
0.9%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
0.7%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
0.8%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
0.5%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Разрешителни за строеж м/м
КанадаCAD
Период
Май
Стойност
20.2%
Прогноза
15.0%
Предишна стойност
-15.4% R (-17.1%)
Building Permits. Проучването за разрешителни за строеж обхваща всички провинции в страната, които издават такива разрешителни. Към момента, то се провежда измежду 2 400 общини в Канада, които представляват всички провинции и територии. Те съставляват около 95% от канадското население. Месечните статистически данни не отразяват отменените или изтеклите разрешителни, които обикновено са под 5%.
15:30
Индекс на цените на индустриалната продукция м/м
КанадаCAD
Период
Май
Стойност
1.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.3%
Industrial Production Price Index (IPPI). Отразява цените, които канадските производители получават за стоките си при напускането им от предприятието. Индексът не отразява цената, по която купува крайният потребител. За разлика от Индекса на потребителките цени, IPPI не включва косвените данъци, както и всички разходи, възникващи по времето на доставката на стоките от предприятието до крайния потребител, включително транспорт, продажбата на едро и дребно. Всички цени, използвани за изготвяне на индекса IPPI са отразени в щатски долари, като след това се обръщат в канадски долари. В този аспект, промените в курса на канадския долар срещу щатския, могат да повлияят на обемите на IPPI. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на цените на суровините м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
16.4%
Прогноза
-7.5%
Предишна стойност
-13.4%
Raw Materials Price Index (RMPI). Измерва ценовите промени в суровините, използвани за индустриалното производство в Канада. Като индекс на купувачите, той отразява всички разходи на консуматорите на суровини в процеса на доставка на стоки до тяхната производствена база. По този начин транспортните разходи, нетните разходи и митата са включени, както и всички субсидии, изплащани на купувача. Индексът осигурява информация за промяната в цените на група основни производства в икономиката. Той помага да се покрият редица данни за ценовите промени в канадската икономика, като е в пряка зависимост от цените на компонентите формиращи използваните материали. Състава на кошницата от суровини, включени в определянето на индекса, се преразглежда на всеки 5 години. Изчислява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
17:00
Предстоящи продажби на съществуващи домове м/м
САЩUSD
Период
Май
Стойност
44.3%
Прогноза
18.9%
Предишна стойност
-21.8%
Pending Home Sales. Националната асоциация на търговците с недвижимо имущество (National Association of Realtor's - NAR) публикува индекса на предстоящите продажби на домове (PHSI) през първата седмица на всеки месец. Индексът отчита активността по подписване на договори за покупка на жилища. Той се базира на договорите за покупка на жилища за съществуващите еднофамилни къщи и кооперации. Продажбите се отразяват като предстоящи, когато договорът е подписан, но все още не е направено плащане, приемат се за изпълнени в срок от един до два месеца след сключване на сделката. Индекс със стойности 100 пункта съответства на базата през 2001 г., първата наблюдавана година с рекордни стойности при сключване на договори за покупка на жилища. Индексът на предстоящите продажби на съществуващи домове се базира на широка национална извадка, обхващаща около 20% от транзакциите на съществуващите домове.
17:30
FED индекс на Далас
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
-6.1
Прогноза
-
Предишна стойност
-49.2
Dallas Fed Manufacturing Activity. Проучването за прогноза за производството в Тексас (TMOS) представлява месечно проучване на производителите в района. Ръководителите на компаниите докладват за това как бизнес условията са се променили по отношение на редица индикатори, като производство, нови поръчки, заетост, цени и перспективи на компанията. Иска се и мнението им за промяната в по-широките икономически условия (обща бизнес дейност). За всички въпроси участниците се запитват дали индикаторът е нараснал, намалял или останал непроменен. Отговорите обхващат промени през последния месец и очаквания за дейността през следващите шест месеца. Индексът се изчислява, като се изважда процента на отчелите спад от процента на докладвалите увеличение. Когато по-голямата част от компаниите отчитат увеличение, стойността на индекса е над нула, което означава, че индикаторът е нараснал спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.