Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
02:50
JPY
Япония
Парична база г/г
Юли
6.0%
-
3.9%
04:30
AUD
Австралия
Търговски баланс
Май
8.025 млрд. AUD
-
8.800 млрд. AUD
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени м/м
Юни
0.0%
0.1%
0.0%
09:30
CHF
Швейцария
Индекс на потребителските цени г/г
Юни
-1.3%
-1.2%
-1.3%
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Май
7.4%
7.7%
7.3%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени м/м
Май
-0.6%
-0.5%
-2.0%
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на производствените цени г/г
Май
-5.0%
-4.8%
-4.5%
15:30
USD
САЩ
Средно часово заплащане м/м
Юни
-1.2%
-0.7%
-1.0%
15:30
USD
САЩ
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
Юни
4800 000
3000 000
2699 000 R (2509 000)
15:30
USD
САЩ
Средна продължителност на работната седмица
Юни
34.5 часа
34.5 часа
34.7 часа
15:30
USD
САЩ
Търговски баланс
Май
-54.60 млрд. USD
-53.00 млрд. USD
-49.80 млрд. USD R (-49.40 млрд. USD)
15:30
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 25.06.2020
1.427 000
1.355 000
1.482 000 R (1.480 000)
15:30
USD
САЩ
Ниво на безработица
Юни
11.1%
12.3%
13.3%
16:45
USD
САЩ
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
Юни
806.0
-
811.3
17:00
USD
САЩ
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
Май
15.3%
-
15.5%
17:00
USD
САЩ
Фабрични поръчки м/м
Май
8.0%
8.9%
-13.5% R (-13.0%)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до 26.06.2020
3077 млрд. куб. фута
-
3012 млрд. куб. фута
19:00
GBP
Великобритания
Доклад на Bank of England относно финансовата стабилност
02.07.2020
 
-
-
02:50
Парична база г/г
ЯпонияJPY
Период
Юли
Стойност
6.0%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.9%
Monetary Base. Паричната база е "валутата в обръщение, регулирана от централната банка на Япония" и се определя по следния начин. Парична база = банкноти в обръщение + монети + баланса по текущата сметка (депозитите по текущата сметка в Bank of Japan). Банкнотите и монетите в обръщение са част от паричната база и включват парите в брой, държани от финансовите институции. За базов период се приема месец ноември 1991. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
04:30
Търговски баланс
АвстралияAUD
Период
Май
Стойност
8.025 млрд. AUD
Прогноза
-
Предишна стойност
8.800 млрд. AUD
Trade Balance. Този индикатор представя разликата (в AUD) в стойността между внесените и изнесените стоки и услуги по време на съответния месец. Това е най-големият компонент в Балансът по плащанията на страната. Когато износът е по-голям от вноса съществува търговски излишък. В обратния случай на лице е търговски дефицит. Страни със значителен излишък или дефицит са не достатъчно икономически стабилни тъй като или разчитат изцяло на чуждестранните пазари за поръчка на техните стоки (в случай на излишък), или те не произвеждат достатъчно стоки за да посрещнат търсенето им (в случай на дефицит).
09:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвейцарияCHF
Период
Юни
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвейцарияCHF
Период
Юни
Стойност
-1.3%
Прогноза
-1.2%
Предишна стойност
-1.3%
Consumer Price Index (CPI). Индексът измерва измененията в покупателната способност, като отразява изменението на цените на стоките и услугите, потребявани от домакинствата през последният месец, година или друг определен период. Познат също като ценова инфлация или инфлационно равнище, това се явява един от най-важните икономически индикатори. Проучването обхваща само частните домакинства, състоящи се от постоянно пребиваващи граждани в страната. В пазарната кошница се включват основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Разгледани са различни видове продукти: хранителни стоки, дрехи, разходи за дома, обзавеждане и здравни услуги, заедно с разходите на транспорт, комуникации и други. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
7.4%
Прогноза
7.7%
Предишна стойност
7.3%
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
12:00
Индекс на производствените цени м/м
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-2.0%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Индекс на производствените цени г/г
ЕврозонаEUR
Период
Май
Стойност
-5.0%
Прогноза
-4.8%
Предишна стойност
-4.5%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени е индикатор на бизнес цикъла, който показва месечното развитие на цените в производствения цикъл. Той може да бъде ранен сигнал за инфлационен натиск върху икономиката, както и да отчете развитие на цените в по-дългосрочен период от време. Този индекс се състои от два подиндекса - индекс на производствените цени вътре в Еврозона и такъв за страните извън нея. Този за вътрешния пазар измерва развитието на цените на всички стоки и услуги, които са в резултат от активността в района и продадени на вътрешния пазар. Другият индекс показва ценовото развитие (превърнато в местната валута) на всички стоки и услуги от активността в района, но продадени вън от Еврозоната. Когато се комбинират тези два индекса се получава ценовото развитие на всички стоки и услуги от икономическата активност в района. Индикаторът представлява процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Средно часово заплащане м/м
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
-1.2%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-1.0%
Average Hourly Earnings. Средното часово заплащане представлява резултата получен от брутното възнаграждение на работниците, разделено на общият брой работни часове, като отразява реалното възнаграждение заедно с премиите. То се различава от равнището на работната заплата, която отразява определено заплащане за определен срок от време. Средното часово заплащане не представлява общият брой разходи за работна ръка на час, защото не са включени удръжките и глобите, както и бонусите, наред с данъците, с които се облага работната заплата. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Заетост в неселскостопанския сектор (промяна)
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
4800 000
Прогноза
3000 000
Предишна стойност
2699 000 R (2509 000)
Change in Non-Farm Payrolls. Програмата за изследваме на текущата заетост (Current Employment Statistics - CES), известна също и като проучване на ведомостите или проучване за новите работни места, е месечна рамка, която обхваща приблизително 400 000 пазарни единици в национален мащаб. Под пазарна единица се разбира предприятие, произвеждащо стоки или услуги, като фабрика, мина или магазин. Проучването е концентрирано единствено върху неселскостопанския сектор, като изследва часовите ставки на заплащане на труда и работните заплати, без да включва броя заети в сектора. По този начин хората работещи на 2 места се преброяват съответно два пъти в проучването. Заетостта в неселскостопанския сектор изключва работниците, ангажирани в земеделието и частните домакинства, както и самонаетите лица. Заетостта представлява общият брой на лицата наети на пълно или непълно работно време в неселскостопанския сектор за определен период от време. Включени са и сезонните работници. Индикаторът дава предварителна оценка на заетостта, почасовите ставки за труд и заплати, като ги публикува всеки месец, приблизително 3 седмици след изследвания период. След което данните се преглеждат 2 пъти, преди да се приемат за достоверни и да бъдат използвани официално в годишната статистика. Предварителните изследвания за текущия месец се публикуват през следващия месец след проучването, като финалните изследвания се публикуват 2 месеца, след първоначалното оповестяване на данните.
15:30
Средна продължителност на работната седмица
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
34.5 часа
Прогноза
34.5 часа
Предишна стойност
34.7 часа
Average Weekly Hours. Измерват общият брой работни часове през периода на заплащане, включително извън работното време, часове доплащани за дежурства и еквивалентните часове, за които работниците получават заплащането си директно от работодателя си при заболявания, празници, отпуски и други отсъствия. Средната продължителност на работната седмица се различава от общият брой платени часове и влияе на фактори като неплатени отпуски, оборота на работната сила, почасовата работа, стачките, както и промените в работния график.
15:30
Търговски баланс
САЩUSD
Период
Май
Стойност
-54.60 млрд. USD
Прогноза
-53.00 млрд. USD
Предишна стойност
-49.80 млрд. USD R (-49.40 млрд. USD)
Trade Balance. Предоставя информация за разликата между износа и вноса на стоки и услуги. В по-широк смисъл, балансът е равен на нетният износ на стоки и услуги, който се явява част от компонентите формиращи БВП. Данните за износа се събират от износните митнически декларации. Данните за вноса се получават от митническите власти на САЩ, чрез автоматизирана система (АСS). Данните се свеждат до общата търговия, като изключват транзакции на американската армия. Износът включва стоките на американските търговци, заедно с ре-експорта на чуждестранни търговски единици и изключва транзитните стоки и нискостойностните пратки с нетърговско предназначение. Износът се оценява на условия F.A..S (франко борд). Вносът включва стоките за незабавно потребление и тези, които се разпределят по складовете. Реимпортът се включва в страната - износител. Вносът се измерва по цена на условия C.I.F. (цена на стоката, цена на транспорт, застраховка). Вносът се оценява в щатски долари, превалутирани по митническия курс. Географският регион обхваща територията на САЩ (50 щата, заедно с областите на Колумбия и Пуерто Рико), Вирджинските острови и щатските офшорни зони.
