Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
01:45
NZD
Нова Зеландия
Разрешителни за строеж м/м
Юни
0.5%
20.4%
41.7% R (35.6%)
02:50
JPY
Япония
Продажби на дребно г/г
Юни
-1.2%
-6.5%
-12.5%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Юни
0.7%
-
-0.1%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Юли
85.7
75.0
60.6 R (59.4)
10:55
EUR
Германия
Брой безработни (промяна)
Юли
-18 000
43 000
68 000 R (69 000)
10:55
EUR
Германия
Ниво на безработица
Юни
6.4%
6.5%
6.4%
11:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
Q3
-11.7%
-10.9%
-1.8% R (-1.9%)
11:00
EUR
Германия
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
Q3
-10.1%
-9.0%
-2.0% R (-2.2%)
11:00
EUR
Италия
Ниво на безработица
Юни
8.8%
8.6%
8.3% R (7.8%)
12:00
EUR
Еврозона
Ниво на безработица
Юни
7.8%
7.7%
7.7% R (7.4%)
12:00
EUR
Еврозона
Бизнес климат
Юли
-1.80
-
-2.25 R (-2.26)
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
-0.5%
-0.2%
0.6%
15:00
EUR
Германия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
-0.1%
0.2%
0.9%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
-0.5%
-0.2%
0.7%
15:00
EUR
Германия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
0.0%
0.4%
0.8%
15:00
USD
САЩ
Молби за помощи за безработни
Седм. до 23.07.2020
1,434 000
1450 000
1,422 000 R (1416 000)
17:30
USD
САЩ
Запаси от природен газ
Седм. до
 
3,241 млрд. куб. фута
3,215 млрд. куб. фута
18:45
AUD
Австралия
Разрешителни за строеж м/м
Юни
 
