Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
00:00
NZD
Нова Зеландия
Потребителско доверие на Westpac NZ
Q3
95.1
-
97.2
04:30
AUD
Австралия
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
15.09.2020
 
-
-
04:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на жилища 3м/3м
Q2
-1.8%
-1.0%
1.6%
05:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Август
5.6%
5.1%
4.8%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Август
0.5%
0.1%
-1.1%
05:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Август
-0.3%
-0.4%
-1.6%
08:00
EUR
Финландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Юли
-2.8%
-
-4.8%
09:00
GBP
Великобритания
Ниво на безработица
Август
73.7%
100.0%
69.9% R (94.4%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.1%
-0.1%
0.4%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.2%
0.2%
0.8%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Август
0.2%
0.2%
0.9% R (0.2%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Септември
-0.1%
-0.1%
-0.1%
10:30
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Септември
8.8%
9.8%
8.9%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален г/г
Август
-0.5%
-0.5%
-0.4%
11:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - финален м/м
Август
0.3%
0.3%
-0.2%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
Август
-1.3%
-1.3%
-1.3%
11:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
Август
-0.5%
-0.5%
-0.5%
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на текущите условия
Септември
-66.2
-72.0
-81.3
12:00
EUR
Германия
ZEW индекс на икономическите очаквания
Септември
77.4
69.8
71.5
12:00
EUR
Еврозона
ZEW индекс на икономическите очаквания
Септември
73.9
-
64.0
12:00
EUR
Еврозона
Индекс на разходите за работна сила г/г
Q2
4.2%
-
3.70% R (3.40%)
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта м/м
Септември
0.9%
0.5%
1.2% R (0.7%)
15:30
USD
САЩ
FED индекс на Ню Йорк
Септември
17.00
6.00
3.70
15:30
USD
САЩ
Индекс на цените на импорта г/г
Септември
-1.4%
-
-3.3%
16:15
USD
САЩ
Степен на използване на капацитета
Август
71.4%
71.4%
71.1% R (70.6%)
16:15
USD
САЩ
Индустриално производство м/м
Август
0.4%
1.0%
3.5% R (3.0%)
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 09.09.2020
 
-
2.970 млн. барела
00:00
Потребителско доверие на Westpac NZ
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
95.1
Прогноза
-
Предишна стойност
97.2
Westpac NZ Consumer Confidence. Проучването на Westpac/McDermott Miller за потребителско доверие се основава на няколко основни въпроса. Те засягат финансовата стабилност на субектите, прогноза за позитивно или негативно развитие на икономиката през следващите 5 години, както и прогноза за подходящо време за покупка на жилище. Въпросите засягат средносрочната прогноза относно бъдещото развитие на съществуващото финансово състояние, покупателна способност, прогноза за краткосрочното състояние на икономиката на Нова Зеландия и настоящите икономически обстоятелства. Индексът се състои от 2 основни компонента: Индекс на текущите икономически условия и Бъдещ индекс на икономическата конюнктура. Когато присъстват стойности над 100, съществува оптимистична прогноза за икономиката, докато стойности под 100 съответстват на песимистични прогнози за развитие.
04:30
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
АвстралияAUD
Период
15.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Протоколът от срещите на централната банка на Австралия се публикува две седмици след всяка такава. Reserve Bank of Australia обикновено заседава 11 пъти в годината, във всеки първи вторник на месеца без януари.
04:30
Индекс на цените на жилища 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q2
Стойност
-1.8%
Прогноза
-1.0%
Предишна стойност
1.6%
House Price Index. Този индекс представлява процентното изменение в цените на жилищата в осем водещи провинции в Австралия. Той измерва инфлационния натиск конкретно в жилищния сектор. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
05:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Август
Стойност
5.6%
Прогноза
5.1%
Предишна стойност
4.8%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Август
Стойност
0.5%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-1.1%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
05:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Август
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-1.6%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.
08:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
ФинландияEUR
Период
Юли
Стойност
-2.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
-4.8%
Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт по пазарни цени отразява крайния резултат от производствената дейност на местните производствени мощности. Той може да бъде изчислен по три различни начина: Като брутна стойност на всички производствени сектори на различните индустрии, заедно с данъците, без субсидиите на продуктите; като сума на стоките и услугите предназначени за крайния потребител от местни единици (крайно потребление, брутен капитал, експорт минус импорт); както и сумата на приходната сметка (компенсациите на работниците, данъците за производство и вноса, без субсидиите, брутния текущ излишък и брутният смесен приход). Изчислява се като процентно изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година.
09:00
Ниво на безработица
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
73.7%
Прогноза
100.0%
Предишна стойност
69.9% R (94.4%)
Claimant Count Rate. Показателят се изчислява на база броя на подадените искове за обезщетение при безработица във Великобритания. Представя се като промяна в бройките на исковете и като процентна промяна спрямо работната сила. Информация за подадените искове за обезщетения при безработица се взема от административните регистри на центровете по труда.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Август
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Август
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.8%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Август
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.9% R (0.2%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Септември
Стойност
-0.1%
Прогноза
-0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Септември
Стойност
8.8%
Прогноза
9.8%
Предишна стойност
8.9%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.4%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо съответния период, година по-рано.
11:00
Индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
0.3%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
-0.2%
Final Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, използвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индекса на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като окончателно процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален м/м
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
-1.3%
Прогноза
-1.3%
Предишна стойност
-1.3%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо предходния месец.
11:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г
ИталияEUR
Период
Август
Стойност
-0.5%
Прогноза
-0.5%
Предишна стойност
-0.5%
Final Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е като финално процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
ZEW индекс на текущите условия
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
-66.2
Прогноза
-72.0
Предишна стойност
-81.3
ZEW Current Situation. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на текущите условия е базиран върху резултати от проучване, което е насочено към икономическото състояние на Германия. В изследването участват до 350 финансови експерти. Техните становища по въпроса дали текущата ситуация е подобрена, влошена или непроменена се обработват, като от позитивните становища се изваждат негативните. По-висок резултат означава по-силна икономика и по-добър бизнес климат.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ГерманияEUR
Период
Септември
Стойност
77.4
Прогноза
69.8
Предишна стойност
71.5
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие на Германия през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Германия да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че дялът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
ZEW индекс на икономическите очаквания
ЕврозонаEUR
Период
Септември
Стойност
73.9
Прогноза
-
Предишна стойност
64.0
ZEW Economic Sentiment. ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) индексът на икономическите очаквания се публикува месечно. В изследването участват до 350 финансови експерти. Индикаторът отразява разликата между дела на анализаторите, които са оптимистично настроени и тези, които са песимисти за очакваното икономическо развитие в Еврозоната през следващите шест месеца. Пример: Ако 30% от участниците очакват икономическото положение на Еврозоната да се подобри в рамките на следващите шест месеца, 30% не очакват промяна и 40% очакват икономическата ситуация да се влоши, ZEW индексът на икономическото доверие ще бъде -10 пункта. По този начин, положително число означава, че делът на оптимистите е по-голям от този на песимистите и обратно.
12:00
Индекс на разходите за работна сила г/г
ЕврозонаEUR
Период
Q2
Стойност
4.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
3.70% R (3.40%)
Labour Cost Index. Разходите за труд се определят като основни разходи, направени от работодателите, с цел наемането на персонал. Те включват компенсация на служителите с възнаграждения и заплати в пари и натура, вноски за социално осигуряване. Те се разглеждат като разходи за труд, от които са извадени получените субсидии но не и такива за професионално обучение или други подобни, като разходи за набиране на персонал и такива за работно облекло. Индексът на разходите за работна сила е индикатор за краткосрочното развитие на почасовите ставки, определени като общите разходи за труд се разделят на съответния брой отработени часове за отчетния период. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на цените на импорта м/м
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
0.9%
Прогноза
0.5%
Предишна стойност
1.2% R (0.7%)
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
FED индекс на Ню Йорк
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
17.00
Прогноза
6.00
Предишна стойност
3.70
New York Empire Manufacturing Index. Индексът представя месечното проучване на производителите в щата Ню Йорк, провеждано от Федералния резерв за Ню Йорк. Проучването се изпраща през първия ден на всеки месец до стандартна аудитория от приблизително 200 производствени компании от щата. Участниците отговарят на определени въпроси, като по този начин дават информация за промените в големия брой индикатори спрямо предходния месец. Запитаните също така дават прогнози за развитие на същите индикатори 6 месеца напред. През април 2002 г. е бил оповестен първият отчет. Резултатите са представени като разлика между процентите на положителните и отрицателните прогнози. Нулите се възприемат като сигнали за дивергенция.
15:30
Индекс на цените на импорта г/г
САЩUSD
Период
Септември
Стойност
-1.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
-3.3%
Import Price Index. Индексът на цените на вноса измерва промените в цените на стоките и услугите, предоставяни за продажба от чужди граждани на американските такива. Използваните цени са изчислени в долари, и отразяват реалната стойност, която плащат американските вносители. Най-често цените са на условия F.O.B. (до натоварено на борда на кораба) в страната-износител или C.I.F. (цена на стока, цена на транспорт и застраховка) на американско пристанище, в зависимост от особеностите на конкретната индустриална дейност. Индексът за суров петрол се изчислява на база данните, събрани от Министерство на енергетиката. Индексите предоставят данни за измерване на инфлацията, както и за определяне на фискалната и паричната политика, прогнозиране на бъдещите цени, измерване на конкурентоспособностите на щатската индустрия и анализиране на валутните курсове. Всички стоки са включени, с изключение на тези за военна употреба, предметите на изкуството, стоките втора употреба, даренията, ж.п. оборудването, стоките взети на лизинг за по-малко от 1 година, ремонтираните стоки и стоките, предназначени за износ. От услугите се включват въздушните превози на товари и пътници. Това е процентно изменение на показателя спрямо съответния месец, година по-рано.
16:15
Степен на използване на капацитета
САЩUSD
Период
Август
Стойност
71.4%
Прогноза
71.4%
Предишна стойност
71.1% R (70.6%)
Capacity Utilization. Изчислява се по метод на Федералния резерв за представяне на степента на използване на капацитета за индустрията, производството, минната промишленост, както и енергетиката и газоснабдяването. Във всяка определена индустрия степента на използване на капацитета е равна на индекса на производството (сезонно коригиран), разделен на индекса на капацитета. Индексите на капацитета на Федералният резерв представляват възможния максимум на стабилно производство - или най-високата степен на производство, възможна в дадено предприятие в рамките на реалистичен работен план, след като то работи по нормален график и разполага с достатъчна наличност на суровини и запаси.
16:15
Индустриално производство м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.4%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
3.5% R (3.0%)
Industrial Production (IP). Индустриално производство измерва реалното производство в промишлеността, мините и добива на природен газ и електроенергия. Промишленото производство се състои от тези индустрии, включени в класификацията на NAICS, определени като попадащи в раздел производство, заедно с тези сектори, които традиционно се смятат за производствени и включени към индустриалния сектор. Показателят обхваща 303 различни сектора, включени в класификацията на (NAICS) през 2002 г. Измерва се като процентно изменение спрямо предходния месец.
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 09.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
2.970 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 77% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик. Помислете дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.