15:30
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 25.06.2020
Стойност
1.427 000
Прогноза
1.355 000
Предишна стойност
1.482 000 R (1.480 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
15:30
Ниво на безработица
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
11.1%
Прогноза
12.3%
Предишна стойност
13.3%
Unemployment Rate. Хората се определят като безработни, ако отговарят на следните критерии: Не са били трудово заети през последната седмица; били са трудоспособни през това време; правили са опити да намерят работа в период от четири седмици, завършващ със седмицата на проучване. Хората, съкратени от работните си места и очакващи преназначаване, се считат също за безработни. Данните за безработицата, събрани от домакинствата, по никакъв начин не са зависими от тези за обезщетенията за застраховка. За работна сила се приемат общият брой работещи и безработни. Тези, които не са класифицирани като работещи или безработни, не спадат към работната сила. Нивото на безработица изразява процентното отношение на безработните, спрямо общият брой работна сила. Нивото на участие на работната сила в трудовия процес, се изразява в проценти, спрямо общото население, а нивото на заетите е процентното им отношение, спрямо общото население на страната.
16:45
Индекс на ISM за бизнес активността в Ню Йорк
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
806.0
Прогноза
-
Предишна стойност
811.3
ISM New York Business Index. Докладът ISM-Ню Йорк за бизнес активността е месечна публикация на ISM-New York към Института за управление на доставките. Целта на проучването е да се предостави бърза оценка на бизнес условията сред фирми в района на Ню Йорк. Резултатите от проучването се сумират под формата на индекси на дифузия – процента на положителни отговори плюс половината от отговорите „без промяна“. Стойност 50 означава липса на промяна спрямо предходния месец, над 50 означава по-бърз темп на бизнес активността, а над 50 е знак за забавяне. Индексът за текущите бизнес условия, индексът за шестмесечните прогнози и индексът за заетостта са сезонно коригирани, докато индексът за качество на покупките, индексът за платени цени и индексът за текущи и очаквани приходи не са.
17:00
Поръчки за стоки с дълготрайна употреба без отбрана
САЩUSD
Период
Май
Стойност
15.3%
Прогноза
-
Предишна стойност
15.5%
Durable Goods Orders ex Defense. За поръчките на стоки с дълготрайна употреба също се предоставят данни, от които са извадени разходите за отбрана. Поръчките за военни самолети например са обикновено с висока стойност, като могат да варират в широки граници, затова са извадени от състава на индекса. По този начин се предоставят по-достоверни данни, относно поръчките на стоките за дълготрайна употреба. Към сферата на отбраната влизат поръчки, свързани с договори на чуждестранни правителства, сключени с Министерството на отбраната, а също и такива, направени от посредници, чиито краен изпълнител е Министерството на отбраната.
17:00
Фабрични поръчки м/м
САЩUSD
Период
Май
Стойност
8.0%
Прогноза
8.9%
Предишна стойност
-13.5% R (-13.0%)
Factory Orders. Проучването за производствените доставки, запаси и поръчки (М3) осигурява широка ежемесечна статистическа информация за икономическите условия във вътрешния производствен сектор. М3 обхваща текущата индустриална активност и осигурява индикация за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват 89 отделни индустриални категории в проучването. Те са групирани в 473 подгрупи. Новите поръчки, обхванати в месечното проучване включват тези, получени и изпълнени в рамките на месеца, както и такива, получени за изпълнение в бъдещ период. Те също включват промяната в стойностите на договорите, които съответно увеличават или намаляват стойността на поръчките, към които те принадлежат. Поръчките се определят на база съпътстващите ги документи, като например подписаните договори и възлагателните писма.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до 26.06.2020
Стойност
3077 млрд. куб. фута
Прогноза
-
Предишна стойност
3012 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
19:00
Доклад на Bank of England относно финансовата стабилност
ВеликобританияGBP
Период
02.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.