1.5%
-16.4%
01:45
Разрешителни за строеж м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Юни
Стойност
0.5%
Прогноза
20.4%
Предишна стойност
41.7% R (35.6%)
Building Permits/Building Consents. Броят на новите строителни проекти, одобрени за изпълнение в Нова Зеландия. Разрешителни за строеж се издават непосредствено след одобряването изграждането на проекта. Те се използват като водещ индикатор за оценка на целия пазар за недвижими имоти, като данни се събират всеки месец от всички териториални държавни подразделения.
02:50
Продажби на дребно г/г
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
-1.2%
Прогноза
-6.5%
Предишна стойност
-12.5%
Retail Sales. Индексът отразява месечните промени в общата стойност на продажбите на дребно. Нивото на продажбите, след месец април 1989 г. включва и данъците върху оборота. Продажбата на автомобили и гориво също влизат в индекса, за разлика от разходите за ремонт на лични и домакински вещи. Проучването обхваща магазините за продажби на дребно (без да включва заведенията за хранене), които попадат в група J от Стандартите за класификация на индустриите на Япония. Магазините се избират от регистрите на търговската палата. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Юни
Стойност
0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-0.1%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Юли
Стойност
85.7
Прогноза
75.0
Предишна стойност
60.6 R (59.4)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:55
Брой безработни (промяна)
ГерманияEUR
Период
Юли
Стойност
-18 000
Прогноза
43 000
Предишна стойност
68 000 R (69 000)
Unemployment Change. Според дефиницията на International Labour Organization (ILO), приета от ЕС, всеки човек на възраст между 15 и 74 години се приема за безработен, ако не е бил нает на работа през отчетния период, но активно е търсил такава през последните четири седмици преди периода на проучването. Продължителността на периода, през който човека е търсил работа е без значение. Необходимо е човекът да може да приеме предложение за работа в следващите две седмици. Не е задължително работата да бъде търсена чрез агенция или местна институция.
10:55
Ниво на безработица
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
6.4%
Прогноза
6.5%
Предишна стойност
6.4%
Unemployment Rate. Федералната агенция по заетостта счита хората като търсещи работа, когато са регистрирани като безработни в агенция по заетостта, временно са без работа или извършват незначително количество такава за период по-малко от 15 часа на седмица. Също така, търсещото работа лице трябва да бъде на разположение при получаване на предложение от агенциите за заетост, да не бъде в невъзможност за приемане на работа поради болест и все още да не е навършило 65 години. То също така трябва да търси работа, за която се плащат социални осигуровки и общата й продължителност да бъде над 15 часа на седмица. Разликата спрямо дефиницията на Международната организация по труда (ILO) се състои главно във включването към безработните на лицата, извършващи определена работа за по-малко от 15 часа на седмица.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Q3
Стойност
-11.7%
Прогноза
-10.9%
Предишна стойност
-1.8% R (-1.9%)
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
11:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - предварителен 3м/3м
ГерманияEUR
Период
Q3
Стойност
-10.1%
Прогноза
-9.0%
Предишна стойност
-2.0% R (-2.2%)
Preliminary Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) измерва развитието на националната икономика през отчетния период. Представлява общата стойност на всички стоки и услуги, произведени от икономиката на страната (остойностени), освен ако не участват в междинен процес на обработка при производството на стоки и услуги. В Германия БВП се изчислява, като се прилага производствения и разходен методи. Производственият метод означава, че БВП е получен калкулирайки стойността, добавена от всеки производител като разлика от стойността на произведените стоки и услуги и консумираните такива в междинните процеси на обработка, добавяйки таксите за обработка (такива са тютюневите изделия, минералните масла и добавените разходи за обработка). Така получената стойност се разделя на стойността на субсидиите за продуктите. БВП може да бъде определен също и от страна на разходите. Калкулират се разходите за крайна обработка на стоките и услугите (на домакинствата, на правителството), натрупване на основен капитал (инвестиции) и баланса между експорта и импорта. Това е първо, предварително изчисление на показателя, показващо процентната му промяна спрямо предходното тримесечие.
11:00
Ниво на безработица
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
8.8%
Прогноза
8.6%
Предишна стойност
8.3% R (7.8%)
Unemployment Rate. От 1992 обхваща населението между 17-74 годишна възраст, без работа, които са предприели определени действия да потърсят работа в рамките на 30 дни, преди датата на проучването и са били незабавно готови да започнат работа (в период от 2 седмици). Нивото на безработица се измерва спрямо общата работна сила, с изключение на донаборниците. Работната сила е равна на сбора между безработните и работещото население. Данните се събират от проучването на Тримесечното изследване на работната сила на домакинствата.
12:00
Ниво на безработица
ЕврозонаEUR
Период
Юни
Стойност
7.8%
Прогноза
7.7%
Предишна стойност
7.7% R (7.4%)
Unemployment Rate. За безработни се считат всички лица между 15 и 74 години, които не са били наети на работа по време на отчетния период, активно са търсили такава през последните четири седмици и са готови да приемат предложената им работа веднага или до две седмици. За заети се считат всички лица, които са работили срещу заплащане поне един час през отчетния период, или временно са отсъствали от работа. Нивото на безработица е отношението на броя на безработните към работната сила. Работната сила представлява общият брой на заетите и безработните.
12:00
Бизнес климат
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
-1.80
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.25 R (-2.26)
Business Climate Indicator. Генералната дирекция за икономически и финансови въпроси (DG ECFIN) провежда редовни хармонизирани проучвания за различните сектори на икономиките в Европейския съюз и страните кандидатки. Те са адресирани до представители на индустриалното производство, услугите, търговията на дребно и строителния сектор, както и до потребителите. Тези изследвания позволяват да се правят сравнения между бизнес циклите на различни страни и са се превърнали в незаменим инструмент за мониторинг на еволюцията на ЕС и икономиките в Еврозоната, както и мониторинг на развитието в страните-кандидатки.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.6%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.9%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва средната промяна в цените на всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Той предоставя обща картина на движението на цените в Германия. Показателят покрива всички типове домакинства, всички провинции в страната и всички стоки и услуги, които са търсени - наеми, хранителни продукти, облекло, автомобили; услуги като фризьорство или ремонт. Изчислението на индекса на потребителските цени се основава на т.нар. потребителска кошница от стоки и услуги. тя включва всички стоки и услуги, които са свързани с потреблението в Германия. Потребителската кошница се обновява постоянно, с цел включването на стоки, които са по-често купувани от потребителите в текущото ценово изследване. Това е предварителна оценка на показателя, представляваща процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
0.7%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо предходния месец.
15:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ГерманияEUR
Период
Юни
Стойност
0.0%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.8%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices. Хармонизираният индекс на потребителските цени се използва, за да може да се сравнява инфлацията в международен контекст, главно за страните от Еврозоната. Изчисленията му са съобразени с методите и процедурите на хармонизирания подход и отразяват развитието на цените в различните държави, базирано на модел на потреблението. Информацията, която се събира при изчислението на националния индекс на потребителските цени на Германия се използва също и при пресмятането на Хармонизирания индекс на потребителските цени. Разликата между двата индекса се състои главно във включването на цените на някои частни недвижими имоти и данъка върху автомобилите в страната при калкулирането на националния индекс на потребителските цени. Това е предварителна оценка на показателя, изчислена като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:00
Молби за помощи за безработни
САЩUSD
Период
Седм. до 23.07.2020
Стойност
1,434 000
Прогноза
1450 000
Предишна стойност
1,422 000 R (1416 000)
Initial Jobless Claims. Молбите за помощи за безработни се отразяват всяка седмица в отчет, изготвен от Бюрото по труда в САЩ. "Първоначалната молба" (Initial Claim) означава попълнен документ от безработните лица до местните власти, който се счита за искане за обезщетение или възможност за компенсация. Чрез него се отбелязва началото на период, през който заявителят получава помощи за безработица. Проучването обхваща броят на молбите, регистрирани предходната седмица. Това е важен измерител за пазара на труда на САЩ.
17:30
Запаси от природен газ
САЩUSD
Период
Седм. до
Стойност
 
Прогноза
3,241 млрд. куб. фута
Предишна стойност
3,215 млрд. куб. фута
Natural Gas Storage. Този показател отразява запасите на природен газ в подземните хранилища. За седмични запаси обикновено се приемат обемите на използвания газ до отчетния период/ден в края на седмицата. Промените в запасите се свързват с общия обем природен газ в подземните хранилища, включително под налягане, извлечен и категоризиран от основен на работен газ. Изчисленията се публикуват всеки четвъртък в 15:30 GMT.
18:45
Разрешителни за строеж м/м
АвстралияAUD
Период
Юни
Стойност
 
Прогноза
1.5%
Предишна стойност
-16.4%
Buildings Approvals. Този показател измерва броя на разрешенията, издадени за нови строителни проекти. Той съдържа в себе си движението на корпоративните инвестиции (развитието на икономиката на Австралия). Строителството е важен отрасъл, тъй като то предоставя допълнителна икономическа активност - създава нови работни места за строителните работници, предприемачи и инспектори а също така строителят използва допълнително разнообразни строителни услуги. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.